Shared Flashcard Set

Details

Diagnostiek
Week 4 (2/3)
11
Other
Not Applicable
03/22/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 1. indicaties voor een ito(3)

 

Definition

 

- als er tegenstrijdige informatie is
- als er zo nauwkeurig mogelijk kenmerken van het kind te bepalen die betrouwbaarder buiten de natuurlijke leefsituatie zijn vast te stellen dan daarbinnen
- wanneer er meer vermoedens van een stoornis zijn

 

Term

 

 1. Onderzoekstechnieken die bij een ITO gebruikt kunnen worden(4)

 

Definition

 

- gesprekken
- observaties
- vragenlijsten
- tests

 

Term

***Kritische kanttekeningen voor een ITO (7)***

 

Definition

 

- het individuele karakter: er wordt meer informatie verkregen over het individuele functioneren van het kind dan over interacties tussen het kind en zijn omgeving
- de betekenis van een ito voor het gezin: wanneer een hulpverlener bij de 'zondebok' in het gezin een ito afneemt, kan de dynamiek in het gezin versterkt worden
- de communicatie tussen kind en proefleider: metacontact is de onuitgesproken, cultureel bepaalde regels waaraan participanten van een interacties zich houden om een gedeelde ervaring mogelijk te maken. de testsituatie betekent een nieuw metacontact voor het kind, wat kan leiden tot ongewenste effecten
- fase specifieke behoeften bij het te onderzoeken kind
- grote angst bij het kind
- ernstige gedragsproblemen
- de beperkte kwaliteit van tests

 

Term

 

 1. doelen van observaties bij testen (3)

 

Definition

 

- validiteit van testafname beoordelen
- aan de hand van sociaal- emotionele reacties relevante aspecten van het sociaal- emotioneel functioneren beschrijven die niet door de test gedekt worden
- observeren van het gedrag is belangrijk voor het signaleren van stoornissen
- de testsituatie biedt mogelijkheden om op het spoor te komen van nieuwe hypothesen, doordat gedragingen opvallen die niet eerder werden gesignaleerd en dei duiden op angsten of problemen bij het zintuigelijk functioneren.

 

Term

 

 1. Taalbegrip & Taalproductie

 

Definition

 

 • Het begrijpen van gesproken taal, ouders geen betrouwbare bron

 • Het spreken van de taal, ouders wel een betrouwbare bron

 

Term

 

 1. Fonologie, Semantiek, morfologie & Syntaxis

 

Definition

 

 • Klankleer

 • woordenschat en betekenis

 • vormleer

 • Zinsopbouw

 

Term

 

 1. Pragmatiek & Metalinguïstiek

 

Definition

 

 • taalgebruik in communicatieve situaties

 • reflectie op taalgebruik

 

Term

 

 1. Taalaanbod

 

Definition

 

het brede scala van gesproken en geschreven taal waarmee het kind vanaf de geboorte geconfronteerd wordt

 

Term

 

 1. Niet specifieke taalstoornissen

 

Definition

 

zijn secundaire, niet op zichzelf staande stoornissen in spraak- en taalproductie of taalbegrip. deze zijn te verklaren door andere stoornissen

 

Term

 

 1. Specifieke taalstoornissen

 

Definition

 

Stoornissen in spraak- en taalproductie of taalbegrip die primair, op zichzelf staand zijn en waarvoor geen duidelijke oorzaak, zoals een stoornis, aan te wijzen is

 

Term

 

 1. Aandachtspunten bij diagnostiek voor taalproblemen- en stoornissen

 

Definition

 

- niveau van de taalvaardigheide en de mogelijke oorzaken
- bronnen voor informatie zijn ouders, leerkrachten en alle personen die in het verleden met het kind te maken hebben gehad, maar ook het kind zelf

 

Supporting users have an ad free experience!