Shared Flashcard Set

Details

cw 4 - czesc 1
1
74
Bible Studies
12th Grade
03/29/2015

Additional Bible Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
NO - co to, gdzie syntezowana, rola
Definition
- molekuła sygnalizacyjna
- prawie wszystkie tkanki organizmu
- role regulatorowe w układach:
* sercowo-naczyniowym
* nerwowym
* immunologicznym
Term
NO pod względem chemicznym (4)
Definition
- mała, dwuatomowa cząsteczka gazu
- łatwo dyfunduje przez błony komórkowe -> idealny mediator
- nieparzysta liczba elektronów walencyjnych -> trwały moment magnetyczny, odpowiadający obecności jednego niesparowanego elektronu
- wolny rodnik = wysoka reaktywność chemiczna
Term
synteza NO:
Definition
L-agrinina -> NO
enzym: syntaza tlenku azotu
Term
niedobór tlenku azotu (5)
Definition
- nadciśnienie tętnicze
- rzucawka okołoporodowa
- nadciśnienie płucne
- miażdżyca
- zaburzenia erekcji
Term
nadmiar tlenku azotu (5)
Definition
- wstrząs endotoksyczny (jako reakcja na bakteryjny LPS, powoduje spadek CTK)
- padaczka
- pourazowe uszkodzenie OUN
- degeneracja siatkówki
- RZS
Term
syntaza tlenku azotu: co to + substraty do produkcji NO
Definition
- homodimer
- arginina + tlen
Term
syntaza tlenku azotu: kofaktory (3)
Definition
- NADPH (fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego)
- FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy)
- BH4 (tetrahydrobiopteryna)
Term
BH4
Definition
tetrahydrobiopteryna
Term
FAD
Definition
dinukleotyd flawinoadeninowy
Term
NADPH
Definition
fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego
Term
izoformy sytnazy tlenku azotu:
Definition
- nNOS = NOS-1 = neuronalna
- iNOS = NOS-2 = indukowalna
- eNOS = NOS-3 = endotelialna
Term
NOS-1: inna nazwa, konstytutywny czy indukowalny, występowanie, jak duża produkcja, co ją aktywuje, rola, obecność
Definition
- neuronalna = nNOS
- konstytutywny
- w neuronach
- niewielkie ilości
- zwiększenie śródkomórkowego stężęnia jonów wapnia
- rola w neurotransmisji w OUN
- obecna m.in. w neuronach nitrergicznych, które unerwiają ciała jamiste
Term
NOS-1: inna nazwa
Definition
neuronalna = nNOS
Term
NOS-1: konstytutywny czy indukowalny
Definition
konstytutywny
Term
NOS-1: występowanie
Definition
w neuronach
Term
NOS-1: jak duża produkcja
Definition
niewielkie ilości
Term
NOS-1: co ją aktywuje?
Definition
zwiększenie śródkomórkowego stężęnia jonów wapnia
Term
NOS-1: rola
Definition
w neurotransmisji w OUN
Term
NOS-1: gdzie obecna?
Definition
obecna m.in. w neuronach nitrergicznych, które unerwiają ciała jamiste
Term
NOS-2: inna nazwa, konstytutywny czy indukowalny, gdzie występuje, jak duża produkcja, co ją aktywuje, rola
Definition
- iNOS = indukowalna
- indukowalny
- makrofagi, komórki mięśni gładkich
- duże ilości
- * cytokiny (TNF-alfa, IL-1) * endotoksyny bakteryjne (LPS)
- rola w reakcjach zapalnych
Term
NOS-2: inna nazwa
Definition
iNOS = indukowalna
Term
NOS-2: indukowalna czy konstytutywna
Definition
indukowalna
Term
NOS-2: występowanie
Definition
- makrofagi
- komórki mięśni gładkich
Term
NOS-2: aktywacja
Definition
- cytokiny: TNF-alfa, IL-1
- endotoksyny bakteryjne: LPS
Term
NOS-2: rola
Definition
w reakcjach zapalnych
Term
NOS-3: inna nazwa, konstytutywny czy indukowalny, występowanie, produkcja, rola, aktywacja
Definition
- eNOS = endotelialna
- konstytutywny
- śródbłonek naczyń
- niewielkie ilości
- regulacja stanu napięcia naczyń krwionośnych
- aktywacja:
a) przez zwiększenie śródkomórkowego stężenia jonów wapnia
b) uzależniona m.in. od interakcji z białkami:
* kaweoliną 1
* kalmoduliną
Term
NOS-3: inna nazwa
Definition
endotelialna
Term
NOS-3: indukowalny czy konstytutywny
Definition
konstytutywny
Term
NOS-3: występowanie
Definition
komórki śródbłonka naczyń
Term
NOS-3: produkcja
Definition
niewielkie ilości
Term
NOS-3: rola
Definition
regulacja stanu napięcia naczyń krwionośnych
Term
NOS-3: aktywacja
Definition
a) przez zwiększenie śródkomórkowego stężenia jonów wapnia
b) uzależniona m.in. od interakcji z białkami:
* kaweoliną 1 (składnik tzw. kaweoli błony komórkowej komórek śródbłonka) -> łączy się z eNOS, hamując jej aktywność
* kalmodulina -> pod wpływem jonów wapnia odszczepia od kaweoliny-1 eNOS i umożliwia jej aktywację
Term
mechanizm przeciwdziałania dysfunkcji śródbłonka przez statyny
Definition
hamowanie prenylacji kaweoliny 1 -> pozbawienie jej kotwicy hydrofobowej, zatrzymującej ją w błonie komórkowej -> odszczepienie eNOS od kaweoliny 1 -> wzrost produkcji NO
Term
ADMA
Definition
asymetryczna dimetyloarginina
Term
ADMA - co to? (2)
Definition
- endogenny kompetytywny inhibitor eNOS
- zwiększenie surowiczego stężenia ADMA jest uznawane za czynnik ryzyka miażdżycy
Term
reakcja NO z anionem nadtlenkowym (O2-)
Definition
- gwałtowna reakcja
- wytwarza się bardzo toksyczny anion nadtlenoazotynowy (ONOO-)
Term
Inne drogi aktywacji eNOS: (2)
Definition
- mediatory organizmu łączące się ze swoistymi receptorami na powierzchni śródbłonka -> wzrost stężenia jonów wapnia w komórkach w wyniku transdukcji sygnału pobudzenia -> aktywacja eNOS
* bradykinina
* acetylocholina
* histamina
* serotonina
* trombina
* substancja P
- naprężenia styczne naczynia (inaczej: siła ścinająca, shear stress) -> aktywacja eNOS
Term
NO w utrzymaniu równowagi krew/ściana naczyń
Definition
naprężenie styczne naczynia = siła ścinająca, shear stress
prawidłowo ciągła synteza niewielkich ilości NO -> sprawia to że tętnice zawsze są w stanie częściowej relaksacji -> zaburzenie w tzw. dysfuncji śródbłonka może prowadzić do nadciśnienia i miażdżycy
Term
przenoszenie NO
Definition
może być przenoszony przez hemoglobinę
Term
NO i hem
Definition
gwałtownie reaguje z hemem, którego powinnowactwo do tlenku azotu jest ponad 10 000 razy większe niż do tlenu
Term
NO i hemoglobina
Definition
tlenek azotu może się przyłączać odwracalnie do hemoglobiny przez cysteinowe grupy siarczkowe -> powstaje S-nitrozohemoglobina -> udział w przetwarzaniu procesów związanych z tlenkiem azotu, takich jak regulacja CTK
Term
Tlenek azotu - przejście do komórek mięśni gładkich
Definition
- mała lipofilna cząsteczka gazu
- łatwo dyfunduje przez błony do wnętrza komórek położonych głębiej
Term
aktywacja cyklazy guanylowej przez NO
Definition
- cytozolowa = rozpuszczalna cyklaza guanylowa jest hemoproteiną
- NO kowalencyjnie łączy się z grupą hemową enzymu -> wzrost aktywności enzymu -> wzrost cGMP
Term
kowalencyjne połączenie NO z grupą hemową cyklazy guanylowej
Definition
Fe3+ w pierścieniu hemowym jest związany koordynacyjnie z 5 ligandami -> NO tworzy z Fe3+ szóste wiązanie koordynacyjne -> wymusza to zmiany w strukturze przestrzennej enzymu
Term
nierozpuszczalna cyklaza guanylowa
Definition
- błonowa
- związana z receptorem dla ANP
Term
działanie cGMP (3)
Definition
- wtórny przekaźnik
- uczestniczy w aktywacji wielu enzymów, wywołując w komórce określony efekt biologiczny, np. w naczyniach krwionośnych rozkurcz mięśni gładkich
- aktywuje kinazę białkową G
Term
kinaza białkowa G
Definition
- stymulacja fosfatazy łańcuchów lekkich miozyny, co wywołuje ich deforforylację
- hamowanie mobilizacji jonów wapnia z siateczki śródplazmatycznej poprzez blokadę receptorów dla IP3
- aktywacja transportu jonów wapnia z komórki na zewnątrz
te procesy prowadzą do ROZKURCZU mięśniówki gładkiej naczyń
Term
jaki enzym jest aktywowany przez NO?
Definition
cyklaza guanylowa
Term
kinaza
Definition
fosforylacja
Term
fosfataza
Definition
defosforylacja
Term
mechanizm działania nitrogliceryny
Definition

pośrednio

proces biotransformacji leku: proces REDUKCJI (a nie utlenianie jak w syntazie tlenku azotu) azotu -> S-nitrozotiol (dawca tlenku azotu) -> aktywacja cyklazy guanylowej mięśni gładkich -> rozkurcz naczyń

Term
bezpośrednie donory NO
Definition
- molsydomina - nitroprusydek sodu
Term
molsydomina - zastosowanie
Definition
w celu zapobiegania bólom wieńcowym w okresie przerwy w podawaniu azotanów (która ma zapobiec wystąpieniu mechanizmu tolerancji)
Term
molsydomina - mechanizm działania
Definition
prolek: enzymatyczne odszczepienie reszty etoksykarbonylowej -> SIN-1 -> nieenzymatyczne otwarcie pierścienie SIN-1-> postać z otwartym pierścieniem SIN-1A -> odszczepienie tlenku azotu
Term
SIN-1
Definition
3-morfolinosydnonimina
Term
co odróżnia mechanizm działania molsydominy od azotanów?
Definition
brak konieczności udziału enzymów i kofaktorów
Term
nitroprusydek sodu (2)
Definition
- stosowany do szybkiego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w przypadku przełomu nadciśnieniowego
- rozkłada się na świetle
Term
działania niepożądane nitroprusydku sodu (4):
Definition
- nudności
- wymioty
- kurcze mięśni
- zatrucie cyjankami i tiocyjankami (rodankami)
Term
unerwienie ciał jamistych
Definition
neurony nitrergiczne, na których końcach uwalniany jest NO
Term
mechanizm działania selektywnych inhibitorów PDE5 (2)
Definition
- przypominają strukturą cGMP
- hamują aktywność fosfodiesterazy PDE5 -> brak rozkładu cGMP -> potęgowanie działania NO
Term
viagra
Definition
syldenafil
Term
selektywne inhibitory PDE5 (3)
Definition
- SYLDENAfil
- TADALAfil
- WARDENAfil
Term
zastosowanie inhibitorów PDE5 (2)
Definition
- leki na potencję
- leczenie nadciśnienia płucnego
Term
NO wziewnie (2)
Definition
- nadciśnienie płucne, zwłaszcza u dzieci
- ARDS
Term
zastosowanie argininy:
Definition
substrat NO
- leczenie chromania przestankowego kończyn dolnych
- leczenie objawów rzucawki okołoporodowej
Term
rola śródbłonka (3)
Definition
podstawowy czynnik decydujący o:
- CTK
- przepływie krwi
- potencjale naczynio-rozszerzającym
Term
substancje produkowane przez śródblonek, zapobiegające agregacji płytek i krzepnięciu krwi (6)
Definition
- prostacyklina (PGI2)
- tlenek azotu (NO)
- tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
- ADP-aza (CD39)
- inhibitor ścieżki krzepnięcia aktywowanej przez czynnik tkankowy (TFPI)
- trombomodulina
Term
TFPI
Definition
inhibitor ścieżki krzepnięcia aktywowanej przez czynnik tkankowy
Term
działanie trombomoduliny
Definition
jest punktem uchwytu dla trombiny; zmienia ją z silnie prozakrzepowej substancji w przeciwzakrzepową, aktywującą białko C
Term
co wywołuje dysfunkcję śródbłonka? (7)
Definition
spadek produkcji czynników zapobiegających agregacji płytek i krzepnięciu krwi
- utlenione LDL
- cukrzyca
- wolne rodniki
- nadciśnienie
- papierosy
- duże stężenie homocysteiny we krwi
- przewlekłe infekcje
Term
PDE5
Definition
fosfodiesteraza rozkładająca cGMP
Term
TFPI
Definition
inhibitor ścieżki krzepnięcia aktywowanej przez czynnik tkankowy
Term
inhibitor ścieżki krzepnięcia aktywowanej przez czynnik tkankowy
Definition
TFPI
Supporting users have an ad free experience!