Shared Flashcard Set

Details

Begrepp G-tentan
Nyckelord till G-tentan
233
Law
Undergraduate 1
05/31/2014

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
Tre st fång - vilka?
Definition
extinktiva, orginära, derivativa
Term
Extinktiva fång
Definition
Godtrosförvärv
Term
Orginiära
Definition
Jakt, fiske, ockupation
Term
Derivativa
Definition
Förvärvaren kan härleda sin rätt till ett visst föremål från föregående ägare. Köp, byte, gåva
Term
Fyra spärrar i bolag för korrekta beslut - vilka?
Definition
1. SYFTE: beslut får inte tas emot syftet
2. VERKSAMHET: Binder sig till en typ av verksamhet
3. LIKHETSGRUNDSATS: Alla aktier eller medlemmar har lika rätt
4. GENERALKLAUSULEN: De som bestämmer får inte fatta beslut som är till specifik för/nackdel för någon
Term
Fyra undantag från avtalsfrihet
Definition
1. Socialpolitiska skäl - skydda svagare part
2. Näringspolitiska skäl - monopol
3. Sakrättsliga skäl - tredje mans förtur
4. Oskäligt avtal - omoraliska avtal, tvång
Term
Ackord
Definition
Vid konkurs. Överenskommelse att en del av skulden betalas och resten avskrives.
Term
Adekvat kausalitet
Definition
Ett relevant orsak/verkan samband i fråga
Term
Aktiebolag - ansvar?
Definition
Styrlese, VD, Revior, Delägare är fria från personligt ansvar för uppkommande förpliktelser.
Term
Allmän förmånsrätt
Definition
Företräde vid utmätning av viss egendom
Term
Allmän preskriptionstid
Definition
10 år
Term
Analogisk tolkning
Definition
Fall som inte är direkt lagreglerat behandlas i enlighet med liknande fall som är det
Term
Analogislut
Definition
Oreglerat fall som löses i enlighet med liknande fall
Term
Apportegendom
Definition
Annan egendom än pengar som tillskjuts vid bildandet av AB.
Term
Arrende
Definition
Upplåter nyttjanderätten av något man äger - jordbruk, bostad, anläggning, fiskevatten etc.
Term
Association - rekvisit
Definition
Ett avtal om samverkan samt ett gemensamt ändamål för parterna
Term
Avkastningsränta
Definition
Avtalas kostnad för kredit
Term
Avtalsfrihet innebär..?
Definition
1. Ingå avtal med VEM man vill
2. Under VILKA villkor man vill
3. AVSTÅ om man vill
Term
Befogenhet
Definition
Inre gräns i fullmakt - vad fullmäktige har LOV att göra
Term
Begränsad rättshandlingsförmåga har de som är..?
Definition
Omyndiga, har en förvaltare, den som är psykiskt sjuk
Term
Behörighet
Definition
Yttre gräns för fullmakten - vad som FÅR göras.
Term
Beneficium
Definition
Existensminimum. Förmån för gäldenär för att kunna klara att ta hand om familj och sig själv.
Term
Benefik rättshandling/transaktion
Definition
Utan motprestation ex. gåva
Term
Besittningsskydd
Definition
Har rätt till förlängd hyrestid förutsatt ingen misskötelse
Term
Bevisbörda
Definition
Den part som ska styrka att ett påstående eller sakförhållande är sant/föreligget
Term
Bolagsordning
Definition
Spelregler för bolagets skötsel och verksamhet
Term
Bevisfakta
Definition
Genomför sak med ett enda syfte: bevis vid eventuell rättslig åtgärd
Term
Bonus pater familias
Definition
Den gode familjefadern. Att man har handlat med förnuft.
Term
Borgenär
Definition
Fodringsägaren. Har en fodran på gäldenär
Term
Casus
Definition
Olyckshändelse
Term
Cession
Definition
Överlåtelse av fodran
Term
Culpa
Definition
Oaktsamhet, vårdslöshet
Term
Culpaansvar
Definition
Skadeståndsansvar vid avsiktlig eller vårdslös handling. Anses ej vara försumlig tills motsatsen bevisats.
Term
Fyra ansvarsfrihetsgrunderna
Definition
Nöd, nödvärn, samtycke, tjänsteplikt
Term
De lege lata
Definition
Rätten som den ÄR.
Term
Denuntiation
Definition
Underrättelse/meddelande om att t.e.x överlåtelse av fodran
Term
Detentionsrätt
Definition
Rätten att behålla sin egen egendom i väntan på motprestation från motparten
Term
Direkt meddelad fullmakt
Definition
När fullmakten meddelas direkt
Term
Direktiv
Definition
Ett påbud att införa en viss typ av regel. Ex. från EU
Term
Dispositiv
Definition
Ej tvingande lagregel, kan avtalas bort.
Term
Dolus
Definition
Avsiktlighet
Term
Domare i HD
Definition
Jusititeråd
Term
Dominerande ställning
Definition
Har mer än 40 % av marknaden
Term
Droit moral
Definition
Konstnärs rätt till motsättning av förvanskning av verk, samt har rätt till att ha krav på pubikation av hans namn vid utställning.
Term
E contrario
Definition
Motsatsslut. Det som inte är förbjudet är tillåtet
Term
EG-domstolen
Definition
Ger bindande förhandsavgörande. Tolkar EU-rätten
Term
EUs fyra friheter
Definition
Fri rörelse av kapital, arbetskraft,varor och tjänster
Term
Ekonomisk förening rekvisit
Definition
Tre medlemmar, stadgar, styrelse och registrering
Term
Enkelt bolag
Definition
Ej en jurdisk person, träffat avtal om samverkan, personligt ansvar för skulder
Term
Enkla skuldebrev
Definition
Ensidig skriftlig betalningsutfästelse ställd till viss man
Term
ERK
Definition
Etiska rådet mot könsdiskriminering
Term
EU:s fyra organ
Definition
Ministerrådet, Kommissionen, Parlamentet och EG-domstolen
Term
Exigibel
Definition
Fodran som kan uttas tvångsvis med hjälp av exekutiv mynidghet
Term
Extensiv tolkning
Definition
Att man utvidgar tolkningen och går något längre än vad ordalydelse vid första påstående tycks innebära. Häst-åsna, hund-katt
Term
Fastighetsöverlåtelse vs. anlämnandet av lös egendom
Definition
Tillträde vs. Avlämnande
Term
Finansiell leasning
Definition
Leverantör, finansiär och leasetagare. Kan liknas med avbetalningsköp. Leasningtagaren åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet.
Term
Firmateckning
Definition
Företräder och träffar bindande avtal för bolagetsräkning
Term
Företagshemligheter
Definition
Ekonomiska, administrativa, tekniska
Term
Företagsinteckning
Definition
Tar pant på fastighet. Panträtten behålls hos pantsättaren. Gäller företagets lösa egendom
Term
Förmögenhetsrättigheter
Definition
Ekonomiskt värde och överlåtbarhet
Term
Förordningar
Definition
Direkt tillämpbara EU-regler
Term
Friskrivningsklausul
Definition
Ansvarsfriskrivning. Säljaren skriver av sig ett visst ansvar.
Term
Giftorätt
Definition
Makarnaas framtida rätt till hälften av den andres egendom.
Term
God man
Definition
Utsedd att hjälpa en förståndshandikappad att bevaka sin rätt
Term
Grundlag
Definition
Ett lands samlade konstitutionella regler
Term
Handelsbolag - rekvisit
Definition
Gemensamt utöva näringsverksamhet, registerat
Term
Handelsbruk
Definition
De sedvanliga avtalsvillkor och beteenden som gäller för viss bransch
Term
Handpant
Definition
Pant/säkerhet som överlämnas till panthavaren.
Term
Hävningsförbehåll
Definition
Avtal som rätten att häva köp om t.ex. köparen inte betalar varan eller fastigheten
Term
Horisontella avtal
Definition
Samma produktionsled - konkurrenter
Term
Hypotekarisk pant
Definition
Pantsättaren behåller saken i sin besittning
Term
Ideell förening - rekvisit
Definition
Stadgar, styrelse, mål
Term
Immission
Definition
Störande inverkan från grannfastigheten t.ex. rök och buller
Term
Inarbetat varumärke
Definition
Allmänt känt för varans målgrupp. Särskiljningsförmåga
Term
Kartellsanktioner
Definition
Förbud, konkurrensskadeavgift, skadestånd
Term
Katalogskydd
Definition
15 år
Term
Kommanditbolag
Definition
Handelsbolag: komplementär - fullt personligt ansvar. Kommanditdellägare - inget ansvar.
Term
Kommission
Definition
Man ingår rättslig handling för annans räkning men i eget namn
Term
Komplementär
Definition
Person som har rätt att fatta beslut å bolagets vägnar i ett kommanditbolag. Har fullt ansvar.
Term
Konkludent handlande
Definition
Innebär att någon handlar som om det förelåg ett avtal.
Term
Konkurrensverkets platsundersökning
Definition
Gryningsräd
Term
Konsensualavtal
Definition
Båda parternas viljor stämmer överens
Term
Konsortialavtal
Definition
Äktieägaravtal
Term
Upphovsrättsligt skydd konstverk
Definition
70 år
Term
Preskriptionstid näringsidkare och konsument
Definition
10 år
Term
Kontraheringsplikt
Definition
Kan inte neka något ett avtal. Försäkringsbolag till konsument.
Term
Kontraktsprincipen
Definition
Anbud från A blir inte bindande först då B har accepterat det.
Term
Kontrollansvar
Definition
För att ungå detta måste man visa att omständigheterna kring kontraktsbrottet var utanför ens kontroll/förutsägbara
Term
Kupongbolag
Definition
Behöver ej utfärda aktiebrev om inte aktieägaren begär det
Term
Laga fång
Definition
Lagligen erkända sätt att överta äganderätten till något
Term
Laglott
Definition
Den del (50% av arvslotten) som bröstarvningen har rätt till - trots stridande testamente
Term
Lagstridighetsprincipen
Definition
Marknadsföring som strider mot lag strider automatiskt mot MFL 4 §.
Term
Legal acceptfrist
Definition
Tiden från anbudet, betänkandet och svaret
Term
Löftesprincipen
Definition
Anbudet är bindande sedan det nått sin mottagare.
Term
Löpande skuldebrev
Definition
Ensidig skriftlig betalningsutfästelse som kan överlåtas.
Term
Massafodran
Definition
Fodringar som finns i konkursboet som inte har förtid från andra borgenärer.
Term
Mönsterlagsskydd - tid?
Definition
25 år
Term
Negativ föreningsrätt
Definition
Rätten att ej ingå i en förening
Term
Negativt kontraktsintresse
Definition
Offer för kontraktsbrott sätts i samma ekonomiska sits som om avtal aldrig ingåtts.
Term
Negotiabilitet
Definition
När löpande skuldebrev överlåts från B1 till B2 försvinner vissa invändningsmöljigheter för G om B2 är i god tro.
Term
Nyttjanderätter
Definition
Hyra, bostadsrätt, arrende
Term
Obligationsrätt
Definition
Rättigheter och skyldigheter mellan två avtalsparter.
Term
Oklarhetsregel
Definition
Onnebär att ett avtal i oklara fall (in dubi) skall tolkas till nackdel för den part som varit med ansvarig för avtalet - eller skrivit avtalet.
Term
Ömsesidighetsprincipen
Definition
Parter som är bundna av avtal när kormkravet i JB 4:! är uppfyllt
Term
Onerös rättshandling
Definition
Mot motprestation ex. köp
Term
Överlåtelse
Definition
Hela äganderätten förflyttas ex. när en ägare säljer, byter eller skänker något.
Term
Parallellimport
Definition
Om annan än "huvudimportören" av en viss vara importerar varan och säljer på samma marknad
Term
Permitation
Definition
Ändring/upphävning av ändamål och föreskrifter för stifltese
Term
Positiva kontraktsintresse
Definition
Offer för kontraktsbrott sätts i samma ekonomiska sist som om avtalet fullföljs.
Term
Preambel
Definition
Allmänna uttalanden om regelns ändamål som hjälp för tolkning
Term
Prekultionsrätt
Definition
Kallelse på okända borgenärer, de som uteblir förlorar sin rätt på fodran
Term
Presentationspapper
Definition
Skuldebrev måste visas upp vid lösen av skuld för att skuld ska vara löst. Löpande skuldebrev.
Term
Preskriptionsavbrott om
Definition
1. Skriftligt krav från borgenär
2. Gäldenären betalar ränta (erkännande av skuld) så gäller preskription från denna dag-> 10 år framåt
Term
Ett privat aktiebolag kräver
Definition
Minst 50 000 i AK
Term
Prokura
Definition
Handelsfullmakt. Ger en allmän behörighet förutom för fastigheter.
Term
Promulgation
Definition
Åtgärd som avser att göra en lag gällande och kungöra den.
Term
Promuglgera
Definition
Regering underrättar allmänheten om att en lag har stiftats
Term
Proporieborgen
Definition
Borgensmannen delar skulden med gäldenären. Som en egen skuld.
Term
Publikt aktiebolag
Definition
Minst 500 000 i AK - får sprida sina aktier till allmänheten
Term
Ratihabera
Definition
Godkänna i efterhand.
Term
Rättshandlingsförmåga
Definition
Förmågan att själv åta sig rättigheter och skyldigheter. Har alltså nästan alla
Term
Rättskällor
Definition
1.Lag 2. Rättspraxis 3. Sedvanerätt 4. Doktrin
Term
Rättskapacitet
Definition
Förmågan att HA tillgångar och skulder. Att ha RÄTT till tillgångar och skulder. Kan själv ställas till svar för sitt agerande.
Term
Rättsligt fel
Definition
Avvikelse från egendomens förväntade sakrättsliga beskaffenhet. T.ex. att fastigheten en köpt är belastat med panträtter
Term
Rättsociologi
Definition
Hur rättsreglerna fungerar i samhället. Rättsreglernas social förutsättningar och effekter.
Term
Realavtal
Definition
Avtal som blir bindande först vid tradition
Term
Realsäkerhet
Definition
Något med "faktiskt" värde som kreditsäkerhet t.ex. skuldebrev, egendom
Term
Regressrätt
Definition
Medgäldenären som betalat hela skulden till borgenären har regressrätt att krävs resterande gäldenär på dessa pengar
Term
Remuneratorisk gåva
Definition
Gåva som är ersättning för en prestation
Term
Ren förmögenhetsskada
Definition
Ekonomisk skada som inte uppkommer i samband med person- eller sakskada
Term
Renommésnylta
Definition
Man utnyttjar annars namn eller varumärke för att dra nytta av dess goda rykte
Term
Res derelictae
Definition
Övergivna saker
Term
Restiktiv tolkning
Definition
Inskränkande tolkning, stramare. Omfattar mundre än vad som logiskt tolkas. Häst blir tamhäst - ej vildhäst
Term
Retentionsrätt
Definition
Rätten att behålla någon annas egendom i väntan på motprestation (bilverkstad - bilägare)
Term
Säkerheten
Definition
Uppkommer när borgenären rigistreras som innehavare av företagsinteckning
Term
Sakrätt
Definition
Rätter som har verkan mot tredje man t.ex. äganderätt, panträtt
Term
Obligation
Definition
Rätter som inte påverkar tredje man.
Term
Sakrätttsmoment
Definition
Tradition, Underrättelse (denintiation), Formkrav, Avtalsprincip
Term
Separationsrätt
Definition
Att man som går i konkurs har rätt att välja att separera egendom från konkursboet
Term
Sidolöpare
Definition
Ombudet/försäljarens löfte utöver avtalet
Term
Skiljeklausul
Definition
Avtal om att eventuell tvist skall avgöras av en skiljedomare. Utanför ordinare domstol.
Term
Skuldebrev
Definition
En ensidig skriftlig betalningsutfästelse
Term
Skyddsombud
Definition
Föresträder arbetstagarna i arbetsmijöfrågor
Term
Solennitetsvittnen
Definition
Vittne som är viktig för en rätthandlings giltlighet, som som vittnen vid testamente
Term
Strikt ansvar
Definition
Skadeståndsansvar oberoende av culpa. T.ex. djur, farlig verksamhet, flyg
Term
Sublokation
Definition
2:a handsuthyrning, upplåtelse i andra hand
Term
Subsition
Definition
Byte av hyresgäst
Term
Svävarvillkor
Definition
Köpets giltighet beroende äv vissa villkor som sja uppfyllas t.ex. betalning.
Term
Teologisk lagtolkning
Definition
Att lagtexten tolkas utifrån dess ändamål
Term
Tradition
Definition
Besittningsövergång - som handpant.
Term
Testamente
Definition
Krävs vittnen och skriftlighet för giltihet
Term
Tre bolagsrekvisit
Definition
Avtal mellan parter, gemensamt ändamål, förpliktigade at gemensamt verka för detta ändamål
Term
Turordningskrets
Definition
I den ordnin i vilken en anställd får sluta och återställas för en enhet om arbetsgivaren har flera driftsenheter.
Term
Tvesala
Definition
En perosn säljer ett och samma objekt till två olika köpare
Term
Upplåtelse
Definition
Någon som genom avtal ger en annan nyttjanderätt av en sak. Hyr ut nyttjanderätten.
Term
Utomobligatoriskt skadeståndsansvar
Definition
Anvar utanföravtalsförhållandet
Term
VD:s arbetsuppgifter
Definition
Handhar löpande förvaltning av bolaget
Term
Vederhäftig marknadsföring
Definition
Att det om sagts är sant
Term
Verkshöjd
Definition
Mått på ett verks originalitet.
Term
Vertikala avtal
Definition
Avtal mellan produktionsled
Term
Vindikationsrätt
Definition
Om någon orätt förvärvat en sak har den riktiga ägaren rätt att kräva tillbaka saken
Term
Kontraktsbrott
Definition
Att en av parterna inte uppfyller en eller flera av sina skyldigheter, synonymt med kontraktsbrott
Term
Påföljd
Definition
En åtgärd som en ena parten kan utöva på parten som brytit mot kontraktet
Term
Fullgörelse
Definition
Innebär att båda parterna uppfyller de åtaganden som de har sagt att de ska göra enligt avtalet
Term
Prisavdrag
Definition
En åtgärd som den ena parten kan kräva mot säljaren vis t.ex. sen leverans eller defekt produkt.
Term
Hävning
Definition
Innebär att ena parten får rätten att dra sig ur avtalet vid kontraktsbrott
Term
Återgång
Definition
Bägge parterna sa återlämna motpartensprestation eller ersättning för dess värde.
Term
Skadestånd
Definition
Part som genom avtalsbrott orsakar motpart skada blir ersättningsskyldig. Måste finnas kasualitet
Term
Garantiansvar
Definition
Innebär att en part har ett ansvar om han eller hon garanterar att en sak har en viss egenskap
Term
Negativa konkraktsintresset
Definition
Innebär att den skadade parten ska ersättas till den nivå som att avtalet aldrig ingåtts
Term
Anlämnande
Definition
Då besittningsrätten övergår från säljare till köpare och därmed även risken för säljarens ansvar och dröjsmål
Term
Direkt förlust
Definition
Kostnader i samband med avtalsbrottet/skadan som utgifter
Term
Indirekta förluster
Definition
Ex. minskning av produktion eller omsättning på grund av avtalsbrott
Term
Besittning
Definition
Att man med rätt eller ej innehar något
Term
Rättspraxis
Definition
Hur domstolar i allmänhet har dömt i en viss fråga
Term
Prejudikat
Definition
Vägledande domstolsavgöranden från högsta instas
Term
Rättsfaktum
Definition
Det som ändrar det konkreta rättstillsåndet - när brottet begås
Term
Bevisfakta
Definition
Omständigheterna som har en bevisande följd för rättspåföljden. Vittnen, dokumentation
Term
Civilrätt
Definition
Benämning på de privaträttsliga reglerna - rättsförhållandet mellan enskilda
Term
Straffrätt
Definition
Reglerna som berättar vad som är brott i lagens mening - belagda med straff
Term
Offentlig rätt
Definition
Regler rörande statens egna organisation. Kommunal självstyre
Term
Processrätt
Definition
Hur en rättegångsprocess ska gå till
Term
Skatterätt
Definition
Bestämmelser om skatt
Term
Juridisk person
Definition
En association som har egen rättskapacitet. Kan ingå avtal. Ha rättigheter och skyldigheter.
Term
Omyndig
Definition
Underåriga, psykiskt sjuka, personer i personlig konkurs - som beträds av en förvaltare, förmyndare.
Term
Lös egendom
Definition
All egendom som inte är jord eller byggnad på jord
Term
Fast egendom
Definition
Jord eller byggnad på jord
Term
Lösören
Definition
Sak som är flyttbar
Term
Tradition
Definition
Överlämanden av besittning till en sak
Term
Pacta sunt servanda
Definition
Avtal ska hållas
Term
Kontraheringsförbud
Definition
Man får en ingå avtal
Term
Formalavtal
Definition
Avtal som måste uppfylla vissa specifika formkrav för giltighet t.ex. fastighetsköp och testamente
Term
Realavtal
Definition
TIllkommer vid faktiskt handlande. Förekommer genom tradition - gåva eller betala P-avgift
Term
Standardavtal
Definition
De vanligaste avtalen, standardiserade avtal
Term
Kollektivavtal
Definition
Kan ges företräde framför ett anställningsavtal om ett sådant föreligger.
Term
Avtal
Definition
Rättsligt bindande överenskommelse mellan parter
Term
Rättshandling
Definition
Ett rättssubjekt genomför ex. ett köp, säljer ngt eller sluter ett avtal
Term
Kontraktsprincipen
Definition
Anbudsgivaren blir inte bunden av anbudet förreän mottagaren accepterat det. Motsats till löftesprincipen
Term
Acceptfrist
Definition
Inom den tid anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Term
Fullmakt
Definition
Huvudman utser en fullmakt att på sina vägnar sluta ett avtal med tredje part
Term
Tillitsteorin
Definition
Innebär att man måste kunna lita på vad en motpart säger
Term
Viljeteorin
Definition
Försöka utröna upphovsmannens vilja - inte nödvändigtvis vad som är skrivet
Term
Semidispositiv
Definition
En lag som går att avtala bort, genom vissa, förutbestämda sätt
Term
Avtalsprincip
Definition
Ny ägare fås genom avtal inte tradition
Term
Utfästelse
Definition
Löfte/åtagande om rättsligt ansvar för att lämnad uppgift är korrekt
Term
Due diligence
Definition
Företagsbesiktning vid förvärv
Term
EU-domstol
Definition
Löser tvinster mellan medlemsländer
Term
Derivativ rätt
Definition
Härledd rättighet
Term
Anbudskartell
Definition
avtal om hur företag ska agera i samband med anbudsförfarande
Term
Ägarhypotek
Definition
outnyttjad del av pantvärde
Term
Bagatellunderlag
Definition
Gäller i konkurrenslagen och undantag som man inte anser påverkar marknaden på ett märkbart sätt
Term
Parallellt uppträdande
Definition
Likartat uppträdande av företag utan avtal
Term
Casus
Definition
Olyckhändelse
Term
Relevant marknad
Definition
Tar främst hänsyn till produkten och även den geografiska marknaden
Term
Industriella rättsskyddet
Definition
Alla immaterialla lagstiftningar utam URL
Term
Godtrosförvarv
Definition
Då köparen får behålla den köpta saken - även om säljaren inte var den rättmätige ägaren - eftersom köparen var i god tro.
Term
Oren accept
Definition
En accept som till innehållet inte stämmer överens med anbudet
Term
Närinigsidkare
Definition
Den som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet
Term
Nyemission
Definition
Då AB ger ut nya aktier utifrån
Term
Fondemission
Definition
Fritt eget kapital blir aktiekapital
Term
IP-rätt
Definition
Internationell personrätt -> lagvalsregler
Term
Lagvalsregler
Definition
Om i vilket land en tvist ska lösas
Term
Rättskapaciet
Definition
Har alla. Förmågan att agera med rättslig påföljd. Behöver ej vara straffbart för den som agerar
Term
Rättshandlingsförmåga
Definition
Har inte alla. Måste vara myndig. Att kunna straffas för sin rättskapacietet.
Term
Presumtionsansvar
Definition
Skadegöraren måste visa att skadan inte är resultat av en vårdslös handling
Term
Rättsäkerhet
Definition
Att rättstillämpningen är förutsägbar
Term
Toleransfullmakt
Definition
Fullmakt som uppkommer genom att man tidigare har handlat för sin räkning
Term
Bud
Definition
Företar ingen rättshandling
Term
De lege feranda
Definition
Lagen som den borde vara
Term
Jäv
Definition
Situation där en person misstänks vara partisk t.ex. en revisor i ett bolag
Term
Avtals anses ha fem rättsliga funktioner - vilka?
Definition
Peka ut parterna, handlingsdirigerande, ge uttryck för frivillighet, precisera förväntningar
Term
Förordningar
Definition
Är direkt tillämpbara på varje medlemsland i EU
Term
NJA
Definition
nytt juridiskt arkiv
Supporting users have an ad free experience!