Shared Flashcard Set

Details

CD - ספר
CD - ספר
14
Psychology
Undergraduate 2
07/10/2012

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
באיזה גיל נזהה לרוב הפרעת התנהגות והפרעת התנגדות?
Definition
סביב גילאי 8-9
Term
כיצד מאופיינת הפרעת התנגדות ODD?
Definition
התנהגות שלילית ועוינת כלפי דמויות סמכות וחוסר ציות, הנמשכים למעלה מששה חודשים
Term
מהו שיעור ההפרעה לאורך כל החיים אצל בנים ובנות?
Definition
בנים - 11%
בנות - 9%
Term
מהם הקריטריונים להפרעת התנהגות Conduct Disorder?
Definition
דפוסים חוזרים ונשנים של התנהגות המפרה את זכויות הזולת ועוברת על החוקים והכללים החברתיים המקובלים, כפי שמתבטאת בשלושה (או יותר) מהקריטריונים הבאים, במשך ששה חודשים:
אלימות כלפי בני אדם וחיות- בריונות, איום על אחרים, יזימת אלימות פיזית ו"מכות", שימוש בנשק שיכול לגרום נזק ממשי לזולת, אכזריות פיזית כלפי הזולת, אכזריות פיזית כלפי חיות, גניבה בנוכחות הקורבן (שוד, סחיטה, חטיפת ארנקים), אונס.
הריסת רכוש- הצתה בזדון מתוך כוונה לגרום לנזק ממשי, השמדה מכוונת של רכוש הזולת.
הונאה או גניבה- פריצה לבתים או מכוניות, שקרים שנועדו להשיג כסף או טובות במרמה, גניבה של פריטים בעלי ערך ללא התמודדות עם הקורבן (גניבה מחנויות, זיוף).
הפרה של כללים- לא לחזור הביתה בשעה שקבעו ההורים (לפני גיל 13), בריחה מהבית לפחות פעמיים או פעם אחת ממושכת, היעדרות קבועה מבית הספר לפני גיל 13.
ההפרעות בהתנהגות גורמות לבעיות קשות בתפקוד החברתי, הלימודי והתעסוקתי.
אם הפרט מעל גיל 18, והסימפטומים אינם מספקים להגדרת הפרעת אישיות אנטיסוציאלית.
Term
מהו לרוב המצב המקדים להפרעת התנהגות?
Definition
ODD
Term
מהם גורמי הסיכון המשותפים לשתי ההפרעות?
Definition
בעיות במשפחה
מצב סוציו-אקונומי נמוך
התנהגות אנטי-סוציאלית של ההורים
Term
מהם הגורמים להתפתחות הפרעת התנהגות והתנהגות אנטי סוציאלית?
Definition
ביולוגיים:
נטייה גנטית הגורמת לכישוריים מילוליים נמוכים
בעיות נוירופסיכולוגיות (חוסר עכבות, אימפולסיביות ובעיות ניטור עצמי)
טמפרמט בעייתי - מקשה על יצירת התקשרות בטוחה
פסיכולוגיים:
דחייה חברתית יוצרת מעגל המחזק התנהגות אנטי חברתית
דחייה מצד הדמויות המטפלות וקבוצת השווים --> התחברות לילדים בעייתיים אחרים, המחזקת התנהגות אנטי חברתית
סביבה משפחתית
הורות חסרת רגש, לא עקבית וקשוחה, עד לדחייה והזנחה
זוגיות לא יציבה
הפרעות רגשיות וסוציופתיה
למידת התנהגות אנטי סוציאלית מההורים
סביבתיים:
מצב סוציו אקונומי נמוך
שכונות בעייתיות
מצוקה ודיכאון של ההורים
Term
מהו התרחיש להתפתחות ההפרעה על פי Moffitt and Lynam?
Definition
לילד יש בעיה בהבנת השפה ובקשר עם אימו --> בבי"ס סובל מקשיים ותסכול --> סובל מדחייה חברתית --> עשוי לעבור למסגרת חברתית בה ילדים הדומים לו --> חברה המעודדת התנהגות עבריינית
Term
כיצד קשור גיל התפרצות ההפרעה לפיתוח אישיות אנטי סוציאלית בבגרות?
Definition
ככל שגיל ההתפרצות מוקדם יותר, כך יש יותר סיכוי שילד יפתח הפרעת אישיות אנטיסוציאלית או פסיכופתיות בבגרות.
Term
אם ההפרעה פרצה בגיל ההתבגרות, האם היא תלווה את האדם למשך כל חייו?
Definition
לרוב לא. נשארת מוגבלת לגיל ההתבגרות.
Term
מהן שיטות הטיפול הקיימות?
Definition
מודל המשפחה הלכידה
שיטות בהביוריסטיות
Term
כיצד מחוזקת התנהגות שלילית של ילדים הסובלים ההפרעה על פי מודל המשפחה הלכידה The Cohesive Family Model?
Definition
ההורים מחזקים התנהגות בעייתית של הילד --> הילדים מקצינים התנהגות שלילית --> מעורר תגובות שליליות ואברסיביות מההורים --> החרפת ההתנהגות השלילית וכן הלאה...
Term
במה יתמקד הטיפול על פי מודל המשפחה הלכידה?
Definition
בדינאמיקה המשפחתית.
Term
במה מתמקדים בטיפול בשיטות בהביוריסטיות?
Definition
מלמדים את ההורה לחזק את הילד על התנהגויות חיוביות ולהדגיש אותן, במקום להתמקד בהתנהגויות השליליות
מלמדים את ההורה לשנות את התנאים הסביבתיים שמחזקים התנהגות שלילית
Supporting users have an ad free experience!