Shared Flashcard Set

Details

Bible
Books of the Bible
66
Language - Chinese
8th Grade
02/20/2009

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term

创世记

 

 

 

chuàngshìjì

 

 

Definition

 

Genesis

Term

 

出埃及记

 

 

 

Chū āijíjì

 

Definition

 

 Exodus

 

Term

 

 利未记

 

 

 

lìwèijì

Definition

 

 

Leviticus

 

Term

 

民数记
 
 
 
Mínshùjì
Definition

 

Numbers

 

Term

 

申命记

 

 

 

 

shēnmìngjì
Definition

 

Deuteronomy
Term

 

约书亚记

 

 

 

 

yuēshūyàjì
Definition

 

Joshua
Term

 

士师记

 

 

 

shìshījì
Definition

 

Judges

 

Term

 

路得记

 

 

 

lùdéjì
Definition

 

Ruth
Term

 

撒母耳记上

 

 

 

Sǎmǔ ěrjì Shàng

 

Definition

 

1 Samuel
Term

 

撒母耳记下

 

 

 

sǎmǔ ěrjì xià
Definition

 

2 Samuel

 

Term

 

列王纪上

 

 

 

Lièwángjì Shàng

 

Definition

 

1 Kings
Term

 

列王纪下

 

 

 

Lièwángjì Xià

 

Definition

 

2 Kings
Term

 

历代志上

 

 

 

Lìdàizhì Shàng

Definition

 

1 Chronicles
Term

 

历代志下

 

 

 

Lìdàizhì Xià
Definition

 

2 Chronicles

Term

 

以斯拉记

 

 

 

 yǐsīlājì

 

Definition

 

Ezra

 

Term

 

尼希米记

 

 

 

níxīmǐjì

 

Definition

 

Nehemiah
Term

 

以斯帖记

 

 

 

yǐsītiějì
Definition

 

Esther
Term

 

约伯记

 

 

 

yuēbójì

 

Definition

 

Job
Term

 

箴言

 

 

 

zhēnyán

Definition

 

Proverbs
Term

 

传道书

 

 

 

chuándàoshū

 

Definition

 

Ecclesiastes
Term

 

雅歌

 

 

 

 yǎgē

Definition

 

Song of Solomon
Term

 

以赛亚书
 
 
 
yǐsàiyàshū
Definition

 

Isaiah
Term

 

耶利米书

 

 

 

yēlìmǐshū
Definition

 

Jeremiah
Term

 

耶利米哀歌

 

 

 

yēlìmǐāi gē
Definition

 

Lamentations
Term

 

以西结书

 

 

 

 

yǐxījiéshū 

Definition

 

Ezekiel
Term

 

但以理书

 

 

 

dànyǐlǐshū
Definition

 

Daniel
Term

阿摩司书

 

 

 

āmósīshū
Definition

Amos

Term

 

约珥书

 

 

 

yuēěrshū

 

Definition

 

Joel
Term

 

何西阿书

 

 

 

héxīāshū
Definition

 

Hosea
Term

 

诗篇

 

 

 

shīpiān
Definition

 

Psalms
Term

 

 俄巴底亚书

 

 

 

 ébādǐyà shū

Definition

 

Obadiah

Term

 

约拿书

 

 

 

 yuēnáshū

Definition

 

Jonah

Term

 

弥迦书

 

míjiāshū
Definition

 

 Micah

Term

 

那鸿书

 

 nàhóngshū

 

 

Definition

 

Nahum

Term

 

哈巴谷书

 

hābāgǔshū
Definition

 

Habakkuk

Term

 

西番雅书

 

xīfānyǎshū

Definition

 

Zephaniah

Term

 

哈该书

 

hāgāishū

 

 

Definition

 

Haggai

Term

 

撒迦利亚书

 

sǎjiālìyàshū

Definition

 

Zechariah

Term

 

 玛拉基书

 

mǎlājīshū
Definition

 

Malachi

Term

 

马太福音

 

mǎtàifúyīn
Definition

 

Matthew

Term

 

马可福音 

 

 

 

mǎkěfúyīn
Definition

 

 

 

Mark

Term

 

路加福音

 

 

 

lùjiāfūyīn
Definition

 

 

 

Luke

Term

 

约翰福音

 

 

 

yuēhànfúyīn
Definition

 

 

 

John

Term

 

使徒行传

 

 

 

shǐtúxíngchuán
Definition

 

 

 

Acts

Term

 

 罗马

 

 

 

 luómǎ shū 

Definition

 

 

 

Romans

Term

 

哥林多前书

 

 

 

gēlínduōqián shū 
Definition

 

 

 

1 Corinthians

 

Term

 

哥林多后书

 

 

 

gēlínduōhòu shū 
Definition

 

 

 

2 Corinthians

Term

 

加拉太书

 

 

 

 jiālātài shū

Definition

 

 

 

Galatians

Term

 

以弗所书

 

 

 

yǐfúsuǒ shū 
Definition

 

 

 

Ephesians

Term

 

腓立比书

 

 

 

féilìbǐ shū 

Definition

 

 

 

Phillipians

Term

 

歌罗西书

 

 

 

gēluóxī shū
Definition

 

 

 

Colossians

 

Term

 

 帖撒罗尼迦前书

 

 

 

tiěsǎluóníjiāqiánshū
Definition

 

 

 

1 Thessalonians

 

Term

 

帖撒罗尼迦后书

 

 

 

tiěsǎluóníjiāhòushū 
Definition

 

 

 

2 Thessalonians

Term

 

提摩太前书

 

 

 

 tímótàiqiánshū 
Definition

 

 

 

1 Timothy

Term

 

提摩太后书

 

 

 

tímótàihòushū

Definition

 

 

 

2 Timothy

Term

 

提多书

 

 

 

tíduōshū
Definition

 

Titus

Term

 

腓利门书

 

 

 

 féilìménshū

Definition

 

Philemon

Term

 

希伯来书

 

 

 

 xībóláishū

Definition

 

Hebrews

Term

 

雅各书

 

 

 

yǎgèshū
Definition

 

James

Term

 

彼得前书

 

 

 

bǐdéqiánshū

Definition

 

1 Peter

Term

 

彼得后书

 

 

 

bǐdéhòushū
Definition

 

2 Peter

Term

 

约翰一书

 

 

 

yuēhànyīshū
Definition

 

1 John

Term

 

约翰二书

 

 

 

 yuēhànèrshū

Definition

 

2 John

Term

 

犹大书

 

 

 

 yóudàshū

Definition

 

Jude

Term

 

启示录

 

 

 

qǐshìlù

Definition

 

Revelation

Term

 

约翰三书 

 

 

 yuēhànsānshū

 

Definition

 

3 John

Supporting users have an ad free experience!