Shared Flashcard Set

Details

Chinese III Final Exam
Translate these into English
10
Language - Chinese
10th Grade
01/15/2013

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

(wǒ) (zuò) (fēi) (jī) (qù)

 

Definition

I fly to______

 

Wǒ zuò fēijī qù

Term

 

(wǒ) (tóu) (ténɡ)

 

Definition
I have a headache
Term

 

(jīn) (tiān) (shì) (qínɡ) (tiān)

 

Definition
Today is a sunny day
Term

 

(wǒ) 穿(chuān) (bái) (sè) (de) (yī) (fu)

 

Definition
I wear white clothes
Term

 

(wǒ) (ɡēn) (bà) (bɑ) (yí) (yànɡ) (xǐ) (huɑn) (jīnɡ) (jù)

 

Definition
I told my father that I like opera.
Term

 

(wǒ) (men) (dōu) (xǐ) (huɑn)

 

(zhōnɡ) (ɡuó) (yīn) (yuè)

 

Definition
We all like chinese music
Term

 

(wǒ) (chánɡ) (chánɡ) (ɡēn) (mā) (mɑ)

 

(yì) (qǐ) (kàn) (diàn) (shì)

 

Definition
I often talk to my mother while watching TV.
Term
(tā) (de) (biáo) (yǎn) (hǎo) (jí) (le)
Definition
His preformance is very good.
Term

 

(yīn) (wèi) (jīn) (tiān) (yǒu) (kè) (suó) (yǐ) (wǒ) (men) (mínɡ) (tiān) (qù)

 

Definition
We have class today, so we go tomorrow.
Term

 

(chénɡ) (lónɡ) (shì) (yà) (zhōu) (yǒu) (mínɡ) (de) (yǎn) (yuán)

 

Definition
Jackie Chan is a well-known actor in Asia.
Supporting users have an ad free experience!