Shared Flashcard Set

Details

Accounting A
Accounting A
157
Economics
Undergraduate 3
10/31/2018

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
bronnen van vermogen
Definition
Geven de herkomst van het vermogen aan. Ze geven aan of het vermogen van de aandeelhouders komt en dus permanent aan de onderneming is gegeven, dan wel of het vermogen van derden komt en dus in de toekomst moet worden teruggegeven. Ofwel passiva genoemd. Worden genoteerd op de rechterzijde van de balans.
Term
aanwendingen van vermogen
Definition
Heeft de onderneming geïnvesteerd in een gebouw, in een voorraad handelsgoederen en is er nog een deel liquide middelen beschikbaar in de kas van de onderneming, dan betekent dit dat de onderneming het vermogen heeft aangewend voor een gebouw, een voorraad en nog een gedeelte ter
beschikking heeft als liquide middelen. Ofwel Activa genoemd.
Worden op de linkerzijde genoteerd van de balans.
Term
opbrengst
Definition
kunnen omschreven worden als een aangroei van de eigen middelen, door werking van de onderneming
Term
Permanente inventaris
Definition
De voorraad handelsgoederen op de balans wordt aangepast bij een aankoop of een verkoop.
- Alle aankopen handelsgoederen worden op de balans genoteerd bij de voorraad handelsgoederen(gewaardeerd aan aanschaffingswaarde)
- Bij elke verkoop wordt de voorraad handelsgoederen op de balans verminderd (met de aanschaffingswaarde van de verkochte goederen)
Term
afschrijving
Definition
Is het gebruik van een materieel vast actief
Term
resultatenrekening
Definition
is een staat die de opbrengsten en kosten van de periode weergeeft en waaruit een resultaat verkregen wordt dat minstens éénmaal per jaar moet worden verwerkt.
Term
Activa
Definition
alle bezittingen die in de onderneming aanwezig zijn om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren

We onderscheiden:
1) duurzame goederen/ vaste activa
2) verbruiksgoederen/ vlottende activa
Term
onderverdeling vaste activa
Definition
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Term
vaste activa
Definition
bestaan uit middelen die bestemd zijn om gedurende min of meer lange termijn mee te werken aan het exploitatieproces zonder te worden omgezet in geld.
Term
onderverdeling vlottende activa
Definition
- vorderingen op meer dan één jaar
- voorraden en bestellingen in uitvoering
- vorderingen op ten hoogste één jaar
- geldbeleggingen
- liquide middelen
- overlopende rekeningen
- toe te rekenen opbrengsten
Term
vlottende activa
Definition
ontstaan binnen de onderneming of worden aangekocht met het oog op de verkoop (of het gebruik) en het te gelde maken ervan. Meestal gebeurt dit te gelde maken op korte termijn.
Term
oprichtingskosten
Definition
onder deze post worden de kosten vermeld die verbonden zijn aan de oprichting, uitbreiding, of herstructurering van de onderneming.
Term
Passiva
Definition
Zijn de ondernemingsbronnen. Geven de oorsprong aan van het vermogen waardoor de onderneming haar activa heeft kunnen verwerven.
Term
Onderverdeling Passiva
Definition
- eigen vermogen (= niet-opeisbaar vermogen)
- opeisbaar vermogen (= vreemd vermogen)
Term
Onderverdeling eigen vermogen
Definition
- kapitaal
- uitgiftepremies
- herwaarderingsmeerwaarden
- reserves
- overgedragen winst, of verlies
- kapitaalsubsidies
- voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto actief.
Term
Wanneer wordt een transactie ingeschreven op de debetzijde van de rekening?
Definition
Dit wordt gedaan wanneer het gaat om een=
- toename van een actief element
- stijging van een kost
- daling van een passiefelement
- daling van een opbrengst
Term
Wanneer wordt een transactie ingeschreven op de creditzijde van de rekening?
Definition
- stijging van een passiefelement
- stijging van een opbrengst
- daling van een actiefelement
- daling van een kost
Term
het grootboek
Definition
het geheel van alle rekeningen die in een onderneming worden gebruikt.
Term
klasse 1
Definition
eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op meer dan 1 jaar
Term
klasse 2
Definition
oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar
Term
klasse 3
Definition
voorraden en bestellingen in uitvoering
Term
klasse 4
Definition
vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar
Term
klasse 5
Definition
geldbeleggingen en liquide middelen
Term
klasse 6
Definition
kosten
Term
klasse 7
Definition
opbrengsten
Term
journaal
Definition
Hierin wordt per transactiede volledige impact op de elementen van de balans en resultatenrekening beschreven. De verwerking naar het grootboek gebeurt dan achteraf op periodieke momenten.
Term
proefbalans
Definition
een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- en credittotaal gemaakt werd
Term
saldibalans
Definition
een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- of creditsaldo werd bepaald
Term
netto omzet
Definition
de waarde die de onderneming ontvangt voor levering van goederen en diensten aan haar klanten
Term
netto aankoop
Definition
de waarde van grondstoffen, goederen en diensten die de onderneming bij andere ondernemingen aankoopt.
Term
toegevoegde waarde
Definition
is het verschil tussen de netto-omzet en de netto-aankoop. De waarde die de onderneming zelf toevoegt.
Term
belastingdrager
Definition
Is de finale consument van een afgewerkt product. Hij betaalt de btw op de totale nettoverkoopprijs van het goed en kan deze nergens meer recupereren.
Term
intracommunautaire levering/verwerving
Definition
verkoop/aankoop aan/in een lidstaat van de EU
Term
kortingen
Definition
commerciële kortingen toegekend na facturatie van een bepaalde aankoop
Term
ristorno's
Definition
globale prijsverminderingen toegekend op het einde van het jaar, bijvoorbeeld omdat een vooropgesteld aankoopcijfer werd behaald
Term
rabatten
Definition
prijsverminderingen toegekend omdat de goederen beschadigd, verkeerd of te laat geleverd werden
Term
Balans
Definition
Is een momentopname van de bronnen en aanwendingen van vermogen. De balans is dus een ‘statisch’ informatiemiddel: men leert de toestand op een bepaald ogenblik kennen, maar hij krijgt geen inzicht in de manier waarop deze toestand is ontstaan.
Term
Zonder permanente inventaris
Definition
- Alle aankopen handelsgoederen worden in de boekhouding als kost genoteerd, op basis van de aankoopfactuur
- Bij de verkoop van de handelsgoederen wordt enkel de verkoop geregistreerd, op basis van de verkoopfactuur
- Op het einde van de periode bekijke we nog aanwezige voorraad handelsgoederen en passen we een correctie toe, de zogenaamde voorraadwijziging
- Verkochte goederen > aangekochte goederen
=> Toename van de kosten
=> Vermindering van de balanspost voorraad handelsgoederen
=> Voorraaddaling
- Verkochte goederen Vermindering van de kosten
=> Stijging van de balanspost voorraad handelsgoederen
=> voorraadstijging
Term
afschrijving
Definition
het gebruik van een materieel vast actief.
Term
Resultaatverwerking
Definition
Door de winstbestemming wordt het resultaat ‘verwerkt’, dit betekent dat alle winsten (of verliezen) uit de resultatenrekening een definitieve ‘plaats’ krijgen op de balans. Dit de ‘annulatie’ van kosten en opbrengsten genoemd.
Geeft de manier weer waarop het resultaat van het boekjaar werd verdeeld.
Rapporteert hoe het resultaat is verwerkt.
- Vermogensvermeerdering: opbrengsten> kosten
- Vermogensvermindering: kosten> opbrengsten
Term
eindbalans
Definition
balans na winstverdeling. Maakt deel uit van de jaarrekening
Term
Resultatenrekening
Definition
Het rapporteren van het resultaat, de opbrengsten en de kosten naar soort van een bepaalde periode gebeurt hierin. Het is dus een 'periodegegeven', een 'dynamisch' informatiemiddel. het resultaat moet minstens eenmaal per jaar bestemd worden naar de balans.
Term
Bestendige middelen/vaste activa/ duurzame gebruiksgoederen
Definition
Dit zijn ondernemingsmiddelen (aanwendingen van vermogen) die op een duurzame wijze worden ingezet voor het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf. Het is niet de bedoeling om deze op korte termijn om te zetten in geld. Verkoop van deze goederen kan, maar behoort niet tot de core business van de onderneming.
Term
oprichtingskosten
Definition
Kosten die verbonden zijn aan oprichting, uitbreiding (kapitaalverhoging of uitgifte van leningen) of herstructurering van de onderneming. Deze kosten kunnen ook onmiddellijk integraal ten laste genomen worden van de resultatenrekening.
VB. Kosten voor het opmaken van een financieel plan.
Term
immateriële vaste activa
Definition
geen materieel tastbare vorm, maar toch gebruikt voor de exploitatie gedurende verschillende boekjaren.
bv. kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Term
materiële vaste activa
Definition
tastbaar en zolang ze gebruikt worden voor de bedrijfsuitoefening worden ze bij vast actief genoteerd.
BV. terreinen en gebouwen
Term
Financiële vaste activa
Definition
Aandelen in en leningen verstrekt aan andere ondernemingen met de bedoeling een duurzame ban met de betrokken ondernemingen te creëren. Ook betaalde waarborgen worden onder deze rubriek vermeldt.
Term
Vlottende middelen of Vlottende activa
Definition
= verbruiksgoederen
Deze ontstaan binnen de onderneming of worden aangekocht met het oog op de verkoop (of verbruik) en het te gelden maken ervan. Meestal gebeurt dit ten gelde maken op korte termijn.
Term
vorderingen op meer dan één jaar
Definition
klantenkrediet (= handelsvorderingen = vordering op klanten) of verstrekte leningen die niet meer gedurende dit boekjaar zullen worden geïnd. Ze worden dus op lange termijn gerealiseerd.
Term
voorraden en bestellingen in uitvoering
Definition
Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering, gereed product, handelsgoederen, en onroerende goederen bestemd voor verkoop vermeld.
Term
geldbeleggingen
Definition
overtollige liquiditeiten die belegd werden met als doel een zo groot mogelijk rendement te behalen ze snel te kunnen realiseren, indien nodig. Ook de prijs waartegen de onderneming een deel van haar eigen aandelen heeft ingekocht, wordt in deze rubriek vermeld.
Term
liquide middelen
Definition
Geld in kas en geld dat op zichtrekeningen staat en dus onmiddellijk ter beschikking is. Ook eventueel te incasseren vervallen waarden (cheques) worden hier opgenomen.
Term
Passiva
Definition
ondernemingsbronnen, of bronnen van vermogen, geven de oorsprong aan van het vermogen waardoor de onderneming haar activa heeft kunnen verwerven. Er kunnen nooit meer middelen zijn dan bronnen en omgekeerd.
Term
Eigen vermogen
Definition
= niet-opeisbaar vermogen
vermogen dat aan de ondernemingsentiteit zelf in toegewezen en dus op continue wijze als bron aanwezig is en blijft. Het kan niet door derden teruggevraagd worden, tenzij bij vereffening van de onderneming.
Term
opeisbaarvermogen
Definition
= vreemd vermogen
Vermogen dat de onderneming gedurende een bepaalde periode ter beschikking heeft en dat moet worden terugbetaald, hetzij op korte, hetzij op langere termijn na datum van ontvangst.
Term
kapitaal
Definition
het vermogen dat door de initiatiefnemer(s) bij de oprichting of bij later verhoging op bestendige wijze aan de ondernemingsentiteit toegekend werd. Dit vermogen kan ingebracht worden in geld of natura.
Term
aandeelhouders
Definition
de eigenaars van de onderneming, ze geven vermogen aan de onderneming in ruil voor aandelen.
Term
uitgiftepremies
Definition
dit vermogen ontstaat wanneer bij een kapitaalverhoging nieuwe aandelen uitgegeven worden ten een hogere prijs dan de nominale (warde die erop gedrukt staat) of fractiewaarde (kapitaal delen door het aantal aandelen) van de oude aandelen. Het kapitaal verschil tussen de prijs van de oude en nieuwe aandelen.
Term
herwaarderingsmeerwaarden
Definition
wanneer een actiecomponent na verloop van tijd in realiteit meer waard blijkt te zijn dan uit de boekhouding bleek.
Term
reserves
Definition
Het vermogen dat rechtstreeks ontstaan is uit de werking van de onderneming via winsten uit het verleden en bij beslissing door de aandeelhouders bestemd werd om bestendig in de onderneming te blijven. Dit is verschillend van de overgedragen winst, want overgedragen winst heeft nog niet echt bestemming volgend jaar in rubriek te bestemmen resultaat.
Term
overgedragen winst/verlies
Definition
Dit is winst/verlies van het vorige boekjaar dat door de aandeelhouders bestemd werd om voorlopig (i.t.t. reserves die definitief bestemd zijn) binnen de onderneming te blijven. Voorlopig betekent tot het einde van het boekjaar.
Term
kapitaalsubsidies
Definition
Subsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa. Moeten niet worden terug gegeven aan de overheid. Deze worden elk jaar voor een gedeelte in het resultaat genomen, aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor ze verkregen werden.
Term
voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief (-)
Definition
de voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het resterende vermogen bij vereffening blijven op een afzonderlijke rekening van het eigen vermogen behouden tot aan de sluiting van de vereffening, ongeacht of de voorschotten betrekking hebben op kapitaal, uitgiftepremies of reserves.
Term
voorzieningen
Definition
vermogen ontstaan doordat de onderneming, ten laste van haar huidige resultaat, voorziet dat er zich in de toekomst gebeurtenissen zullen voordoen (met als oorzaak de huidige activiteit) die zullen leiden tot het opeisbaar worden van een schuld waarvan het bedrag nu al kan worden geraamd, maar nog niet definitief vaststaat.
VB. grote herstellings- of onderhoudswerken.
Term
uitgestelde belastingen
Definition
Vermogen gevormd door de uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op bepaalde activa, die pas in de toekomst een definitieve belastingschuld worden. Kort omschreven zijn die de winsten uit het verleden die door een fiscale maatregel pas in de toekomst als belastingen aan de overheid moeten worden betaald.
Term
Schulden
Definition
Alle vermogensbronnen die van derden werden verkregen en waarvoor bij verstrekking een terugbetalingstermijn werd gedongen.
Term
Schulden op meer dan één jaar
Definition
Vermogen ontstaan uit een krediettransactie met financiële instellingen, een handelstransactie met leveranciers of andere transacties met derden waarbij de contractuele looptijd werd vastgesteld op meer dan één jaar.
Term
schulden op ten hoogste één jaar
Definition
Schulden aan banken, leveranciers, personeel, overheidsinstanties en andere, waarbij de terugbetalingstermijn korter is dan één jaar. Ook langlopende schulden die binnen het boekjaar vervallen.
Term
Overlopende rekeningen
Definition
Toe te rekenen kosten:
Kosten die nog niet door de leverancier aangerekend werden, maar wel reeds verbruikt zijn.

Over te dragen opbrengsten:
Opbrengsten die reed ontvangen zijn, maar nog niet verworven, dit is waartegenover nog geen prestatie heeft gestaan.
Term
Logische (=gouden) financieringsregel
Definition
Omdat vaste activa niet bestemd zijn om ten gelde te worden gemaakt, zal de aangepaste financiering hiervoor bestaan uit eigen vermogen en langdurig vreemd vermogen.

Vlottende activa zijn wel bestemd om te gelde te worden gemaakt. De langdurige vlottende activa zullen dus met eigen vermogen en langdurig vreemd vermogen worden gefinancierd; de kortstondige vlottende activa met vreemd vermogen op minder dan één jaar.
Term
bedrijfswinst
Definition
Bedrijfswinsten - bedrijfskosten
onderdeel van het resultaat ontstaan uit de gewone bedrijfsuitoefening. Geeft de winstgevendheid van de eigenlijke ondernemingsactiviteit weer.
Term
Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Definition
bedrijfswinst + financiële opbrengsten - financiële kosten
Term
Winst/verlies van het boekjaar voor belastingen
Definition
Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen + uitzonderlijke opbrengsten - uitzonderlijke kosten
Term
omzet
Definition
onderdeel bedrijfsopbrengst. De totale verkoopprijs van alle verkochte goederen en dienstverleningen.
Term
Wijziging in de voorraad in productiebedrijven
Definition
de vervaardigingsprijs van goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering, die aan de beginvoorraad werden toegevoegd en waarvan de kosten in de bedrijfskosten staan (+) of aan de beginvoorraad werden onttrokken en waarvan de verkoopprijs in de omzet is opgenomen (-)
Term
geproduceerde vaste activa
Definition
de vervaardigingsprijs van zelf geproduceerde investeringen die onder de vaste activa worden opgenomen en waarvan de productiekosten onder de bedrijfskosten staan.
Term
andere bedrijfsopbrengsten
Definition
de opbrengsten die wel uit de normale bedrijfsvoering voortvloeien (dus geen financieel of uitzonderlijk karakter hebben)
Term
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Definition
de totale aankoopprijs van de handelsgoederen om door te verkopen in handelsondernemingen en de aankoopprijs van grond- en hulpstoffen in productieondernemingen.
Term
wijziging in de voorraad
Definition
de aankoopprijs van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen indien het verbruik groter (+) of kleiner (-) was dan de aankoop.
Term
Diensten en diverse goederen
Definition
De aankoopprijs van alle leveringen van derden die geen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen of bezoldigen van eigen personeel betreffen.
Term
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Definition
alle kosten verbonden aan het tewerkstellen van het personeel.
Term
afschrijvingen
Definition
de kost van het systematisch gespreid ten laste nemen van de waarde van de vaste activa over de gebruiksduur van die activa.
Term
waardevermidneringen
Definition
de dalingen in de waarde van voorraden, bestellingen in uitvoering en vorderingen op klanten (handelsvorderingen).
Term
Voorzieningen voor risico's en kosten
Definition
Het nu ten laste nemen van toekomstige risico's en kosten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsvoering van dit boekjaar.
Term
andere bedrijfskosten
Definition
alle kosten die men niet onder de vorige posten kan noteren, maar die toch betrekking hebben op de normale bedrijfsuitvoering.
Term
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten
Definition
activering van herstructureringskosten
Term
Het grootboek
Definition
Het geheel van alle rekeningen die in een onderneming worden gebruikt.
Term
MAR
Definition
De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel.
Term
Het rekeningstelsel
Definition
De logische ordening van al die rekeningen op basis van het rekeningnummer.
Term
Proef- en saldibalans
Definition
Het is een technisch hulpmiddel dat de gegevens van het grootboek samenvat in een proefbalans (een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- en credittotaal gemaakt wordt) en een saldibalans (= een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- of creditsaldo werd bepaald)

Redenen:
- accuratessecontrole op de juiste verwerking (ze moeten in balans zijn)
- resultaat bepaling
Term
debetsaldo
Definition
wanneer totaal debet> totaal credit. Het debetsaldo in de saldibalans krijgen we door het verschil te nemen tussen het debettotaal en het credittotaal uit de proefbalans.
Term
Creditsaldo
Definition
Wanneer totaal credit > totaal debet. Het creditsaldo in de saldibalans krijgen we door het verschil te nemen tussen het credittotaal en het debettotaal uit de proefbalans.
Term
Rekeningenklasse
Definition
het één-digit-indeling. Dit niveau laat toe om een eerste ordening op te maken naar ruime criteria
Term
rekeningengroep
Definition
twee-digit-niveau. De ordening is hier al veel gedetailleerder. Een groep is het samenvattingsniveau van de rubrieken in de balans en resultatenrekening, waardoor men hier voor het eerste rechtstreeks de band legt tussen een rekening en de jaarrekening.
Term
Belastingdrager
Definition
De finale consument. Hij betaalt de belasting over de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt vanaf de eerste producent tot de finale consument. Hij betaalt de btw op de Totale nettoverkoopprijs van het goed en kan nergens meer recupereren. Alle niet-btw plichtigen.
Term
Netto omzet
Definition
de waarde die de onderneming ontvangt voor levering van goederen en diensten aan haar klanten.
Term
netto-aankoop
Definition
de waarde van grondstoffen, goederen en diensten die de onderneming bij andere ondernemingen aankoopt.
Term
toegevoegde waarde
Definition
Het verschil tussen netto-omzet en netto-aankoop. Dit betekent de waarde die de onderneming zelf toevoegt.
Term
gemengde belastingplichtigen
Definition
Wanneer belastingplichtigen zowel levering van diensten uitvoerden die onderworpen zijn aan het btw-wetboek als die er niet aan onderworpen zijn. De btw op hun aankopen van goederen en diensten zal slechts aftrekbaar zijn volgens het verhoudingsgetal omzet onderworpen aan de btw tot de totale omzet.
Term
medecontractant
Definition
Betekent dat niet degene die de werken uitvoert BTW moet aanrekenen op zijn factuur, maar wel degene voor wie hij de werken uitvoert (uzelf dus). U (of uw boekhouder) moet dus zelf de BTW berekenen en opnemen als verschuldigd in uw BTW_aangifte. De beroepsmatige BTW kunt u in principe in diezelfde aangifte ook terug in aftrek nemen.
Term
verlegging van heffing
Definition
Tussen btw-plichtigen in de EU moet geen btw aangerekend worden op de factuuur, maar de ontvanger van de dienst/goed dient de btw wel in zijn/haar aangifte te voldoen.
Term
maatstaf van heffin
Definition
voor btw-plichtigen betekent die het bedrag van hun prestaties aan derden waarop zij btw dienen te heffen
Term
aval
Definition
Verbintenis waarmee een derde zich borg stelt voor de verplichtingen van degene waarvoor hij aval verleent.
Term
endossement
Definition
Overdracht van eigendom van de wisselbrief. Vie het endossement kan de wisselbrief worden gebruikt als kredietinstrument.
Term
Incasso
Definition
De houder van de wisselbrief kan deze voor zijn rekening laten innen door zijn bank. Wanneer de bank de wissel op de vervaldag geïnd heeft, boekt zij het ontvangen bedrag na aftrek van de inningskosten, op de rekening van houder.
Term
verdisconteren
Definition
Door het verdisconteren van een wissel beschikt de houder van de wissel vroeger over zijn tegoeden. De bankier koopt de schuldvordering op korte termijn en betaalt het vermelde nominaal bedrag verminderd met vergoeding voor de bank (het agio) uit aan de houder van de geaccepteerde wissel.
Term
Commissieloon
Definition
verwijst naar elke vorm van bezoldiging waarbij het loon van de werknemer in functie is van de door hem gerealiseerde omzet.
Term
Afschrijving volgens de bedrijfsdrukte
Definition
Gelijkmatig naar het gebruik afschrijven
Term
Progressieve afschrijving
Definition
Bij aanvang minder, naargelang ouder worden meer afschrijven.
Term
degressieve afschrijving
Definition
Bij aanvang meer, naargelang ouder worden minder afschrijven.
Term
Afschrijven pro rata temoris
Definition
Actief in het eerste jaar slechts afschrijven in verhouding tot het aantal dagen dat het actief element in het bezit is van de vennootschaap. Berekening moet beginnen vanaf de datum waarop de vennootschap juridische of economische eigendom heeft verkregen.
Term
Realisatiebeginsel
Definition
is een economisch principe dat zeer nauw samenhangt met het voorzichtigheidsbeginsel. Zij kaderen in een aantal principes die erop gericht zijn boekhouden zo relevant en eerlijk mogelijk te houden.
Houdt in dat waardevermeerderingen van jaarrekeningposten slechts in het resultaat tot uiting mogen worden gebracht als zij ook effectief zijn gerealiseerd op de balansdatum.
Term
Pro rate kosten
Definition
Kosten die gemaakt zijn tijdens het boekjaar, maar die ten laste van een volgend boekjaar moeten worden gelegd.
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een aankoopfactuur in het aankoop boek?
Definition
Aankopen van handelsgoederen: 60400 (stijging kost, D)
terugvorderbare btw bij aankopen: 49959 (=stijging actief, D)

aan leveranciers: 44000 (stijging passief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de betaling van een aankoopfactuur (met financiele korting)?
Definition
Leveranciers: 44000 (daling passief, D)

aan KI: R/C : 55000 (
(betalingskortingen bij leveranciers: 75700)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inkomende factuur van bijkomende kosten?
Definition
aankopen van diensten, werk en studies: 60200 (stijging kost, D)
terugvorderbare btw bij aankopen: 49959 (stijging actief, D)

aan Leveranciers: 44000 (stijging passief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inkomende factuur voor diensten en diverse goederen?
Definition
Leveringen aan de onderneming: 61200 (stijging kost, D)
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959 (stijging actief, D)

aan Leveranciers: 44000 (stijging passief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inkomende CN voor handelsgoederen, grond- en hulpstoffen?
Definition
Leveranciers: 44000 (daling schuld, passief =D)

aan Uitgaande retouren handelsgoederen (-): 60401 (Daling kost, C)
Regularisatie terugvorderbare btw (CN): 49963 (daling actief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inkomende factuur met een commerciële korting direct op de factuur vermeld?
Definition
Aankopen van Handelsgoederen: 60400
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Commerciële kortingen op aankopen handelgoederen (-): 60402
Leveranciers: 44000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een commerciële korting die pas achteraf met een CN is verkregen?
Definition
Leveranciers: 44000

aan Commerciële kortingen op aankopen hG (-): 60402
Regularisatie terugvorderbare BTW (CN): 49963
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een aankoopfactuur zonder btw (btw verlegd wegens werken in onroerende staat)
Definition
Onderhoud en herstellingen: 61100
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers: 44000
Verschuldigde btw wegen werken in onroerende staat: 49956
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een aankoopfactuur uit een land van de EU?
Definition
Aankopen GH: 60400
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan leveranciers: 44000
Verschuldigde btw wegens intracommunautaire verwerving: 49955
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een aankoopfactuur van een inklaringsbureau?
Definition
Aankopen van diensten, werk en studies: 60200
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers 44000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een aankoopfactuur zonder btw, met btw boeking wegen invoer met verlegging van heffing
Definition
Aankopen HG: 60400
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers: 44000
Verschuldigde btw wegen invoer met verlegging van heffing: 49957
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een voorschotfactuur?
Definition
Vooruitbetalingen op voorraadinkopen: 36000
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers: 44000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een eindfactuur, waar al een voorschotfactuur is van ingeboekt?
Definition
Aankopen HG: 60400
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers: 44000
Vooruitbetalingen op voorraad inkopen: 36000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de betaling van een aankoopfactuur in vreemde valuta? (positief wisselresultaat)
Definition
Leveranciers: 44000
Negatieve wisselresultaten: 65400

aan KI: R/C: 55000
(positieve wisselresultaten: 75400)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een uitgaande aankoopfactuur?
Definition
Handelsdebiteuren: 40000 (stijging actief, vordering, D)

aan Verkopen en dienstprestaties: 7000 (Stijging opbrengst, C)
verschuldigde btw bij aankopen: 49954 (stijging schuld, passief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een uitgaande CN?
Definition
Inkomende retouren(-): 70001 (daling opbrengst, D)
Regularisatie verschuldigde btw (CN): 49964 (Daling passief, D)

aan Handeldebiteuren: 40000 (Daling actief, C)
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een verkoopfactuur met doorrekening van transportkosten?
Definition
Handelsdebiteuren: 40000

aan verschuldigde btw bij aankopen: 49954
Teruggevorderde kosten: 74320
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een verkoopfactuur met commerciele korting?
Definition
Handelsdebiteuren: 40000
Commerciële kortingen op verkopen(-)

Aan verkopen: 70000
verschuldigde btw bij verkopen: 49954
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van betaling van een verkoopfactuur met financiele korting?
Definition
KI R/C: 55000
Betalingskortingen aan klanten: 65710

aan handelsdebiteuren: 40000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een verkoopfactuur met commerciele korting, terugvorderbare kosten en in bewaring gestuurde verpakking in het verkoopdagboek?
Definition
Handelsdebiteuren: 40000
Commerciële korting op de verkopen(-): 70002

aan Verkopen: 70000
Teruggevorderde kosten: 74320
Verschuldigde btw bij verkopen: 49954
Schuld wegens in bewaring verstuurd verpakkingsmaterieel:44300
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een uitgestuurde voorschotfactuur?
Definition
Handelsdebiteuren: 40000

aan Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen: 46000
Verschuldigde btw bij verkopen: 49954
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een overdracht van kas naar bankrekening in het KASBLAD?
Definition
Interne overboekingen: 58000

aan Kassen-contanten: 57000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een rekeningsuittreksel: van kas naar bank?
Definition
Kredietinstellingen: R/C 55000

aan Interneoverboekingen: 58000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van ontvangen cheques in het 1. kasboek en 2. bankboek
Definition
1. Te innen cheques 55002
aan Handelsdebiteuren: 40000

2. KI R/C 55000
aan Te innen cheques: 55002
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van uitgeschreven cheques ten gunste van leveranciers? (1)Verzamelstaat uitgeschreven cheques (2) dagafschrift
Definition
(1)Leverancies: 44000
aan Uitgeschreven cheques (-): 55001
Betalingskortingen bij leveranciers: 75610

(2) Uitgeschreven cheques(-) 55001
aan KI R/C 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van ontvangsten van klanten via betaalkaarten? 1. Verkoopboek 2. rek.uittreksel
Definition
1. Handeldebiteuren: 40000
aan verschuldigde btw 49954
verkopen: 70000

2. KI R/C: 55000
aan handelsdebiteuren: 40000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van betalingen aan leveranciers via kredietkaarten? 1. Aankoopfactuur 2.VISA-afrekening 3.rekeninguittreksel
Definition
1. Aankoop HG: 60400
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959
aan Leveranciers: 440000

2. Leveranciers= 44000
aan uitgegeven kredietkaarten(-): 55003

3. Uitgegeven kredietkaarten(-): 55003
aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een verkoopfactuur betaalt met door klant met kredietkaart?
1. Verkoopfactuur
2. visa-afrekening
3. Commissie
4. ontvangst nettoprovenu
Definition
1. Handelsdebiteuren: 40000
aan verschuldigde btw bij verkopen: 49954
verkopen: 70000

2. Ontvangen kredietkaarten: 55004
aan handelsdebiteuren: 40000

3. Vergoedingen aan derder: 61300
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959
aan Leveranciers: 44000

4. KI R/C: 55000
Leveranciers: 44000
aan Ontvangen kredietkaarten: 55004
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inning van een "te innen wisselbrief"?
Definition
Kredietinstellingen R/C: 55000
Incassokosten op vorderingen: 65310
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Te innen wissels: 40100
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een betaling van een "te betalen wisselbrief"?
Definition
Te betalen wissels: 44100

aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de bezoldigingsberekening?
Definition
Bezoldiging bedienden: 62020
Bezoldiging arbeiders: 62030
werkgeversbijdrage RSZ: 62100

aan Bezoldigingen: 45500
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300
RSZ: 45400
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de betaling van bezoldiging?
Definition
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300
RSZ: 45400
Bezoldigingen: 45500

aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een voorschot op bezoldigingen voor personeel?
1. Toekennen en betalen van voorschot
2. bezoldigingsberekening
3. afboeken voorschot
4. betaling van alle resterende schulden
Definition
1. Voorschotten op bezoldigingen personeel: 41623
aan kredietinstelling R/C: 55000

2. Bezoldigingen: 620..
Werkgeversbijdrage RSZ: 62100
aan Bezoldigingen: 45500
RSZ: 45400
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300

3. Bezoldigingen: 45500
aan voorschotten op bezoldigingen personeel: 41623

4. Bezoldigingen: 45500
RSZ: 45400
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300
aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een zaakvoeder/bestuurder gebonden met een arbeidsoverenkomst?
1. Bezoldigingsberekening
2. bankafschrift
Definition
1. Bezoldigingen,(...) bestuurders, zaakvoeders(...): 61800
aan bezoldigingen: 45500
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300

2. Bezoldigingen: 45500
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300
aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een vergeoding van een handelaar-natuurlijk persoon?
Definition
Diverse vorderingen op exploitant: 41621

aan: KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een beslaglegging op bezoldigingen?
1. berekening van de bezoldiging
2. Beslaglegging
3. betaling personeel
4. betaling beslaglegger
Definition
1. Bezoldigingen 620..
Werkgeversbijdrage RSZ: 62100
aan Bezoldigingen: 45500
RSZ: 45400
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300

2. Bezoldigingen 45500
aan Andere diverse schulden: 48930

3. Bezoldigingen: 45500
aan KI R/C: 55000

4. Andere diverse schulden: 48930
aan KI R/C: 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een maandafrekening van het sociaal secretariaat?
Definition
RSZ: 45400
Ingehouden bedrijfsvoorheffing: 45300
aan te betalen sociaal secretariaat: 45910
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de factuur voor beheerskosten van soc.secr.?
Definition
Beheerskosten sociaal secretariaat: 61310
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959
aan Leveranciers: 44000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van de ontvangst bankafschrift mbt betaling afrekening van de maand en factuur beheerskosten?
Definition
Te betalen sociaal secretariaat= 45910
Leveranciers: 44000
aan KI R/C 55000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een inkomende factuur voor investering in vaste activa?
Definition
Installaties, machines en uitrusting: 23000
Terreinen en gebouwen: 22000
Meubilair en rollend materieel: 24000
Terugvorderbare btw bij aankopen: 49959

aan Leveranciers: 44000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting? N0
Definition
N0: Afschrijvingen op materiële vaste activa: 63020
aan Geboekte afschrijvingen op I,M en U: aanschaffingswaarde(-): 23009
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een waardevermindering op een terrein?
Definition
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa: 66020

aan Geboekte waardeverminderingen op terreinen: 22009
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een realisatie van vaste activa met verlies?
1. verkoopboek: verkoopfactuur
2. diversepostenboek: bepaling van het resultaat
Definition
1. Handelsdebiteuren: 40000
aan Verkopen vaste activa: 49982
Verschuldigde btw bij verkopen: 49954

2. Geboekte afschr. op I.,M.,U.: aanschaffingswaarde(-): 23009
verkopen vaste activa: 49982
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa: 66300
aan Installaties, machines en uitrusting: 23000
Term
Welke rekeningen gebruik je bij het inboeken van een realisatie van vaste activa met winst?
1. verkoopboek: verkoopfactuur
2. diversepostenboek: bepaling van het resultaat
Definition
1. Handelsdebiteuren: 40000
aan Verkopen vaste activa: 49982
Verschuldigde btw bij verkopen: 49954

2. Geboekte afschr. op I.,M.,U.: aanschaffingswaarde(-): 23009
verkopen vaste activa: 49982
aan Meerwaarde op de realisatie van vaste activa: 76300
Installaties, machines en uitrusting: 23000
Supporting users have an ad free experience!