Shared Flashcard Set

Details

Basic Tagalog
Basic Tagalog Lessons 16-19
134
Language - Other
Not Applicable
03/03/2012

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
ANG BATA ay mabait at masipag.
Definition
The child is good and diligent.
Term
Kumakain ng mangga ANG DALAGA.
Definition
The young woman is eating a mango.
Term
Ako ay sumulat ng kuwento.
Definition
I wrote a story.
Term
AKO ANG sumulat ng kuwento.
Definition
I was the one who wrote the story.
Term
Ang bata ay maysakit.
Definition
The child is sick.
Term
Ang BATA ANG maysakit.
Definition
The child is the one who is sick.
Term
Bumili NG PAGKAIN ang babae.
Definition
The woman bought food.
Term
Si Elena ay nagluto NG MANOK.
Definition
Elena cooked the chicken.
Term
dalaga
Definition
young woman
Term
palengke
Definition
market
Term
magkakapatid
Definition
siblings
Term
kapitbahay
Definition
neighbor
Term
maysakit
Definition
sick
Term
kuwento
Definition
story
Term
lola
Definition
grandmother
Term
tinapay
Definition
bread
Term
Ang INA NG BATA ay nagpunta sa palengke.
Definition
The child's mother went to the market.
Term
Ang BAHAY NG LALAKI ay bago.
Definition
The man's house is new.
Term
Kinain NG ASO ang tinapay.
Definition
The dog ate the bread.
Term
Binili NG BATANG BABAE ang aklat.
Definition
The girl bought the book.
Term
ANG MGA BAHAY ng magkakapatid na babae ay malalaki.
Definition
The sister's houses are big.
Term
Bumili NG MGA PRUTAS ang lola.
Definition
The grandmother bought fruits.
Term
dapat
Definition
must, should, would, has/have to
Term
maaari
Definition
can, may, could
Term
puwede
Definition
can, may, could
Term
kailangan
Definition
needs to, is necessary to
Term
ibig
Definition
likes, desires, wants
Term
gusto
Definition
likes, desires, wants
Term
ayaw
Definition
does not like
Term
DAPAT KUMAIN ng gulay ang mga bata.
Definition
The children SHOULD EAT vegetables.
Term
PUWEDENG LUTUIN ang baka.
Definition
MAY COOK the beef.
Term
MAAARI kayong LUMAKAD na.
Definition
You MAY GO already.
Term
AYAW nilang UMINOM ng gatas.
Definition
They DO NOT LIKE TO DRINK milk.
Term
KAILANGANG MALIGO tayo araw-araw.
Definition
We NEED TO TAKE A BATH everyday.
Term
IBIG kong MAG-ARAL ng Tagalog.
Definition
I LIKE TO LEARN Tagalog.
Term
GUSTO kong MAG-ARAL ng Tagalog.
Definition
I LIKE TO LEARN Tagalog.
Term
mag-aral
Definition
to learn
Term
estudyante
Definition
student
Term
tinapay
Definition
bread
Term
baka
Definition
cow or beef
Term
balut
Definition
steamed duck embryo
Term
kaibigan
Definition
friend
Term
magulang
Definition
parent
Term
dalandan
Definition
orange fruit
Term
Dapat kumain ng gulay ang mga bata.
Definition
The children must eat vegetables.
Term
Kailangang punuim mo ng bato ang paso.
Definition
You must fill up the claypot with stones.
Term
Ibig kong mag-aral ng Tagalog.
Definition
I want to learn Tagalog.
Term
Gusto kong aralin ang Tagalog.
Definition
I want to learn Tagalog.
Term
Dapat akong sumulat sa aking kaibigan sa Estados Unidos.
Definition
I must write to my friend in the United States.
Term
Dapat sulatin ni Peter ang kanyang kuwento ngayong gabi.
Definition
Her story must be written by Peter tonight.
Term
Maaari bang linisin mo ang aking sapatos?
Definition
Could my shoes be cleaned by you?
Term
Maaari akong maglinis ng iyong sapatos.
Definition
I can clean your shoes.
Term
Kailangang mag-aral ang mga estudyante araw-araw.
Definition
Students need to study every day.
Term
Ibig nilang magsalita ng Tagalog.
Definition
The like to speak in Tagalog.
Term
Ayaw niyang kanin ang balut.
Definition
She does not like balut to be eaten.
Term
Ayaw siyang kumain ng balut.
Definition
She does not like to eat balut.
Term
tulog, matulog, matulog, natulog, natutulog, matutulog
Definition
Sleep, infinitive, imperitive, past, present, future
Term
matulog
Definition
sleep
Term
magutom
Definition
to be hungry
Term
makinig
Definition
to listen to
Term
mahiga
Definition
to lie down
Term
matuwa
Definition
to be delighted
Term
mamatay
Definition
to die
Term
maligo
Definition
to take a bath
Term
magalit
Definition
to be angry
Term
mahiya
Definition
to be ashamed
Term
maupo
Definition
to sit
Term
matakot
Definition
to be afraid
Term
malungkot
Definition
to be sad
Term
pag-asa
Definition
hope
Term
mabasag
Definition
to be broken
Term
nakagiga
Definition
lying down
Term
maysakit
Definition
sick
Term
araw-araw
Definition
every day
Term
putok
Definition
explosion
Term
kita, makita, none, nakita, nakikita, makikita
Definition
see, infinitive, imperative, past, present, future
Term
makita
Definition
to be seen
Term
makain
Definition
to be able to eat
Term
maalala
Definition
to be remembered
Term
makuha
Definition
to be able to get
Term
marinig
Definition
to be heard
Term
mabili
Definition
to be able to buy
Term
masunog
Definition
to be burned
Term
mabasa
Definition
to be able to read
Term
mabasag
Definition
to be broken
Term
tulog, makatulog, none, nakatulog, nakatutulog, makatutulog
Definition
sleep, infinitive, imperative, past, present, future
Term
makatulog
Definition
to be able to sleep
Term
makaligo
Definition
to be able to bathe
Term
makagiga
Definition
to be able to lie down
Term
makaupo
Definition
to be able to sit
Term
makabuhay
Definition
to be able to give life
Term
makakita
Definition
to be able to see
Term
makakain
Definition
to be able to eat
Term
makaalala
Definition
to be able to remember
Term
makakuha
Definition
to be able to get
Term
makarinig
Definition
to be able to hear
Term
makabili
Definition
to be able to buy
Term
makabasa
Definition
to be able to read
Term
makabasag
Definition
to be able to break
Term
Ang mga bata ay dapat matulog nang maaga.
Definition
Children should sleep early.
Term
Nagutom ako kagabi pagkatapos mag-aral.
Definition
I got hungry last night after studying.
Term
Nagagalit ang aking ina sa mga batang matigas ang ulo.
Definition
My mother gets angry with hard-headed children.
Term
Nakita ko si Mary sa palengke kahapon.
Definition
I saw Mary in the market yesterday.
Term
Makukuha mo na ang iyong suweldo.
Definition
You can get your salary now.
Term
Nakatulog kagabi ang maysakit.
Definition
The sick person was able to sleep last night.
Term
Hindi ako makaligo kung malamig.
Definition
I cannot take a bath when it is cold.
Term
Ang mga bata ay nakahiga sa lupa.
Definition
The children are able to lie on the ground.
Term
Ang pag-asa ay nakabubuhay.
Definition
Hope is able to give life.
Term
Naaalala ko ang aking anak sa gabi bago matulog.
Definition
I think of my child at night before sleeping.
Term
maging
Definition
to be or to become
Term
maging magait
Definition
to become good
to be good
Term
maging Pilipino
Definition
to become a filipino
to be a filipino
Term
maging masama
Definition
to become bad
to be bad
Term
maging guro
Definition
to become a teacher
to be a teacher
Term
maging abugado
Definition
to become a lawyer
to be a lawyer
Term
maging tahimik
Definition
to become quiet
to be quiet
Term
Maging mayaman
Definition
to become rich
to be rich
Term
maging bulag
Definition
to become blind
to be blind
Term
maging mabait, maging mabait, naging mabait, nagiging mabait, magiging mabait
Definition
infinitive, imperative, past, present, future
Term
Ang anak niya ay nagiging mabait na ngayon.
Definition
His child is becoming good now.
Term
Ang aking kaibigan ay magiging mayaman na.
Definition
My friend will soon get rich.
Term
kapitbahay
Definition
neighbor
Term
panahon
Definition
weather
Term
malusog
Definition
healthy
Term
maingay
Definition
noisy
Term
tahimik
Definition
quiet/peacefull
Term
bulag
Definition
blind
Term
Kailangang maging malusog ang lahat ng mga bata.
Definition
All children need to be healthy.
Term
Nagiging tahimik na ang aming bahay.
Definition
Our house is becoming quiet now.
Term
Naging kapitbahay namin sila.
Definition
They were once our neightbors.
Term
Gusto kong maging guro.
Definition
I want to become a teacher.
Term
Ayaw mo bang maging doktor?
Definition
Dont you want to become a doctor?
Term
Nagiging masama ang panahon.
Definition
The weather is going bad.
Term
Mahirap maging bulag.
Definition
It is difficult to go blind.
Supporting users have an ad free experience!