Shared Flashcard Set

Details

Confidence Chinese ch-9
Chapter 9
31
Language - Chinese
Not Applicable
05/31/2009

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
Definition

diǎn

 

Term
现在
Definition
xiàn zài
Term
几点
Definition
jǐ diǎn
Term
Definition

fēn

 

 

Term
Definition
bàn
Term
开会
Definition
kāi huì
Term
Definition
chā
Term
一刻
Definition
yí kè
Term
早上
Definition
zǎo shang
Term
上午
Definition
shàng wǔ
Term
中午
Definition
zhōng wǔ
Term
下午
Definition
 xià wǔ
Term
起床
Definition
qǐ chuáng
Term
吃早饭
Definition
chī zǎo fàn
Term
吃午饭
Definition
chī wǔ fàn
Term
吃晚饭
Definition
chī wǎn fàn
Term
上班
Definition
shàng bān
Term
下班
Definition
xià bān
Term
上 课
Definition
shàng kè
Term
下课
Definition
xià kè
Term
回家
Definition
huí jiā
Term
睡觉
Definition
shuì jiào
Term
开始
Definition
kāi shǐ
Term
书店
Definition
shū diàn
Term
点影院
Definition
diàn yǐng yuàn
Term
图书馆
Definition
tú shū guǎn
Term
博物馆
Definition
bó wù guǎn
Term
情问,现在 几点?
Definition

qǐng wèn,xiàn zài

jǐ diàn?

Term
十二点零五。
Definition
shí èr diǎn líng wǔ.
Term

我们 几点 去

火车站

Definition
wǒmen jǐdiǎn qù huǒchēzhàn
Supporting users have an ad free experience!