Shared Flashcard Set

Details

chance 2
n/a
20
Education
12th Grade
07/30/2012

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
likelihood
/'laiklihud/ (n)
Definition
có thể đúng, có thể sai
Term
lucky charm
(n phr)
Definition
bùa may
Term
meander
/mi'ændə/ (v)
Definition
quanh co
Term
mishap
/'mishæp/ (n)
Definition
tai nạn, rủi ro
Term
mutate
/mju:'teit/ (v)
Definition
làm cho thay đổi
Term
odds
/ɔdz/ (n)
Definition
lợi thế
Term
pick
/pik/ (v,n)
Definition
hái, chọn lựa
Term
pot luck
/'pɔtlʌk/ (n phr)
Definition
bất cứ thứ gì
Term
random
/'rændəm/ (a)
Definition
ngẫu nhiên
Term
sign
/sain/ (n)
Definition
dấu hiệu
Term
speculate
/'spekjuleit/ (v)
Definition
suy xét
Term
spontaneous
/spɔn'teiniəs/ (a)
Definition
tự động
Term
startle
/'stɑ:tl/ (v)
Definition
làm giật mình
Term
statistics
/stə'tistiks/ (n)
Definition
số thống kê
Term
stray
/strei/ (v,a,n)
Definition
lầm đường lạc lối
Term
superstition
/,su:pə'sti∫n/ (n)
Definition
sự mê tín
Term
superstitious
/,su:pə'sti∫əs/ (a)
Definition
mê tín
Term
transpire
/træn'spaiə/ (v)
Definition
diễn ra
Term
uncertainty
/ʌn'sə:tnti/ (n)
Definition
không chắc chắn
Term
wobble
/'wɔbl/ (v)
Definition
lưỡng lự
Supporting users have an ad free experience!