Shared Flashcard Set

Details

Diagnostiek
Week 7 (2/2)
13
Other
Not Applicable
03/22/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 1. Intelligentie

 

Definition

 

Een algemene mentale functie en een brede capaciteit om de omgeving te begrijpen, met onder andere vaardigheden als redeneren, plannen, problemen oplossen, abstract denken, complexe ideeën begrijpen, leren op basis van instructie en ervaring, oordelen en praktisch inzicht.

 

Term

 

 1. Adaptief gedrag

 

Definition

 

De mate waarin een persoon voldoet aan de eisen van persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid, wat verwacht wordt op een bepaalde leeftijd en in bepaalde culturen

 

Term

 

 1. Conceptuele vaardigheden

 

Definition

 

Taal, lezen en schrijven, begrip van geld, tijd en getallen

 

Term

 

 1. Sociale vaardigheden

 

Definition

 

Interpersoonlijke vaardigheden, sociale verantwoordelijkheid, niet goedgelovig of naïef zijn, zich houden aan de regels, vermijden terecht te komen in een slachtofferrol, sociaal probleemoplossend gedrag

 

Term

 

 1. Praktische vaardigheden

 

Definition

 

Activiteiten in het dagelijks leven, vaardigheden met betrekking tot werk, gebruik van geld, veiligheid, gezondheidszorg, mobiliteit en verplaatsing

 

Term

 

 1. Bezwaren tegen intelligentietesten bij LVB (2)

 

Definition

 

 • De meeste intelligentietesten meten de gekristalliseerde intelligentie en hebben een overlap met vakken als lezen, rekenen en taal, gebieden die per definitie zwak zijn bij kinderen met LVB

 • Kinderen met LVB kunnen eenzelfde IQ-score hebben, maar onderling sterk verschillen wat betreft het profiel van intelligentie, een IQ-score geeft weinig inzicht in het verstandelijk functioneren

 

Term

 

 1. Verschillen DSM-IV en DSM 5

 

Definition

 

Zwakzinnigheid - verstandelijke beperking
IQ-scores middels intelligentietesten - klinische diagnose + intelligentietest
Mate van ernst gebaseerd op IQ-score - mate van ernst gebaseerd op beperkingen en ondersteuningsbehoeften -> gericht op een behandelplan

 

Term

 

 1. ***LVB werkmodel (5)***

 

Definition

 

(Ernstige) gedragsproblemen kunnen ontstaan
- bij beperkingen in intellectueel functioneren en adaptief gedrag en
- er zijn bijkomende problemen:
- leerstoornissen
- psychiatrische stoornissen en medische problemen
- problemen in gezin en sociale context

 

Term

 

 1. Goodness of fit

 

Definition

 

Door de ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een kind in kaart te brengen

 

Term

 

 1. Twee stromingen bij de definitie van hoogbegaafdheid

 

Definition

 

- aangeboren intellectueel potentieel dat moet worden aangesproken en geoefend, zodat het zich kan ontwikkelen en uiten in hoge prestaties
- aantoonbaar gedrag, het wel of niet leveren van een substantiële bijdrage op een bepaalt gebied

 

Term

 

 1. Interdepentiemodel van Monks

 

Definition

 

Daar waar motivatie, creativiteit en aanleg samenvallen, is er sprake van hoogbegaafdheid

 

Term

 

 1. Model van Heller

 

Definition

 

Model van Monks 2.0
Individuen kunnen aanleg ofwel dispositie hebben voor begaafdheid op één of soms meerdere gebieden. Door een samenspel van aanlegfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken komt het individu tot prestaties in de verschillende domeinen

 

Term

 

 1. Gekozen uitgangspunten voor diagnostische besluitvorming bij hoogbegaafdheid(3)

 

Definition

 

- We kijken naar zowel het potentieel als de prestaties waarbij we de leeftijd van het kind, dus het ontwikkelingsaspect, meenemen
- een hoge intelligentie beschouwen we niet als een risicofactor, met uitzondering van extreme begaafdheid
- als er sprake is van een problematische ontwikkeling kijken we - net als bij andere kinderen - naar factoren in kind en omgeving en de interacties daartussen

 

Supporting users have an ad free experience!