Shared Flashcard Set

Details

Animals
Animal names in Chinese - English
61
Language - Chinese
Not Applicable
05/04/2009

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term

māo

名词

Definition

cat

[cats]

noun

Term

gǒu

名词

Definition

dog

[dogs]

 

noun

Term

公鸡

gōng jī

 

雄鸡

xióng jī

名词

Definition

rooster / cock

[roosters / cocks]

noun

Term

鸭子

yā zi

名词

Definition

duck

[ducks]

 

noun

Term

é

名词

Definition

goose

[geese]

noun

Term

zhū

名词

Definition

pig

[pigs]

 

noun

Term

山羊

shān yáng

 

名词

Definition

mountain goat

[mountain goats]

 

noun

Term

 

名词

Definition

horse

[horses]

 

noun

Term


niú

 

名词

Definition

cattle / cow

[cattle / cows]

noun

Term


shé

 

名词

Definition

snake

[snakes]

noun

Term

蟒蛇
mǎng shé

 

名词

Definition

python

[pythons]

 

noun

Term

蜗牛
wō niú


名词

Definition

snail

[snails]

noun

Term

刺猬
cì wèi


名词

Definition

hedgehog

[hedgehogs]

noun

Term


shǔ


名词

Definition

mouse

[mice]

noun

Term

兔子
tù zi


名词

Definition

rabbit

[rabbits]

noun

Term

壁虎
bì hǔ


名词

Definition

gecko

[geckos]

noun

Term

蜥蜴
xī yì


名词

Definition

lizard

[lizards]

 

noun

Term


bào


名词

Definition

leopard

[leopards]

 

noun

Term

狮子
shī zi


名词

Definition

lion

[lions]

 

noun

Term

大象
dà xiàng


名词

Definition

elephant

[elephants]

 

noun

Term


xióng


名词

Definition

bear

[bears]

 

noun

Term

骆驼
luò tuo


名词

Definition

camel

[camels]

 

noun

 

Term

梅花鹿
méi huā lù


名词

Definition

silka deer

[silka deer]

 

noun

Term

长颈鹿
cháng jǐng lù


名词

Definition

giraffe

[giraffes]

 

noun

Term

斑马
bān mǎ


名词

Definition

zebra

[zebras]

 

noun

Term

牦牛
máo niú


名词

Definition

yak

[yaks]

 

noun

Term

犀牛
xī niú


名词

Definition

rhinoceros / rhino

[rhinoceroses / rhinos]

 

noun

Term

熊猫
xióng māo


名词

Definition

panda

[pandas]

 

noun

Term

考拉
kǎo lā

树袋熊
shù dài xióng
名词

Definition

koala

[koalas]

 

noun

Term

浣熊
huàn xióng


名词

Definition

raccoon

[raccoons]

 

noun

Term

袋鼠
dài shǔ


名词

Definition

kangaroo

[kangaroos]

 

noun

Term


láng


名词

Definition

wolf

[wolves]

 

noun

Term

老虎
lǎo hǔ


名词

Definition

tiger

[tigers]

 

noun

Term
大猩猩
dà xīng xīng
Definition

gorilla

[gorillas]

noun

Term
松鼠猴
sōng shǔ hóu
Definition

squirrel monkey

[squirrel monkeys]

noun

Term

金丝猴
jīn sī hóu

名词

Definition

golden monkey

[golden monkeys - pl.]

noun

Term

狐猴
hú hóu

名词

Definition

lemur

[lemurs - pl.]

noun

Term

松鼠
sōng shǔ

名词

Definition

squirrel

[squirrels - pl.]

noun

Term

北极熊
běi jí xióng

名词

Definition

polar bear

[polar bears - pl.]

noun

Term

海豹
hǎi bào

名词

Definition

seal

[seals - pl.]

noun

Term

海象
hǎi xiàng

名词

Definition

walrus

[walruses - pl.]

noun

Term

海狮
hǎi shī

名词

Definition

sea lion

[sea lions - pl.]

noun

Term

企鹅
qǐ' é

名词

Definition

penguin

[penguins - pl.]

noun

Term

鲨鱼
shā yú

名词

Definition

shark

[sharks - pl.]

noun

Term


jīng

名词

Definition

whale

[whales - pl.]

noun

Term

海豚
hǎi tún

名词

Definition

dolphin

[dolphins - pl.]

noun

Term

海马
hǎi mǎ

 

名词

Definition

sea horse

[sea horses - pl.]

noun

Term

海星
hǎi xīng

 

名词

Definition

starfish

[starfish - pl.]

noun

Term


guī

 

名词

Definition

turtle

[turtles - pl.]

noun

Term

螃蟹
páng xiè

 

名词

Definition

crab

[crabs - pl.]

noun

Term

龙虾
lóng xiā

 

名词

Definition

lobster

[lobsters - pl.]

noun

Term

鳐鱼
yáo yú

 

名词

Definition

skate

 

[skates - pl.]

noun

Term

水母
shuǐ mǔ

 

名词

Definition

jellyfish

[jellyfish - pl.]

noun

Term

章鱼
zhāng yú

 

名词

Definition

octopus

[octopi / octopuses - pl.]

noun

Term

海螺
hǎi luó


名词

Definition

conch

[conches / conchs - pl.]

noun

Term

扇贝
shàn bèi


名词

Definition

scallop

[scallops - pl.]

noun

Term

金鱼
jīn

 

名词

Definition

goldfish

[goldfish - pl.]

noun

Term

隆头鱼
lóng tóu yú

 

名词

Definition

wrasse

[wrasses / wrasse - pl.]

noun

Term

小丑鱼
xiǎo chǒu yú

名词

Definition

clown fish

[clown fish / clown fishes - pl.]

noun

Term

蝴蝶鱼
hú dié yú

名词

Definition

butterfly fish

 

[butterfly fish / butterfly fishes - pl.]

 

noun

Term

青蛙
qīng wā

名词

Definition

frog

[frogs - pl.]

noun

Supporting users have an ad free experience!