Shared Flashcard Set

Details

Course 1-2
Teri's Practice 2
26
Other
Undergraduate 1
12/29/2010

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

English: Hello

 

Pinyin: Nín / nǐ hǎo.

Definition
Term

English: How are you?

 

Pinyin: Nín / nǐ hǎo ma.

Definition
Term

English: Good Morning

 

Pinyin: Zǎo ān.

Definition
Term

English: Good night

 

Pinyin: Wǎn ān.

Definition
Term

English: How old?

 

Pinyin: Jǐ suì.

Definition
Term

English: It doesn't matter.

 

Pinyin: Bù yào jǐn.

Definition
Term

English: Sorry/Excuse me.

 

Pinyin: Duì bu qǐ.

Definition
Term

English: You're welcome.

 

Pinyin: Bù kè qi.

Definition
Term

English: Thank you.

 

Pinyin: Xiè xie.

Definition
Term

English: Goodbye.

 

Pinyin: Zài jiàn.

Definition
Term

English: They are students.


Pinyin: Tāmen shì xuésheng.

Definition
Term

English: We are students.

 

Pinyin: Wǒmen shì xuésheng.

Definition
Term

English: You are a student.

 

Pinyin: Nǐ shì xuésheng.

Definition
Term

English: What nationality?

 

Pinyin: Nǎguórén?

Definition
Term

English: American

 

Pinyin: Měiguórén

Definition
Term

English: Chinese

 

Pinyin: Zhōngguórén

Definition
Term

English: British

 

Pinyin: Yīngguórén

Definition
Term

English: French

 

Pinyin: Fǎguórén

Definition
Term

English: Spanish

 

Pinyin: Xībānyárén

Definition
Term

English: German

 

Pinyin: Déguórén

Definition
Term

English: Italian

 

Pinyin: Yìdàlìrén

Definition
Term

English: Japanese

 

Pinyin: Rìběnrén

Definition
Term

English: Australian

 

Pinyin: Àozhōurén

Definition
Term

English: He is Chinese.

 

Pinyin: Tā shì Zhōngguórén.

Definition
Term

English: We are American.

 

Pinyin: Wǒmen shì Měiguórén.

Definition
Term

English: She is from Beijing.

 

Pinyin: Tā shì Běijīngrén.

Definition
Supporting users have an ad free experience!