Shared Flashcard Set

Details

2 Chemical Knowledge and Management
Chemical Knowledge and Management for danish Sprøjtecertifikat
16
Biology
10th Grade
08/06/2013

Additional Biology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvilke typer af bimærkninger findes der?

What types of beemarkings are there?
Definition
• MEGET FARLIG FOR BIER
• FARLIG FOR BIER
• UDEN BIMÆRKE

• VERY DANGEROUS FOR BEES
• DANGEROUS FOR BEES
• WITHOUT BIMÆRKE
Term
På et Bekæmpelsesmiddels emballage skal der altid være:

On a Pesticide packaging should always be
Definition
En dansk etiket

A Danish label
Term
Hvilke krav skal en etiket på et godkendt bekæmpelsesmiddel i Danmark opfylde:

What requirements must a label on an approved pesticide in Denmark meet:
Definition
Den skal være på dansk

It must be in Danish
Term
En etiket består af 4 dele:

A label consists of 4 parts:
Definition
Hovedfelt
Advarselsfelt
Brugsanvisning
Deklaration

Heading
Warning Box
Instructions for Use
Declaration
Term
Hvad forstås ved behandlingsfrist?

What is the withhold period?
Definition
Den tid der skal gå fra sidste behandling til høst

The time that must elapse from the last treatment to harvest
Term
6. Hvad står fareklas-serne Tx & T / GHS06 for

What is hazard classes: Tx & T / GHS06
Definition
Meget giftig og giftig / akut gift

Very toxic and Toxic / acute poisonous
Term
Hvilke fareklasser skal ALTID opbevares UNDER LÅS

Which hazard classes must ALWAYS be stored UNDER LOCK
Definition
Tx & T / GHS06
Term
Tx og T / GHS06 skal ALTID opbevares UNDER LÅS. Hvordan med de øvrige fareklasser?

Tx and T / GHS06 must ALWAYS be stored UNDER LOCK. What about the other hazard classes?
Definition
I rum eller skab utilgængeligt for børn - altså under lås

In the room or cabinet out of reach of children – which means under lock
Term
Hvor kan jordbrugeren aflevere rester af bekæmpelsesmidler og emballage

Where can growers deliver pesticide residues and packaging
Definition
Lokal modtagestation

Local receiving station
Term
Skal alle rester af bekæmpelsesmidler afleveres på modtagestation

Must all pesticide residues be handed in to a receive station
Definition
Ja, uanset fareklasse

Yes, regardless of the hazard class
Term
Hvormange kg gif-tige stoffer må man frit transportere – gruppe 3?

How many kg toxic substances are you allowed to transport – group 3?
Definition
1000 kg
Term
Hvilken "straf" medfører forgiftning af bier?

What "penalty" causes poisoning of bees
Definition
Erstatningansvar og bøde

Compensation and fines
Term
Hvad er kendetegnede for en Leverandørbrugsanvisning

What is characteristic for Safety Data Sheets
Definition
Den har flere oplysninger end etiketten.

It has more information than the label.
Term
Bekæmpelsesmidler må opbevares i andet end den originale emballage når:

Pesticides must be stored in other than the original packaging when:
Definition
Aldrig

Never
Term
Hvis et rum bruges til at blande midler op, gælder det at:

If a room is used for mixing agents there must be:
Definition
Der skal være ventilation og ingen afløb til kloak

There must be ventilation on and no drain to sewer
Term
Hvad står H for i H-sætninger
Hvad står P for i P-sætninger

What does the H in H-phrases stand for
What does the P in P-phrases stands for
Definition
Hazard /
Precausion


Risk-phrases
Safety-phrases
Supporting users have an ad free experience!