Shared Flashcard Set

Details

Adolescentiepsychologie
Hoofdstuk 8
43
Psychology
Not Applicable
05/11/2022

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Waar verwijst het begrip zelfconcept naar?
Definition
Dimensies of categorieën waarin we onszelf zien(bijvoorbeeld student of vriend)
Term
Waar verwijst het begrip zelfwaardering naar?
Definition
Naar de evaluatie van onszelf op de verschillende dimensies of categorieën).
Term
Naar welk soort zelf is het meeste onderzoek gedaan? Domeinspecifiek of globaal zelf?
Definition
Domeinspecifiek zelf.
Term
Wat is baseline zelf?
Definition
Een langetermijnvisie op het zelf.
Term
Wat betekent barometer zelf?
Definition
Een visie op het zelf die verandert bij onmiddellijke ervaringen. Bijvoorbeeld het krijgen van een slecht cijfer.
Term
Noem een paar voorbeelden van specifieke aspecten van identiteit.
Definition
Etnische identiteit, culturele identiteit en persoonlijke identiteit.
Term
Wat betekent identity capital?
Definition
Het duidt op samenhangende waarden, doelen en ideeën die weergeven wie je bent (je identiteit), het mogelijk maken dat je zelfredzaam en onafhankelijk bent, dat je je eigen pad kan kiezen, en dat je als het nodig is voor jezelf kunt onderhandelen.
Term
Wat is het zelf?
Definition
Een optelsom van representaties van representaties van onszelf, die een beeld geeft van onze kenmerken (zelfconcept) en onze evaluaties van die kenmerken (zelfwaardering).
Term
Wat is identiteit?
Definition
Het geeft weer wie je bent, doordat in je identiteit samenhangende doelen of motieven, vaardigheden, waarden, ideeën en je individuele geschiedenis zijn samengebracht.
Term
Wat is het centrale idee over de ontwikkeling van het zelf volgens de looking glass theory van Cooley?
Definition
Dat individuen hunzelf zien zoals zij denken dat anderen dit zien.
Term
Wat is het ingebeelde publiek-verschijnsel bij adolescenten?
Definition
Dat adolescenten voortdurend het gevoel hebben dat anderen hen observeren en beoordelen, ook als dit niet zo is.
Term
Wat is het reflected appraisals model?
Definition
Gaat ervan uit dat mensen hun zelfwaardering baseren op meningen en percepties van anderen.
Term
Wat is het competentiemodel?
Definition
Het geeft aan dat zelfwaardering verworven wordt door prestaties in verschillende domeinen. Zelfwaardering is dan gebaseerd op wat je zelf daadwerkelijk doet en niet op de manier waarop je denkt dat anderen je zien.
Term
Hoe ontwikkelen de zelfrepresentaties zich in de kindertijd? Het zelfconcept wordt steeds realistischer.
Definition
Van direct te observeren kenmerken (ik heb lang haar) naar abstracter zelfrepresentaties die niet direct te observeren zijn.
Term
Hoe ontwikkelt de zelfrepresentatie zich in de adolescentie? Zelfconcept wordt steeds realistischer en het wordt getoetst aan anderen.
Definition
Naar nog abstracter. Geeft de innerlijke ideeën, wensen, emoties en motieven van de adolescent weer.
Term
Wanneer zijn adolescenten vooral gevoelig voor de invloed van hoe leeftijdgenoten het doen op hun zelfconcept?
Definition
In de vroege adolescentie. Vanaf +/- 14j begint de weerstand tegen deze invloed te groeien en raken adolescenten geleidelijk in staat op te komen voor waar zij zelf voor staan.
Term
Welke 3 persoonlijkheidsfactoren hebben een positieve invloed op de zelfwaardering?
Definition
Emotionele stabiliteit, extraversie en consciëntieusheid.
Term
Hoe om heeft het onderwijs invloed op zelfwaardering?
Definition
Het gaat twee kanten op: betere prestaties op school leiden tot een hogere zelfwaardering, en een hogere zelfwaardering leidt tot betere prestaties op school.
Term
Welke opvoedstijl leidt tot meest positieve uitkomsten in zelfwaardering?
Definition
Autoritatieve opvoedstijl: warm met grenzen.
Term
Waar hangt de autoritatieve opvoedstijl en de hogere zelfwaardering mee samen?
Definition
Met inductieve discipline: Ouders leggen bij onacceptabel gedrag uit waarom het onacceptabel is en wat de alternatieven zijn. Er worden zo leermogelijkheden voor de adolescent gecreëerd.
Term
Wat is het verschil in de ontwikkeling van zelfwaardering tussen jongens en meisjes?
Definition
Bij jongens verloopt het wat stabieler en bij meisjes is er meer sprake van schommelingen in deze ontwikkeling.
Term
Welke sociaaleconomische factor bij ouders heeft een positieve invloed op zelfwaardering?
Definition
Hogere opleiding (meer invloed dan hoger inkomen).
Term
Welke culturele en etnische achtergronden hebben een hogere zelfwaardering in de adolescentie?
Definition
Meisjes met een Afrikaans-Amerikaanse achtergrond en adolescenten uit collectivistische landen hebben een hogere zelfwaardering.
Term
Welke positieve gevolgen heeft sociaal internetgebruik?
Definition
Toename zelfwaardering en sociale ondersteuning en een afname van eenzaamheid en depressie.
Term
Een lage zelfwaardering kan een negatief gevolg, zoals een depressie, hebben. Hoe kan een hoge zelfwaardering een negatief gevolg hebben?
Definition
Een hogere zelfwaardering kan kwetsbaarder zijn voor belediging of bedreiging.
Term
Noem de 9 stadia in volgorde die Loevinger omschrijft.
Definition
1) presociale en symbiotische stadium
2) impulsieve stadium
3) zelfbeschermende stadium
4) conformistische stadium
5) zelfbewuste stadium
6) verantwoordelijke stadium
7) individualistische stadium
8) autonome stadium
9) geïntegreerde stadium
Term
Zitten er leeftijdsnormen aan de stadia van Loevinger?
Definition
Nee, het kan wel lastig zijn als leeftijdgenoten in een ander stadium zitten.
Term
Waar verwijst ego identity volgens Erikson naar?
Definition
Naar samenhangende waarden, doelen en ideeën die weergeven wie je bent.
Term
Leg bindingen en exploraties uit in de theorie van Marcia.
Definition
Voor het vormen van een identiteit moeten er bindingen aangegaan worden op verschillende gebieden zoals school, beroepskeuze of ideologie. Om verschillende bindingen aan te gaan, moeten verschillende keuzemogelijkheden worden uitgeprobeerd -> exploraties.
Term
Noem de 4 identiteitsstatussen van Marcia.
Definition
1. Identity achievement status
2. Foreclosure status
3. Moratorium status
4. Identity diffusion status
Term
Leg uit: identity achievement status.
Definition
De adolescent heeft een periode van exploraties (een crisis) gehad en is daarna bindingen aangegaan.
Term
Leg uit: foreclosure status.
Definition
Status waarin identiteitsontwikkeling voortijdig, te vroeg, is afgesloten. Is wel bindingen aangegaan, maar hier is geen exploratie aan vooraf gegaan. Bv. geneeskunde studeren, omdat ouders dat verwachten als artsen.
Term
Leg uit: moratorium status.
Definition
Bindingen kunnen aanwezig zijn, maar zijn nog vaag. Is nog aan het exploreren. Een jongen die van computeren houdt, maar toch met de voetbaljongens omgaat op school om populair te zijn.
Term
Leg uit: identity diffusion status.
Definition
Er is nog verwarring over de identiteit. Kan wel of geen periode van exploratie hebben gehad. Is nu niet meer bezig met exploraties en is geen verbindingen aangegaan.
Term
Wat is de belangrijkste kritiek op het Identiteit Status Paradigma van Marcia?
Definition
Het besteedt niet genoeg aandacht aan de context waarin de ontwikkeling van identiteit plaatsvindt en aan de processen die daarbij een rol spelen. Erikson gaat juist wel uit van de context.
Term
Welke 2 identiteit hebben een positieve invloed op schoolprestaties?
Definition
Adolescenten met een sterke etnische identiteit en meisjes en hun studentidentiteit.
Term
Welke invloed hebben vaders en welke moeder op exploratie ontwikkeling?
Definition
Vaders moedigen vooral brede exploratie aan (veel verschillende dingen uitproberen). Moeders juist niet. Moeders moedigen aan dat adolescenten vroeg bindingen aangaan (verstandige en duidelijke keuzes maken i.p.v. verschillende dingen blijven uitproberen).
Term
Hebben jongens of meisjes vaker de achievement status als het gaat om interpersoonlijke identiteit?
Definition
Meisjes.
Term
Welk verschil is er tussen jongens en meisjes qua globale identiteit?
Definition
Nauwelijks verschil.
Term
Welke invloed heeft betrokkenheid bij gemeenschap en religie op identiteit? Verklaring?
Definition
Deze adolescenten ervaren hun identiteit vaak als meer volwassen. Zorgt voor verlaging diffusion status en verhoging achievement status. Verklaring: betrokkenheid bij gemeenschap stimuleert zowel exploraties als verbindingen.
Term
Wat doet religieuze betrokkenheid met status? Verklaring?
Definition
Verlaging diffusion.
Verlaging moratorium.
Verhoging foreclosure.

Verklaringe: religieuze betrokkenheid stimuleert wel verbindingen, maar geen exploraties.
Term
In welke fase werd er ten tijden van Erikson en Marcia omgegaan met identiteitskwesties en in welke fase is dat tegenwoordig?
Definition
Vroeger tijdens de adolescentie en nu tijdens de ontluikende volwassenheid.
Term
Waarmee hangt een identiteitsstoornis bij jonge vrouwelijke adolescenten samen en waarmee bij jonge mannelijke adolescenten?
Definition
Meijes: externaliserende problemen.
Jongens: internaliserende problemen.
Supporting users have an ad free experience!