Shared Flashcard Set

Details

Chinese Internal Medicine
Headache
20
Health Care
Graduate
10/13/2011

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Exterior WInd Cold
Definition
Chuan Xiong Cha Tiao San
Term
Exterior Wind Cold-cold attacking Jue YIn (vertex)
Definition
Wu Zhu Yu Tang
Term
Exterior Wind Heat
Definition
Xiong Zhi Shi Gao Tang
Term
Wind Heat HA with heat in LI
Definition
Huang Lian Shang Qing Wan
Term
Wind Heat with dryness
Definition
Sang Xing Tang
Term
Exterior Wind damp
Definition
Qiang Huo Sheng Shi Tan
Term
Exterior Wind damp with phlegm
Definition
Er Chen Tang & San Zi Yang Qin
Term
Interior Lv yang rising
Definition
Tian Ma Gou Teng Yin
Term
Lv yang turns into wind w/heat in the blood
Definition
Lin Yang Gou Teng Tang
Term
Lv fire attacking St
Definition
Zuo Jin Wan & Ban XIa Hou Po Tang
Term
Interior Kd xu
Definition
Da Bu Yuan Jian
Term
Kd Jing xu
Definition
Zuo Gui Wan
Term
Kd xu with internal heat
Definition
Zhi Bai Di Huang Wan
Term
Interior yin and blood xu
Definition
Jia Wei Si Wu Tang
Ren She Yang Rong Tang
Term
Interior yin and blood xu with more qi xu
Definition
Bu Zhong Yi Qi Tang
Term
Interior Turbid phlegm
Definition
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
Term
Interior turbid phlegm with Wind phlegm blocking channels
Definition
Qian Zhen San
Term
Interior Turbid phlegm with Qi and phlegm blocking the throat
Definition
Ban Xia Hou Po Tang
Term
Interior blood stagnation
Definition
Tong Xiao Huo Xue Tang

W/ Bai Zhi replaces She Xiang
Term
Wind fire in Lv channel
Definition
ju hua, tian ma, chuan xiong, bai zhi, shi gao, gao ben, gou teng, Quan Xie, Di long
Supporting users have an ad free experience!