Shared Flashcard Set

Details

Drift og Vedlikehold
Prøve 1 i d og v
84
Management
Professional
09/16/2013

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvorfor er drift og vedlikeholdsledelse viktig i alle faser for et anlegg?
Definition
f.eks i planleggingsfasen legges premissene for det anlegget en skal drifte og vedlikeholde.
Term
Fordeler ved økt vedlikehold?
Definition
Økt leveringssikkerhet, trygghet,kontinuitet, kvalitet, bedre miljø og trivsel, og reduserte kostnader.
Term
Angi styringsoppgavene til drifts- og vedlikeholdsledelse?
Definition

1) Spesifisere overordnede mål og krav -> utarbeide løsningsforslag som tilfredsstiller dette

 

2) Vha analysemetoder vises status ift mål/krav --> Tiltak iveksettes og bestemte løsninger velges

 

3) Utarbeide planer for effektivt arbeid

Term
Definer drifts og vedlikeholdsledelse?
Definition
Alle tekniske, administrative og ledelses aktiviteter som har til hensikt å oppretholde/gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon.
Term
Definer sikkerhetsstyring?
Definition
Alle systematiske tiltak som iverksettes for å oppnå å oppretholde et sikkerhetsnivå iht krav/mål
Term
Hva er krav til intern kontroll?
Definition
Krav til systematikk i sikkerhetsarbeidet, det gjelder planlegging, utførelse, oppfølging og dokumentasjon.
Term
Hva er optimal vedlikeholdsfunksjon?
Definition
Oppnåelse ved minimal ressursbruk.
Term
Nevn en aktivitet som inngår i vedlikeholdsledelse?
Definition
Fastlegge mål og strategier i vedlikeholdet.
Term
Angi styringsoppgaver til sikkerhetsstyring?
Definition

1) Identifisere kravene og målene til sikkerhet.

 

2) Gjennomføre analyse for å kunne planlegge og iverksette tiltak.

 

3) Utarbeide sikkerhetsprogrammet (HMS-programmet)

Term
Tegn styringssløyfen
Definition
[image]
Term
Hva inngår i "Ressurser" i styringssløyfen? (Utdyp)
Definition

1) Organisasjon

- Personell med relevant erfaring og kompetanse

- Ansvarsområde må være klart definert og forstått

2) Materiell

- Deler av materiell som er nødvendig for vedlikeholdsarbeid må være på plass og tilgjengelig.

3) Støttedokumentasjon

- Teknisk utstyrinformasjon må være korrekt og lett tilgjengelig

Term
Hva er målstyring?
Definition
En kontinuerlig forbedringsprosess, dvs å korrigere de tiltak som iverksettes slik at målsettingen oppnås.
Term
En annen betegnelse for måltall?
Definition
KPI ( key performance indicators)
Term
Hvorfor etableres et drift og vedlikeholdsprogram?
Definition
For å dokumentere planlagte og utførte tiltak.
Term
Hva er akseptkriteria?
Definition
Realistiske måltall.
Term
Hva er måltall?
Definition
En verdi som viser om målsetting er oppnådd eller ikke.
Term
Hva er OEE?
Definition

Overall equipment effectiveness

 

Et viktig og mye brukt måltall som viser den totale effektiviteten til en maskin, produksjonslinje, produksjonsanlegg.

Term
Hva må man vite for å kunne måle OEE?
Definition
Tilgjengeligheten, ytelsen og kvaliteten. OEE måles i prosent og er produktet av disse tre faktorene.
Term
Fordeler med OEE?
Definition

- Dokumentere viktigheten av utstyret

- Dokumentere nødvendige investeringer pga flaskehalser

 

Term
Hva er tilgjengelighet?
Definition
Det er et mål på evnen til å forebygge svikt på anlegg samt å utnytte planlagte stopp på en effektiv måte.
Term

Hva er ytelse (produktivitet) ?

 

Definition
Hvor mye man utnytter den tilgjengelige operative tiden.
Term
Hva er tapt kvalitet?
Definition
Det er hvor mye av produskjonen som må kasseres eller omarbeides. Er ofte et resultat av maskinfeil.
Term
Hvilke faktorer påvirker en vedlikeholdsstrategi?
Definition

- Miljøforutsetninger

- Lover og regler

- Teknisk utstyr

Term
Gi eksempler på redusert tilgjengelighet?
Definition

Utstyrsfeil og avbrudd 

- Havari

- Omstilling

- Justering

- Venting

- Pauser

Term
Hva bør en handlingsplan gi svar på?
Definition

- Hva som skal gjennomføres

- Hvem som har ansvaret

- Når det skal være ferdig

Term
Hva beskriver en handlingsplan?
Definition
De aktiviteter som iverksettes for å nå målsetningene.
Term
Hva inneholder et drift og vedlikeholdsprogram?
Definition
- klassifiserte reservedeler og dokumentasjon som er optimalisert mtp gitte mål og krav til risikonivå, regularitet og kostnad.
Term
Hva menes med planlegging i styringssløyfen?
Definition
Vedlikeholdsaktivitetene planlegges slik at man oppnår kvalitetssikrede vedlikeholdsplaner tilpasset installasjonens bemanningsnivå.
Term
Hva er Outsourcing?
Definition
Outsourcing er kjøp av vedlikeholdstjenester fra eksterne leverandører.
Term
Hva er de forskjellige parameterne i teknisk tilstand?
Definition

1) Risikonivå

2) Regularitet

3) Kost

Term
Hva innebærer årsaksanalyser i styringssløyfen?
Definition
Å finne årsaker til de registrerte avvik man har funnet.
Term
Hva kjennetegner en flat organisasjon?
Definition
Delegert ansvar og korte kommunikasjonsveier.
Term
Er det uhensiktsmessig å la vedlikeholdsavd ta seg av alt vedlikehold?
Definition
Ja, operatører må hjelpe til.
Term
Nevn de to viktige problemstillinger for et KS-system?
Definition

- KS-systemet skal være så spesifikt og entydig at misforståelser ikke oppstår.

 

- KS-system skal være så generelt at hele vedlikeholdsvirksomheten skal omfattes av dette system.

Term
Hva kjennetegner en kvalitetssikker bedrift?
Definition
Leverer de riktige varene til riktig pris, riktig tid, riktig mengde og med riktig kvalitet.
Term
Hva definerer ISO-kvalitet? 3 pkt
Definition

1) Produkt eller brukerbasert

 

2) Produskjonsbasert (lite feil)

 

3) Følelsesbasert (luksuriøst)

Term
Hva er benchmarking?
Definition
Referansepunkt eller sammenligning.
Term
Hvilke typer benchmarking har vi?
Definition

- Intern

- konkurrent

- generell

Term
Hvilke 3 typer vedlikehold har vi?
Definition

1) Tilstandsbasert Vedlikehold

 

2) Korrigerende vedlikehold

 

3) Modifikasjonsbasert vedlikehold

Term
Hva er de to vanligste parameterne for at et utstyr skal feile?
Definition
Belastning og Styrke
Term
Hvilke faktorer påvirker driftssikkerheten?
Definition

- Pålitelighet

 

- Vedlikeholdsvennlighet

 

- Vedlikeholdsevne

Term
Hvilke faser er viktige med tanke på pålitelighet?
Definition

- Spesifiaksjon og konstruksjonsfasen

 

- Driftsfasen

Term
Hva er de vanligste måtene å måle pålitelighetsegenskaper på?
Definition

- Forventet levetid (MTTF) tiden til første svikt oppstår

 

- Antall svikt per tidsenhet (Sviktrate)

 

- Funksjonssannsynlighet ( Sannsynlighet for at feil ikke vil oppstå i ett tidsintervall

 

- Tilgjengelighet

Term
Hva er vedlikeholdsevne?
Definition
Tiden man bruker på å sette en enhet klar i drift igjen, ofte brukt ( MTTR)
Term
Hva er vedlikeholdsevne?
Definition
Tiden det tar å sette i gang riktig arbeid som trengs for å utføre aktivt vedlikehold. Måles som tiden fra svikt oppstår til vedlikeholdet kan  begynnes.
Term
Hvordan vil en levetidskurve se ut?
Definition
Badekarform, barnesykdommer i starten så stabilisere seg lavt og igjen gå opp mot slutten.
Term
Konstant sviktintensitet betegnes som lambda (gresk), hva betegnes MTTF som?
Definition
1/lambda
Term
Hvilke levetidsfordelinger er mest brukt?
Definition

- Eksponensialfordelingen ( like stor sannsynlighet for feil i startfase som i sluttfase) altså konstant sviktrate

 

- Weibullfordelingen (Sviktraten enten øker eller synker med tiden)

Term
Hvordan defineres tilgjengelighet for en enhet eller et system?
Definition
Sannsynligheten for at enheten er funksjonsdyktig ved tiden t.
Term
Hvilke 2 hovedgrupper påvirker tilgjengeligheten?
Definition
Sviktintensitet og nedetid.
Term
Et systems sviktintensitet er påvirket av?
Definition
Design, forebyggende vedlikehold og vedlikeholdskvalitet.
Term
Nedetid påvirkes av?
Definition

- Tid medgått til korrektivt vedlikehold

 

- tid medgått til forebyggende vedlikehold

 

- Forsinkelser

Term
Hva er en risikoanalyse?
Definition
Analytisk metode for å identifisere og vurdere mulige uønskede hendelser som kna lede til skade på mennesker,miljø og materielle verdier.
Term
Hvilke 3 spørsmål forsøker en risikoanalyse å gi svar på?
Definition
 • Hvilke uønskede hendelser kan intreffe?
 • Hva er årsakene til at hver enkelt uønsket hendelse kan intreffe?
 • Hva kan konsekvensene bli hvis de uønskede hendelsene skulle inntreffe?
Term
Risiko= ?
Definition
Sannsynlighet x konsekvens
Term
Hva betyr frekvens og sannsynlighet?
Definition
Frekvens er hvor hyppig hendelsen inntreffer mens sannsynlighet er om hendelsen inntreffer eller ikke.
Term
Hvilke 3 hovedgrupper er det under konsekvens?
Definition
 • Mennesker
 • Miljø
 • Materiell
Term
Hva er hendelsesbasert sikkerhetsstyring?
Definition
Etter en hendelse har skjedd skal man ta lærdom av denne, kvalitetsstyring. (Etterpåklokskap)
Term
Hva er risikobasert styring?
Definition
Man ønsker å være proaktive, dermed kunne hindre uhell som kan oppstå.
Term
Gå gjennom Hovedstegene i en risikoanalyse
Definition
Term
Hva er FAR-verdi?
Definition

Fatal Accident Rate

 

Angir forventet antall drepte per 100 millioner arbeidstimer

Term
Forskjellen på kvantitativ og kvalitativ pålitelighetsanalyse?
Definition

Kvantitativ = tallfestet

 

Kvalitativ = Ikke tallfestet

Term
Hva er målet med en grovanalyse?
Definition
Å avdekke potensielle farer tidlig i prosjektutviklingen.
Term
Hvordan går arbeidsgangen i en grovanalyse?
Definition

- få oversikt over mulige uønskede hendelser

 

- Analysere en og en av disse

 

- Kartlegge mulige årsaker og konsekvenser for hver identifiserte hendelse

 

- Finner mulige forbedringer og forebyggende tiltak

Term
Hva er formaålet med en HAZOP-analyse?
Definition
Identifisere mulige sikkerhetsmessige eller operasjonelle problemer som kna oppstå under drift og vedlikehold av prosessanlegg.
Term
Hvordan fungerer en hendelsestreanalyse?
Definition
Tar utgangspunkt i en initierende hendelse som gir opphav til flere andre hendelser.
Term
Hva er en jobbsikkerhetsanalyse?
Definition
Systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave. Tilta iverksettes for å fjerne eller kontrollere de.
Term
Hvordan er arbeidsgangen i en jobbsikkerhetsanalyse?
Definition
 • Velg og avgrens jobbsekvens som skal analyseres
 • Bryt ned jobbsekvensen i aktiviteter
 • Identifiser og vurder de farer og mulige skader som kan være forbundet med hver enkelt aktivitet
 • Foreslå tiltak for å eliminere og kontrollere risikomomentene
Term
Hva bør vektlegges i en jobbsikkerhetsanalyse?
Definition
 • Om arbeidet er risikofylt, komplekst eller involverer flere faggrupper
 • Nytt utstyr tas i bruk?
 • Om personell har erfaring med utstyret
 • Har den type arbeid hatt problemer før?
Term
Hva er målet med FMECA?
Definition
 • Identifisere mulige feilmoder
 • Bestemme årsakene til feilmodene
 • Bestemme feilmodenes innvirkning på systemet som helhet
 • Bestemme alvorligheten av de ulike feileffektene
Term
Hva er feilmode?
Definition
Måten enheten feiler på.
Term
Hvilke to grupper av feilmoder har vi?
Definition
 • Totalt bortfall av funksjon
 • Feilaktig funksjon
Term
Før en FMECA må randbetingelser fastlegges, hva menes med det?
Definition
 • Hvilke deler av anlegget skal analyseres?
 • Hvilke operasjonelle tilstander skal betraktes?
 • Fastsetting av detalsjeringsnivå
Term
Før utfylling av FMECA, hvilke trinnn bør man gå gjennom?
Definition
 • Del systemet inn i delsystemer som kan analyseres separat
 • Etabler et funksjonsdiagram for totalsystemet som beskriver avhengigheten de ulike delsystemene har til hverandre og hvordan de er koblet sammen
 • Sett opp en komplett komponentoversikt for hvert delsystem
Term
Hvis en feil stadig dukker opp, hvilken analyse vil du bruke?
Definition
RCA - Root Cause Analysis
Term
Hva er RCA?
Definition
Systematisk metode for å finne bakenforliggende årsaker til en feil, og hvilke tiltak som må iverksettes for å eliminere rotårsaken eller redusere effekten av denne.
Term
Hva er kuttmengde i en feiltreanalyse?
Definition
En mengde av inngangshendelser som ved å inntreffe sikrer at topphendelsen inntreffer.
Term
Hva er en stimengde i feiltreanalyse?
Definition
En mengde inngangshendelser som ved å IKKE inntreffe sikrer at topphendelsen ikke treffer.
Term
Hvilke to sammenkoblinger kan et system være bygget opp av?
Definition
Seriestruktur og parallellstruktur
Term
Hva er farene med å sette ambisjonsnivået for fremtidige vedlikeholdssystem for høyt?
Definition
Man kan få et system som er for kostbart enn det man budsjetterte med.
Term
Hva er de viktigste modulene i et system?
Definition
 • Teknisk utstyrsregister
 • Arbeidsordresystem
 • Forebyggende vedlikehold
 • Reservedelsstyring og innkjøp
 • Tegninger og dokumentasjon
 • Historikk/Analysedel
Supporting users have an ad free experience!