Shared Flashcard Set

Details

D. 0500-1000
Level 2
100
Accounting
Not Applicable
11/24/2014

Additional Accounting Flashcards

 


 

Cards

Term
It's a shack your shoe shook
Definition
Shitsu, Shaku, Shu, Shuu, Shuku
Term
Don't show! Show~ show~ show~
Definition
Jun, Sho, Shou, Shou, Shou
Term
Show~ shin-shin-shin shake!
Definition
Shou, Shin, Shin, Shin, Sei
Term
Shake shake shake shake Shaky!
Definition
Sei, Sei, Sei, Sei, Seki
Term
Shaky sets set sets in
Definition
Seki, Setsu, Setsu, Setsu, Sen
Term
Sensin' Zen, so~ so~
Definition
Sen, Sen, Zen, Sou, Sou
Term
So~so~ Zoe soaks soaks!
Definition
Sou, Sou, Zou, Soku, Soku
Term
Shock socks on thai-chai!
Definition
Zoku, Sotsu, Son, Tai, Tai
Term
Touch Tom, Don, ch-ch! (laughing)
Definition
Tatsu, Tan, Dan, Chi, Chi
Term
Ch-Cho~ stay stay stay
Definition
Cho, Chou, Tei, Tei, Tei
Term
Take ten then, do-do!
Definition
Teki, Ten, Den, To, Do
Term
Though Do~Do~ rest.
Definition
Tou, Dou, Dou, Doku, Netsu
Term
In high flight hawk hunts~
Definition
Nen, Hai, Bai, Haku, Han
Term
He-he hits-hits low!
Definition
Hi, Hi, Hitsu, Hitsu, Hyou
Term
Low~ fool fool fool fool!
Definition
Hyou, Fu, Fu, Fu, Fu
Term
Fookphoon! Hey. bet S-hen!
Definition
Fuku, Fun, Hei, Betsu, Hen
Term
And Ben, hold your boat
Definition
Hen, Ben, Hou, Hou, Bou
Term
Boat max man! Max-supreme!
Definition
Boku, Matsu, Man, Myaku, Min
Term
Yack, you~ yo~ yo~ yoke
Definition
Yaku, Yuu, You, You, Yoku
Term
Lyrics: Row~ Row~ Row~
Definition
Ri, Riku, Ryou, Ryou, Ryou
Term
Ring Roy, lay lay lay!
Definition
Rin, Rui, Rei, Rei, Rei
Term
Rake Ren-Ren, Row-row!
Definition
Reki, Ren, Ren, Rou, Rou
Term
Rock at sea, eat Kale
Definition
Roku, Atsu, I, In, Ei
Term
Aye, aye, a king a king a king
Definition
Ei, Ei, Eki, Eki, Eki
Term
In ouuuuuuuuunka~ xD
Definition
En, Ou, Ou, On, Ka
Term
Ka-ka-ka-kaga!
Definition
Ka, Ka, Ka, Ka, Ga
Term
King guy's cock cocked, gawk!
Definition
Kai, Kai, Kaku, Kaku, Gaku
Term
Kan, Kan, Kan, Kan, gone.
Definition
Kan, Kan, Kan, Kan, Gan
Term
hee hee hee, glee-glee-
Definition
Ki, Ki, Ki, Gi, Gi
Term
Lock's Q~Q~OO
Definition
Gyaku, Kyuu, Kyuu, Kyo, Kyo
Term
Go~Go~ keen King you!
Definition
Kyou, Kyou, Kin, Kin, Ku
Term
Cougar K catches Ken
Definition
Kun, Gun, Kei, Ketsu, Ken
Term
Ken Ken Ken Ken can
Definition
Ken, Ken, Ken, Ken, Gen
Term
Get Gen's Kokoro~
Definition
Gen, Gen, Ko, Ko, Go
Term
Go~go~go~go~go~
Definition
Kou, Kou, Kou, Kou, Kou
Term
Go~ Kon, sight Saisai!
Definition
Kou, Kon, Sa, Sai, Sai
Term
Saisai's sigh die-dies
Definition
Sai, Sai, Sai, Zai, Zai
Term
Why that's
Definition
Zai, Zatsu, San, San, San
Term
She-she-she-she G (girl)!
Definition
Shi, Shi, Shi, Shi, Ji
Term
GG, sleek sheets shower!
Definition
Ji, Ji, Shiki, Shitsu, Sha
Term
Saw Jew, shuu shuu shuu~
Definition
Sha, Ju, Shuu, Shuu, Shuu
Term
Shook juice juice, then Joe
Definition
Shuku, Jutsu, Jutsu, Jun, Jo
Term
Joe show~ show~ show~
Definition
Jo, Shou, Shou, Shou, Shou
Term
Joe~ Joe~ Joe~ Joe~ shocked!
Definition
Jou, Jou, Jou, Jou, Shoku
Term
"Shocked" say say say say.
Definition
Shoku, Sei, Sei, Sei, Sei
Term
Say Shay, shaky shaky sets.
Definition
Sei, Zei, Seki, Seki, Setsu
Term
"Sets, that's zest!" Said Zen.
Definition
Setsu, Zetsu, Zetsu, Sen, Zen
Term
"So-so-so~" Goes Zoe~
Definition
So, So, Sou, Zou, Zou
Term
Zoe soak-soaks Zorg's son.
Definition
Zou, Soku, Soku, Zoku, Son
Term
Thai Chai Thai done done~
Definition
Tai, Tai, Tai, Dan, Dan
Term
Chic show~ stay stay Techie~
Definition
Chiku, Chou, Tei, Tei, Teki
Term
Techie, tow dough, dough talks
Definition
Teki, Tou, Dou, Dou, Toku
Term
Talk talk dark, leanin'
Definition
Toku, Toku, Doku, Nin, Nen
Term
Know what? Ha, ha, ha
Definition
Nou, Ha, Han, Han, Han
Term
Hee hee, hee hee, hold~
Definition
Hi, Hi, Hi, Hi, Hyou
Term
Hold him, fu-fu-fu
Definition
Hyou, Hin, Fu, Fu, Fu
Term
Be-fickle-fickle boots then.
Definition
Bu, Fuku, Fuku, Butsu, Hen
Term
Ben Hobo, ho~ ho~
Definition
Ben, Ho, Bo, Hou, Hou
Term
Blow blow blow Meme
Definition
Bou, Bou, Bou, Mi, Mu
Term
You my man, you, yo~
Definition
Mu, Mei, Men, Yu, Yo
Term
Yo yo~ reach rock roof!
Definition
Yo, You, Ritsu, Ryaku, Ryuu
Term
Roll, e-e-icky, itchy.
Definition
Ryou, I, I, Iki, Ichi
Term
Ooh ooh, Alien
Definition
U, U, Ei, En, En
Term
Cut the kind guy's cock
Definition
Ka, Ga, Kai, Gai, Kaku
Term
Cock-cock cuts cub Kan.
Definition
Kaku, Kaku, Katsu, Kabu, Kan
Term
Kan Kan Kan Kan gone
Definition
Kan, Kan, Kan, Kan, Gan
Term
Key key key key (gi!)
Definition
Ki, Ki, Ki, Ki, Gi
Term
QQQOO
Definition
Kyuu, Kyuu, Kyuu, Kyou, Kyou
Term
Cloaking King, kk?
Definition
Kyou, Kin, Kin, Kei, Kei
Term
KK get key, catch Ken.
Definition
Kei, Kei, Geki, Ketsu, Ken
Term
Ken, Ken can can 'Ko'
Definition
Ken, Ken, Gen, Gen, Ko
Term
Could go Ko~ ko~ ko~
Definition
Ko, Go, Kou, Kou, Kou
Term
Ko~ko~ko~ko~koku!~ (sfx)
Definition
Kou, Kou, Kou, Kou, Koku
Term
Coke coats con Shasta
Definition
Koku, Kotsu, Kon, Sa, Za
Term
Sigh, sigh, sock that she
Definition
Sai, Sai, Saku, Satsu, Shi
Term
She-she-she-she-she-
Definition
Shi, Shi, Shi, Shi, Shi
Term
See-saw of shock-shock
Definition
Ji, Sha, Sha, Shaku, Shaku
Term
Jack drew Drew, shuu shuu~
Definition
Jaku, Ju, Ju, Shuu, Shuu
Term
Jew~, Jew~ shook juke June.
Definition
Juu, Juu, Shuku, Juku, Jun
Term
Show show show! Show~ show~!
Definition
Sho, Sho, Sho, Shou, Shou
Term
Show~ show~ Joe~ Joe~ 'Shin'!
Definition
Shou, Shou, Jou, Jou, Shin
Term
Jin-sui-sui-sun-ze! (sfx)
Definition
Jin, Sui, Sui, Sun, Ze
Term
Say-say "Said said said."
Definition
Sei, Sei, Sen, Sen, Sen
Term
Said-said "So~ so~ so~"
Definition
Sen, Sen, Sou, Sou, Sou
Term
So~so~ Zoe, Zoe choked
Definition
Sou, Sou, Zou, Zou, Zoku
Term
Sewn Song talks (a) ton, ton.
Definition
Son, Son, Taku, Tan, Tan
Term
Don's Done, Ch-! Chew, chew~
Definition
Dan, Dan, Chi, Chuu, Chuu
Term
Chew Ch-chou~ Chou, Chou~
Definition
Chuu, Cho, Chou, Chou, Chou
Term
Chou's chin stands tall
Definition
Chou, Chin, Tsuu, Ten, Tou
Term
Tall tall, to talk, Nanny
Definition
Tou, Tou, Todoku, Nan, Ni
Term
Noon'in, hold no ha(wk)
Definition
Nyuu, Nin, Hou, Nou, Ha
Term
Hi hi hi hi Han!
Definition
Hai, Hai, Hai, Hai, Han
Term
Bunny, he-he, fickle
Definition
Ban, Hi, Hi, Hi, Fuku
Term
Funny, hate him hoe.
Definition
Fun, Hei, Hei, Hen, Ho
Term
Ho~ ho~, Bo--bo-- bold~
Definition
Hou, Hou, Bou, Bou, Bou
Term
My mark missed Mei's mow
Definition
Mai, Maku, Mitsu, Mei, Mo
Term
Shucks, you, you yollo
Definition
Shi, Yaku, Yuu, Yuu, You
Term
Yo~ yolk! Yolk ran ran!
Definition
You, Yoku, Yoku, Ran, Ran
Term
Ran release Rin, row~!
Definition
Ran, Ri, Ritsu, Rin, Rou
Term
Ron's an eye ache, ouch- cow!
Definition
Ron, A, Ai, Aku, Atsukau
Supporting users have an ad free experience!