Shared Flashcard Set

Details

Cominando de Nuevo 1
Unidad 1-3: Verb
18
Language - Spanish
Undergraduate 1
09/26/2009

Additional Language - Spanish Flashcards

 


 

Cards

Term

Estar

estoy

estás

está

estamos

estáis

están

Definition
verb: (att) vara, befinna sig, må
Term

Empezar (ie)

empiezo

empiezas

empieza

empezamos

empezáis

empiezan

Definition
verb: att börja, -ar verb med diftong
Term

Poder(ue)

puedo

puedes

puede

podemos

podéis

pueden

Definition
verb: (att) kunna, -er verb med diftong
Term

vivir

vivo

vives

vive

vivimos

vivis

vive

Definition
verb, regular med -ir att bo, leva
Term

Ir

voy

vas

va

vamos

vais

van

Definition
att går (reser, åker) irregulär
Term

hablar

hablo

hablas

habla

hablamos

habláis

hablan

Definition
verb: (att) tala, regular -ar
Term

tener

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

Definition
verb: (att) ha, äga - utycka åldern
Term

comer

como

comes

come

comemos

coméis

comen

Definition
verb: (att) äta, -er regular
Term
me gusta el café
Definition
Jag tycker om kaffe. (verb -ar, reflexsiv
Term
Me gustan tus hermanas.
Definition
"Jag tycker om dina systrar." -ar reflex. num efter objekt
Term
¿Te gusta hablar español?
Definition
Tycker du om att tala spanska?
Term
¿Te gustan los domingos?
Definition
Tycker du om söndagar?
Term
No le gust el frío.
Definition
Han/hon/ni tycker inte om kyla.
Term
¿Le gustan los cuadros de Dalí?
Definition
Tycker han,hon, ni om Dal´s tavlor?
Term

tomar

tomo

toma

tomas

 toma

tomamos

tomáis

toman

Definition
(att) äta
Term

Saber

sabes

sabe

sabemos

sabéis

saben

Definition
verb: (att) veta, orelbundet (i presens bara "jag" formen)
Term

Llevar + tidsutryck

Lleva medio año

Definition
Verb, t.ex. "hon har varit i xxx i ett halvår."
Term

Querer (ie)

quiero

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren

Definition
(att) vilja, vilja ha; älska -er verm med diftong
Supporting users have an ad free experience!