Shared Flashcard Set

Details

Controlling vizsga
Kontrolling vizsga 157 kérdés
8
Business
Undergraduate 3
01/18/2013

Additional Business Flashcards

 


 

Cards

Term
1. Mi köze a kibernetikának a controllinghoz?
Definition
A kibernetika olyan új, komplex tudományos kutatási irányzat, amely a vezérlésnek, a szabályozásnak, az információk ezzel kapcsolatos gyűjtésének, feldolgozásának törvényszerűségeit kutatja. A kibernetika az energia és anyagáramlás irányítását szolgáló információfeldolgozási rendszer. A menedzsmentkotroll pedig a tervezéshez, irányításhoz, vezetéshez ad segítséget/ információt. A kibernetikai alapmodell felépítése és a controllingrendszer felépítése között párhuzam vonható. Visszacsatolásos körfolyamat A kibernetika dinamikus rendszereket vizsgál, olyan rendszereket, amelyek a külvilággal való kölcsönhatás során változnak. E rendszerek szerepének, struktúrájának és viselkedésének törvényszerűségeit kutatja. Fontos működési elv a szabályozás, amely kompenzálja a külvilágnak a rendszerre gyakorolt zavaró hatásait, illetve elősegíti a rendszer alkalmazkodását a változó külső feltételekhez. Ennek az az előfeltétele, hogy a rendszer észlelje a külvilág hatásait, vagyis információt tudjon felvenni és feldolgozni. Elméleti kibernetika: Idesorolják a rendszerelméletet, a játékelméletet, az információelméletet és az automaták elméletét.
Term
2. Melyek Ouchi kontrolltípusai? Értelmezze is mindegyiket!
Definition

A három kontrolltípus alkotja a kontroll-mixet.

● piaci kontroll amit teljesítünk (szerződés, kimenet, pénz) Az elszámoláson van a hangsúly, meghatározható outputról és teljesítményekről beszélhetünk, decentralizálható működésről, egyértelmű felelősségi viszonyokról, autonómiáról. Nem mindig hatékony, alapfeltétele az árak kialakíthatósága, és a teljesítmény mérhetősége.

● bürokratikus kontroll amit teszünk (hierarchia, tevékenységek, szabályok) A szabályokon van a hangsúly; ismeretek a tevékenység részei; rutinszerű a döntéshozatal; erős a hierarchia, konformitás; Feltétele annak ismerete, hogy mely tevékenységek járulnak hozzá az eredményes működéshez, és a teljesítmény mérhető legyen.

● klán kontroll amiért tesszük (kultúra, szocializáció) A kultúrán van a hangsúly; személyes elkötelezettség.

Technológiai ismertsége teljes, output mérhetőség jó: piaci, vagy bürokratikus, teljes/rossz: tevékenységkontroll, nem teljes/jó: output (piaci) kontroll, nem teljes/rossz: klán kontroll


Term
3. Minden kontrollrendszernek legalább négy összetevője van. Melyek ezek?
Definition

a) Érzékelő (szenzor) elem – mi történik? méri, hogy tulajdonképpen mi is történik a kontrollált folyamatban

b) Értékelő elem – minek kellene történnie? meghatározza az esemény jelentőségét azáltal, hogy valamilyen standardhoz vagy elváráshoz viszonyítja azt, azaz ahhoz, hogy minek kellene történnie c) Beavatkozó elem – kell változtatni? olyan eszköz, amely megváltoztatja a viselkedést, ha az értékelő elem ennek szükségességét jelzi

d) Kommunikációs hálózat – információközvetítés a)->b) b)->c) közvetíti az információkat. Az érzékelő és az értékelő, valamint az értékelő és a visszacsatoló elem között közvetíti az információkat.

Term

4. Határozza meg a menedzsmentkontroll fogalmát!

Definition

A menedzsmentkontroll az a folyamat, amelynek során a vezetők annak érdekében befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy megvalósítsák a szervezet stratégiáját, elérjék a kitűzött eredményt, célt.

Term

5. Szinonimája-e a menedzsmentkontrollnak a controlling?

Definition

Igen, a menedzsmentkontroll kifejezés az angolszász világban terjedt el, arra utal, hogy a tervezés és a kontroll a vezetés része. Tehát a kifejezés ugyanazt takarja, csak kihangsúlyozza, hogy vezetési funkcióként van értelmezve. Ezáltal a vezetők biztosítják az erőforrások eredményes és hatékony elosztását és felhasználását a szervezet céljainak elérése érdekében.

Szinonimának tekinthető, ha ezek alatt azt értjük, hogy stratégiai tervezést támogató funkció. 5 (szinonima): Menedzsment kontroll= az a folyamat, mellyel a vezetők a szervezet többi tagját befolyásolják annak érdekében, h végrehajtsák a szervezet stratégiáját.

Controlling (by Horváth Péter) = olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információ ellátás.

A két fogalom tehát nem teljesen ugyanaz, de a magyar kontrolling szakma elfogadottnak tartja a két kifejezés szinonimaként való alkalmazását.

 

Term

6. A menedzsmentkontroll-folyamat és az egyszerűbb kontrollfolyamatok (pl. a termosztát általi szabályozás) között melyek a jelentős különbségek?

Definition

a, A standard nem előre meghatározott, hanem egy tudatos tervezés eredménye, tehát a szervezetekben zajló kontrollfolyamat, magában foglalja a tudatos tervezést is.

b, A menedzsmentkontroll nem automatikus, a vezető saját maga érzékeli a jelenségeket és személyesen kell ellátnia az értékelő funkciót és legalább egy másik emberrel interakcióba kell lépnie.

c, A menedzsmentkontrollt több ember végzi, tehát igényli az egyének közti koordinációt. Garantálnia kell, hogy minden rész harmonikusan együttműködik. Ez a szükséglet minimálisan vagy egyáltalán nem áll fenn az egyszerűbb kontrollfolyamatok esetén.

d, A beavatkozás szükségességének felismerése és a kívánt eredmény eléréséhez vezető tevékenység meghatározása közötti kapcsolat nem feltétlenül világos. A vezető gondolhatja, hogy a költségek túl magasak, de nem feltétlenül tudja, hogyan tudná csökkenteni azokat. Fekete doboz: olyan tevékenység, melynek pontos természete nem ismerhető. A termosztáttól eltérően a menedzsmentkontroll-rendszer egy ilyen fekete doboz, mert nem tudhatjuk, hogy a vezető mit lép szignifikáns különbség esetén és azt sem, hogy erre a döntésre mások hogyan reagálnak. Ezzel szemben a termosztátnál minden világos.

e, Sok esetben a menedzsmentkontroll önkontrollt jelent; ez annyit tesz, hogy a kontrollt nem egy külső szabályozóeszköz gyakorolja, mint a termosztátnál, hanem a vezető maga, aki inkább saját ítélőképességére támaszkodik, mint a feljebbvalói utasítására. Az a vezető, aki betartja a sebességkorlátot, nem a szabály miatt teszi, hanem azért mert úgy gondolja, hogy ez áll érdekében.

Term

7. A menedzsmentkontroll számos tevékenységet foglal magában. Melyek a legfontosabbak? Nevezzen meg legalább négyet!

Definition

Tervezés – annak meghatározása, hogy a szervezetnek mit kell tennie

Koordináció – a szervezet különböző részei tevékenységének összehangolása

Kommunikáció – információcsere

Értékelés – az információk kiértékelése

Döntés – arról, hogy mit kell tenni (ha egyáltalán szükség van bármilyen lépésre is)

Befolyásolás – az emberek viselkedésének megváltoztatása érdekében.

A MK-rendszerek elemeinek a stratégiai tervezést, az operatív kerettervezést, az erőforrás-elosztást, a teljesítménymérést, az értékelést, a javadalmazást, a felelősségi egységek rendszerét és az elszámolóárazási rendszerét tekintjük.

Term

8. Mit gondol arról az állításról, hogy „a controlling a számvitel modern megnevezése”? Válaszát indokolja is!

Definition

A vezetői számvitel a költség-, teljesítmény-, eredmény- es pénzügyi adatok azonosítását, rögzítését, összevonását illetve felbontását, értelmezését es kommunikálását szolgáló folyamatok rendszere, amely támogatja a vezetők tervezési es irányítási döntéseit. A számvitel a kontroller legfontosabb eszköze, elsődlegesen arra használja, hogy döntési helyzetekben információval lássa el a vezetést. A kettő tehát nem ugyanaz.

Supporting users have an ad free experience!