Shared Flashcard Set

Details

Atomer och kemiska reaktioner
n/a
40
Chemistry
7th Grade
11/29/2010

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad menas med ett ämnes egenskaper?
Definition
Egenskaper beskriver hur ett ämne uppför sig i olika situationer. Om det brinner, luktar eller vilken färg det har. Om det är fast, flytande eller en gas. Allt som är speciellt för just det ämnet.
Term
Hur kan du skilja mellan socker och salt?
Definition
Socker och salt smakar olika.
Term
Ge exempel på en egenskap som du kan upptäcka med dina sinnen och en som du behöver hjälpmedel till.
Definition
Exempel på egenskaper som man kan upptäcka med sina sinnen är smak, lukt, färg, om ämnet är i fast, flytande eller gasform, om ämnet är hårt eller mjukt. Exempel på egenskaper man behöver hjälpmedel för att upptäcka är ledningsförmåga för ström, densitet, smältpunkt och kokpunkt.
Term
Vilka egenskaper är likadana för salt och socker? Vilka är olika?
Definition
Båda är vita, består av kristaller och är lösliga i vatten. Men smaken och vissa andra egenskaper är olika.
Term
Ge några exempel på hur du till vardags använder egenskaper hos ämnen för att skilja dem åt.
Definition
Med hjälp av lukten eller smaken kan du avgöra om det är fruktsoda eller mineralvatten. Med hjälp av synen kan du se om en medalj är av guld eller silver. Genom att känna tyngden kan du märka om en mugg är gjord av plast eller porslin.
Term
Kemisterna känner till ungefär 20 miljoner olika ämnen. Tror du att de kan ha hittat två ämnen som har exakt samma egenskaper? Motivera varför.
Definition
Nej, alla ämnen har olika egenskaper. Om ämnena hade haft exakt samma egenskaper hade det varit exakt samma ämne. Om det ändå skulle finnas två ämnen som hade precis samma egenskaper skulle vi inte veta om det, för kemisterna skulle inte kunna upptäcka att det var olika ämnen.
Term
Vad är en atom?
Definition
En atom är en liten partikel, en byggsten. Alla ämnen runtomkring oss är byggda av atomer.
Term
Ungefär hur många olika atomslag finns det?
Definition
Det finns ungefär 100 olika atomslag.
Term
Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din kropp?
Definition
De vanligaste atomerna i din kropp är syreatomer, kolatomer, väteatomer, kväveatomer och kalciumatomer.
Term
Varför kan atomer liknas vid legobitar?
Definition
Med hjälp av några få sorters legobitar kan man bygga upp många olika saker. På samma sätt kan de ungefär 100 olika atomslagen bygga de miljontals olika ämnen som finns omkring oss.
Term
Vem bevisade att atomerna finns?
Definition
Den engelske kemisten John Dalton bevisade att atomerna finns.
Term
Vad är en molekylmodell?
Definition
Det är en modell som visar hur atomer är sammankopplade i en molekyl.
Term
Förklara på några olika sätt hur liten en atom är.
Definition
10 miljoner atomer i rad är en millimeter. En människa består av femtusen kvadriljoner atomer.
Term
Varför finns det flera olika sorters molekylmodeller?
Definition
En modell ska vara praktisk att använda och är därför en förenkling av verkligheten. Den ena modellen kan passa bättre än den andra i vissa sammanhang, och ibland tvärtom. Med pinnmodeller ser man lätt alla atomerna. Men kalottmodeller visar tydligare att atomerna hakar i varandra.
Term
Atomer, bokstäver och legobitar är tre sorters byggstenar som kan bygga upp större saker. Vilka andra byggstenar kan du komma på? På vilka sätt är de lika atomer? På vilka sätt är de annorlunda?
Definition
Andra exempel på byggstenar är levande celler, tegelstenar, noter ...
Term
Vad är ett grundämne?
Definition
Ett grundämne är ett ämne som består av en enda sorts atomer
Term
Förklara kort vad periodiska systemet är.
Definition
Periodiska systemet är en tabell över alla atomslag och grundämnen.
Term
Vad är en kemisk förening?
Definition
En kemisk förening är ett ämne där varje molekyl innehåller minst två olika slags atomer.
Term
Grundämnena kan delas in i två grupper. Vilka?
Definition
Grundämnena kan delas in i metaller och icke-metaller
Term
Nämn ett ämne som är en kemisk förening.
Definition
Ett exempel på en kemisk förening är vatten – två väteatomer är sammankopplade med en syreatom.
Term
Beskriv några viktiga egenskaper hos metaller.
Definition
Metaller leder ström och värme och har metallglans.
Term
Berätta vad du vet om fyra olika grundämnen.
Definition
Till exempel: Syre är en osynlig gas som vi behöver andas. Helium är en lätt gas som används i ballonger. Järn är en metall som vi bygger många saker av. Den leder värme och elektricitet och kan smidas. Guld är en gulglänsande metall som vi gör smycken av. Det leder också värme och elektricitet och kan smidas.
Term
Vad kallas en blandning av syrgas och vätgas?
Definition
En blandning av syre och väte kallas knallgas.
Term
Försök komma på några kemiska reaktioner som du har varit med om idag.
Definition
Maten i din kropp förvandlas, luften du andas in förvandlas, frukostägget förvandlades när du kokade det.
Term
Vad händer när du tänder eld på knallgas? Förklara så noga du kan.
Definition
När du tänder eld på knallgas sker en explosion. Det sker en snabb reaktion mellan väte och syre som då bildar vatten. Väte- och syremolekylerna tas isär och sätts ihop till vattenmolekyler.
Term
Vad menas med en kemisk reaktion?
Definition
En kemisk reaktion är en ”förvandling” där det bildas nya molekyler, och därmed nya ämnen.
Term
Om du tänder eld på ett papper brinner det upp nästan helt och hållet. Vad tror du händer med atomerna som finns i pappret?
Definition
Atomerna i pappret bildar nya molekyler tillsammans med syret i luften. Det blir då nya ämnen som inte fanns före reaktionen, till exempel gasen koldioxid.
Term
Vad är en molekylformel?
Definition
En molekylformel är en beskrivning av en molekyl med hjälp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekyle
Term
Vad betyder siffran två i molekylformeln för vätgas, H2?
Definition
Siffran två visar att det finns två väteatomer i vätemolekylen.
Term
Vad betyder siffran tre i 3 H2O?
Definition
Siffran tre visar att man har tre vattenmolekyler.
Term
Skriv molekylformlerna för vätgas, syrgas och kvävgas.
Definition
Vätgas - H2, syrgas - O2 och kvävgas - N2.
Term
Vad är en reaktionsformel?
Definition
En reaktionsformel visar vilka ämnen som deltar i reaktionen och vilka ämnen som bildas.
Term
Hur ser reaktionsformeln ut när syrgas och vätgas bildar vatten? Förklara de olika delarna av formeln.
Definition
2 H2 + O2 -> 2 H2O. Två molekyler vätgas reagerar med en molekyl syrgas och bildar två molekyler vatten.
Term
Svavel kan brinna och bilda svaveldioxid, SO2. Hur bör reaktionsformeln se ut?
Definition
När svavel regerar med syre sker reaktionen S + O2 ->SO2
Term
Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?
Definition
De tre formerna är fast, flytande och gas.
Term
Vad menas med att ett ämne kondenserar?.
Definition
Kondensering är när ett ämne övergår från gasform till vätska.
Term
Vad menas med att ett ämne förångas?
Definition
Förångning är när ett ämne går från vätska till gas.
Term
Vad menas med fysikaliska omvandlingar?
Definition
En fysikalisk omvandling innebär att ämnet endast ändrar form, till exempel när is smälter till vatten. Men det är fortfarande samma molekyler; det sker alltså ingen kemisk förvandling.
Term
Vad är värme för någonting?
Definition
Värme är när byggstenarna – atomerna och molekylerna – i ett ämne rör sig. Snabbare rörelse mäter vi som högre temperatur.
Term
Förklara vad som händer med molekylerna när is värms från –10 °C till +110 °C
Definition
Vid –10 °C ligger vattenmolekylerna nästan helt stilla i ett speciellt mönster. De darrar lite fram och tillbaka. Vid 0 °C börjar de röra sig lite mer och glida runt varandra – isen övergår till en vätska. Molekylernas rörelser ökar mer och mer upp till 100 °C. Då får de en sådan fart att de kan ta sig loss och lämna vattnet och bilda vattenånga.
Supporting users have an ad free experience!