Shared Flashcard Set

Details

900 najczęściej używanych słówek rosyjskich PL-RU (Dydek)
Most popular Russian words for Polish learners.
900
Language - Russian
Not Applicable
08/03/2011

Additional Language - Russian Flashcards

 


 

Cards

Term
i
Definition
и
Term
w (1)
Definition
в
Term
nie (1)
Definition
не
Term
on
Definition
он
Term
na
Definition
на
Term
ja
Definition
я
Term
co/że
Definition
что
Term
tamten
Definition
тот
Term
być
Definition
быть
Term
z (2)
Definition
с
Term
a/ale
Definition
а
Term
cały
Definition
весь
Term
to
Definition
это
Term
jak
Definition
как
Term
ona
Definition
она
Term
po (2)
Definition
по
Term
ale
Definition
но
Term
oni
Definition
они
Term
do (2)
Definition
к
Term
u
Definition
у
Term
z (1)
Definition
из
Term
my
Definition
мы
Term
za
Definition
за
Term
ty
Definition
ты
Term
wy
Definition
вы
Term
tak (2)
Definition
так
Term
powiedzieć
Definition
сказать
Term
od
Definition
от
Term
ten (1)
Definition
этот
Term
który
Definition
который
Term
móc (1)
Definition
мочь
Term
o (1)
Definition
о
Term
człowiek
Definition
человек
Term
jeden
Definition
один
Term
jeszcze
Definition
ещё
Term
taki
Definition
такой
Term
tylko
Definition
только
Term
siebie
Definition
себя
Term
swoje
Definition
своё
Term
jaki
Definition
какой
Term
dla
Definition
для
Term
już (1)
Definition
уже
Term
kiedy
Definition
когда
Term
kto
Definition
кто
Term
oto/otóż
Definition
вот
Term
tak (1)
Definition
да
Term
rok
Definition
год
Term
wiedzieć
Definition
знать
Term
jeśli
Definition
если
Term
do (1)
Definition
до
Term
mówić
Definition
говорить
Term
albo
Definition
или
Term
mój
Definition
мой
Term
czas
Definition
время
Term
ręka
Definition
рука
Term
naj-
Definition
самый
Term
nie (2)
Definition
нет
Term
ani
Definition
ни
Term
stać się (1)
Definition
стать
Term
duży (1)
Definition
большой
Term
nasz
Definition
наш
Term
nawet
Definition
даже
Term
inny (1)
Definition
другой
Term
swój
Definition
свой
Term
sprawa
Definition
дело
Term
pod
Definition
под
Term
gdzie
Definition
где
Term
żeby
Definition
чтобы
Term
więc
Definition
ну
Term
sam
Definition
сам
Term
jest/jeść
Definition
есть
Term
raz
Definition
раз
Term
dwa
Definition
два
Term
niż
Definition
чем
Term
tam
Definition
там
Term
oko
Definition
глаз
Term
pierwszy
Definition
первый
Term
dzień
Definition
день
Term
życie
Definition
жизнь
Term
w (2)
Definition
во
Term
tu/tutaj
Definition
тут
Term
nic
Definition
ничто
Term
potem
Definition
потом
Term
z (3)
Definition
со
Term
bardzo
Definition
очень
Term
czy
Definition
ли
Term
przy
Definition
при
Term
chcieć
Definition
хотеть
Term
należy
Definition
надо
Term
głowa
Definition
голова
Term
bez
Definition
без
Term
widzieć
Definition
видеть
Term
teraz/obecnie
Definition
теперь
Term
iść
Definition
идти
Term
przyjaciel
Definition
друг
Term
teraz/dopiero co
Definition
сейчас
Term
stać
Definition
стоять
Term
dom
Definition
дом
Term
też
Definition
тоже
Term
po (1)
Definition
после
Term
możliwe
Definition
можно
Term
słowo
Definition
слово
Term
przez/poprzez
Definition
через
Term
miejsce
Definition
место
Term
myśleć
Definition
думать
Term
tutaj
Definition
здесь
Term
zapytać
Definition
спросить
Term
twarz
Definition
лицо
Term
wtedy
Definition
тогда
Term
że
Definition
что
Term
właściwy
Definition
должный
Term
przecież
Definition
ведь
Term
nowy
Definition
новый
Term
każdy
Definition
каждый
Term
dobry (1)
Definition
хороший
Term
żyć
Definition
жить
Term
dlaczego
Definition
почему
Term
dlatego
Definition
потому
Term
strona
Definition
сторона
Term
patrzeć (1)
Definition
смотреть
Term
mieć/posiadać
Definition
иметь
Term
po prostu
Definition
просто
Term
zrozumieć
Definition
понять
Term
siedzieć
Definition
сидеть
Term
o (2)
Definition
об
Term
noga
Definition
нога
Term
robić
Definition
делать
Term
zrobić
Definition
сделать
Term
nagle
Definition
вдруг
Term
nikt
Definition
никто
Term
praca
Definition
работа
Term
przed
Definition
перед
Term
wasz
Definition
ваш
Term
potrzebny
Definition
нужный
Term
nad/ponad
Definition
над
Term
wziąć
Definition
взять
Term
oczywiście
Definition
конечно
Term
rozumieć
Definition
понимать
Term
drzwi
Definition
дверь
Term
wydawać się (1)
Definition
казаться
Term
trzy
Definition
три
Term
koniec
Definition
конец
Term
miasto
Definition
город
Term
kilka
Definition
несколько
Term
zacząć/rozpocząć
Definition
начать
Term
głos
Definition
голос
Term
godzina
Definition
час
Term
na razie
Definition
пока
Term
już (2)
Definition
уж
Term
ostatni
Definition
последний
Term
bardziej
Definition
более
Term
ziemia
Definition
земля
Term
dobrze
Definition
хорошо
Term
choć/chociaż
Definition
хотя
Term
siła
Definition
сила
Term
woda
Definition
вода
Term
drugi
Definition
второй
Term
zobaczyć
Definition
увидеть
Term
zawsze
Definition
всегда
Term
dawać
Definition
давать
Term
zdarzenie/wypadek
Definition
случай
Term
dokąd
Definition
куда
Term
pójść
Definition
пойти
Term
stół
Definition
стол
Term
samochód
Definition
машина
Term
świat
Definition
мир
Term
noc
Definition
ночь
Term
kobieta
Definition
женщина
Term
zostać
Definition
остаться
Term
od razu
Definition
сразу
Term
zupełnie
Definition
совсем
Term
dziecko
Definition
ребёнок
Term
wyjść
Definition
выйти
Term
rodzaj/typ
Definition
вид
Term
ojciec
Definition
отец
Term
pytanie
Definition
вопрос
Term
dać
Definition
дать
Term
pracować
Definition
работать
Term
okazać się
Definition
оказаться
Term
rząd, szereg
Definition
ряд
Term
prawie
Definition
почти
Term
znowu/od nowa
Definition
снова
Term
stary
Definition
старый
Term
kraj
Definition
страна
Term
twój
Definition
твой
Term
między
Definition
между
Term
odpowiedzieć
Definition
ответить
Term
dużo
Definition
много
Term
wojna
Definition
война
Term
pomyśleć
Definition
подумать
Term
pieniądze
Definition
деньги
Term
kochać
Definition
любить
Term
znaczyć
Definition
значить
Term
biały
Definition
белый
Term
główny
Definition
главный
Term
minuta
Definition
минута
Term
tylko/zaledwie/jedynie
Definition
лишь
Term
towarzysz/kompan
Definition
товарищ
Term
znowu (1)
Definition
опять
Term
czekać
Definition
ждать
Term
jednak
Definition
однако
Term
prawda
Definition
правда
Term
popatrzeć
Definition
посмотреть
Term
przyimek o kim o czym
Definition
про
Term
nigdy
Definition
никогда
Term
niby, jakby
Definition
будто
Term
część
Definition
часть
Term
mianowicie
Definition
именно
Term
znaleźć
Definition
найти
Term
droga (1)
Definition
дорога
Term
światło
Definition
свет
Term
żona
Definition
жена
Term
nijaki/żaden
Definition
никакой
Term
leżeć
Definition
лежать
Term
okno
Definition
окно
Term
Rosja
Definition
Россия
Term
matka
Definition
мать
Term
zdecydować/postanowić
Definition
решить
Term
dostać/otrzymać
Definition
получить
Term
Moskwa
Definition
Москва
Term
pisać
Definition
писать
Term
ulica
Definition
улица
Term
wrócić
Definition
вернуться
Term
w ogóle
Definition
вообще
Term
niektóry
Definition
некоторый
Term
daleki
Definition
далёкий
Term
maleńki
Definition
маленький
Term
liczyć/odczytywać
Definition
считать
Term
pokój
Definition
комната
Term
rano
Definition
утро
Term
radziecki
Definition
советский
Term
wieczór
Definition
вечер
Term
dzisiaj
Definition
сегодня
Term
dusza (2)
Definition
душа
Term
książka
Definition
книга
Term
ramie/brak
Definition
плечо
Term
razem
Definition
вместе
Term
bądź co bądź/a jednak
Definition
таки
Term
trochę
Definition
чуть
Term
podłoga, płeć
Definition
пол
Term
zapamiętać/przypomnieć
Definition
помнить
Term
ile
Definition
сколько
Term
naród
Definition
народ
Term
choćby/chociaż
Definition
хоть
Term
spojrzenie/wzrok
Definition
взгляд
Term
rosyjski (1)
Definition
русский
Term
po co
Definition
зачем
Term
historia
Definition
история
Term
pełny
Definition
полный
Term
poznać/dowiedzieć się
Definition
узнать
Term
każdy/dowolny
Definition
любой
Term
Bóg
Definition
бог
Term
przyjdź
Definition
прийти
Term
chodzić
Definition
ходить
Term
zanotować/zapamiętać
Definition
заметить
Term
znany
Definition
известный
Term
palec
Definition
палец
Term
niby, jak gdyby
Definition
словно
Term
w końcu
Definition
наконец
Term
ogólny
Definition
общий
Term
imię
Definition
имя
Term
do tyłu/wstecz
Definition
назад
Term
bywać
Definition
бывать
Term
myśl
Definition
мысль
Term
słyszeć
Definition
слышать
Term
odejść/wychodzić
Definition
уйти
Term
zeszły, ubiegły
Definition
прошлый
Term
bać się
Definition
бояться
Term
szybko (1)
Definition
быстро
Term
dawno
Definition
давно
Term
słuchać
Definition
слушать
Term
prosto
Definition
прямо
Term
rozmowa
Definition
разговор
Term
długo
Definition
долго
Term
nie można
Definition
нельзя
Term
podobny (1)
Definition
похожий
Term
prawo
Definition
право
Term
las
Definition
лес
Term
pięć
Definition
пять
Term
patrzeć (2)
Definition
глядеть
Term
syn
Definition
сын
Term
droga (2)
Definition
путь
Term
tysiąca
Definition
тысяча
Term
pora, okres
Definition
пора
Term
czerwony
Definition
красный
Term
usiąść (2)
Definition
сесть
Term
ono
Definition
оно
Term
oprócz
Definition
кроме
Term
ściana
Definition
стена
Term
zostawać
Definition
оставаться
Term
wysoki
Definition
высокий
Term
chcieć się
Definition
хотеться
Term
całkiem/absolutnie
Definition
совершенно
Term
dlatego/wobec tego
Definition
поэтому
Term
napisać
Definition
написать
Term
niech
Definition
пусть
Term
ranny
Definition
ранний
Term
czytać
Definition
читать
Term
czuć
Definition
чувствовать
Term
plecy/tył
Definition
спина
Term
spać
Definition
спать
Term
gotowy
Definition
готовый
Term
zjawiać się/być
Definition
являться
Term
dwadzieścia
Definition
двадцать
Term
brzeg
Definition
берег
Term
pomoc
Definition
помощь
Term
mężczyzna
Definition
мужчина
Term
moment
Definition
момент
Term
szukać
Definition
искать
Term
zatrzymać się
Definition
остановиться
Term
osobisty
Definition
личный
Term
gazeta
Definition
газета
Term
długi (2)
Definition
длинный
Term
widać/widocznie, prawdopodobnie
Definition
видно
Term
przeciw
Definition
против
Term
wierzyć
Definition
верить
Term
uczucie
Definition
чувство
Term
porządek
Definition
порядок
Term
rodzina
Definition
семья
Term
armia
Definition
армия
Term
niewiele
Definition
немного
Term
grać
Definition
играть
Term
możliwość
Definition
возможность
Term
silny
Definition
сильный
Term
czyżby (2)
Definition
разве
Term
zresztą, jednakże
Definition
впрочем
Term
stać się (2)
Definition
становиться
Term
ruch
Definition
движение
Term
mąż
Definition
муж
Term
nos
Definition
нос
Term
cicho
Definition
тихо
Term
znajomy
Definition
знакомый
Term
ogień, światło
Definition
огонь
Term
podwórze, dwór
Definition
двор
Term
móc (2)
Definition
смочь
Term
inny (2)
Definition
иной
Term
biec
Definition
бежать
Term
czarny
Definition
чёрный
Term
szybki (2)
Definition
скорый
Term
prawdopodobnie
Definition
наверное
Term
przyjechać
Definition
приехать
Term
prosty, łatwy
Definition
простой
Term
przyjąć
Definition
принять
Term
kąt
Definition
угол
Term
sens
Definition
смысл
Term
otworzyć
Definition
открыть
Term
społeczeństwo
Definition
общество
Term
pierś
Definition
грудь
Term
wojskowy
Definition
военный
Term
dziać się, wywodzić się od
Definition
происходить
Term
drzewo
Definition
дерево
Term
Niemiec
Definition
немец
Term
usta
Definition
губа
Term
śnieg
Definition
снег
Term
lub
Definition
либо
Term
wujek
Definition
дядя
Term
jechać
Definition
ехать
Term
kolejność, kolejka
Definition
очередь
Term
jakiś
Definition
кой
Term
forma
Definition
форма
Term
prawo, przepis, ustawa
Definition
закон
Term
zbierać się
Definition
собираться
Term
wydawać się (2)
Definition
показаться
Term
pies
Definition
собака
Term
do domu
Definition
домой
Term
popaść, dostać się
Definition
попасть
Term
usłyszeć
Definition
услышать
Term
przychodzić
Definition
приходить
Term
krzyczeć
Definition
кричать
Term
majątek, stan, zdolność coś zrobić
Definition
состояние
Term
zdarzyć się
Definition
произойти
Term
sen
Definition
сон
Term
podnieść się
Definition
подняться
Term
ok, dobrze, zgoda
Definition
ладно
Term
kieszeń
Definition
карман
Term
często
Definition
часто
Term
zdarzać się
Definition
случиться
Term
zielony
Definition
зелёный
Term
dziewczyna
Definition
девочка
Term
kamień
Definition
камень
Term
od nowa, najpierw
Definition
сначала
Term
wiatr
Definition
ветер
Term
problem
Definition
проблема
Term
związek, łączność, stosunek
Definition
связь
Term
starać się
Definition
стараться
Term
gość
Definition
гость
Term
lepszy
Definition
лучший
Term
ząb
Definition
зуб
Term
miara
Definition
мера
Term
wiek (2)
Definition
век
Term
pojechać
Definition
поехать
Term
numer
Definition
номер
Term
dziwny
Definition
странный
Term
straszny
Definition
страшный
Term
środek
Definition
средство
Term
jedyny
Definition
единственный
Term
wydarzenie (2)
Definition
действие
Term
chód/ruch/przebieg/posunięcie
Definition
ход
Term
państwo
Definition
государство
Term
rosyjski (2)
Definition
российский
Term
krótki
Definition
короткий
Term
umieć, potrafić
Definition
уметь
Term
dany
Definition
данный
Term
niezbędny, konieczny
Definition
необходимый
Term
rozdział
Definition
глава
Term
partia
Definition
партия
Term
kraj, krawędź, brzeg
Definition
край
Term
naprzód, przed siebie
Definition
вперёд
Term
rzeka
Definition
река
Term
los
Definition
судьба
Term
kompania
Definition
рота
Term
dobry (2)
Definition
добрый
Term
mowa
Definition
речь
Term
zajmować się
Definition
заниматься
Term
całkowicie, całkiem
Definition
вполне
Term
położyć
Definition
положить
Term
przyczyna
Definition
причина
Term
góra
Definition
гора
Term
nijak, w żaden sposób
Definition
никак
Term
strach
Definition
страх
Term
ciemny
Definition
тёмный
Term
ledwo
Definition
едва
Term
morze
Definition
море
Term
sala
Definition
зал
Term
szary
Definition
серый
Term
lekarz (1)
Definition
врач
Term
obok
Definition
возле
Term
dość, dosyć
Definition
довольно
Term
dowódca, komendant
Definition
командир
Term
podstawowy
Definition
основной
Term
powoli
Definition
медленно
Term
jasno, wyraźnie
Definition
ясно
Term
ból
Definition
боль
Term
pan
Definition
господин
Term
wczoraj
Definition
вчера
Term
rzecz
Definition
вещь
Term
rezultat
Definition
результат
Term
liczba
Definition
число
Term
cel
Definition
цель
Term
zacząć się
Definition
начаться
Term
lekki
Definition
лёгкий
Term
wołać
Definition
звать
Term
położenie
Definition
положение
Term
dawny, były, miniony
Definition
бывший
Term
pisarz
Definition
писатель
Term
daleko
Definition
далеко
Term
papier
Definition
бумага
Term
przechodzić
Definition
проходить
Term
udać się
Definition
удаться
Term
plan
Definition
план
Term
cecha
Definition
черта
Term
około
Definition
около
Term
podobny (2)
Definition
подобный
Term
szeroki
Definition
широкий
Term
jutro
Definition
завтра
Term
przypaść, okazać się odpowiednim
Definition
прийтись
Term
dokument
Definition
документ
Term
usunąć, wycofać
Definition
снять
Term
źle
Definition
плохо
Term
przedstawić
Definition
представить
Term
dawny, były
Definition
прежний
Term
wygłosić
Definition
произнести
Term
nie duży, mały
Definition
небольшой
Term
pusty
Definition
пустой
Term
zwykle
Definition
обычно
Term
znać
Definition
знать
Term
włos
Definition
волос
Term
wyjaśnić
Definition
объяснить
Term
para
Definition
пара
Term
ślad
Definition
след
Term
przedstawiać
Definition
представлять
Term
decyzja
Definition
решение
Term
kupić
Definition
купить
Term
istnieć
Definition
существовать
Term
szczególny
Definition
особый
Term
inaczej
Definition
иначе
Term
umrzeć
Definition
умереть
Term
klasa
Definition
класс
Term
warunek
Definition
условие
Term
centrum
Definition
центр
Term
piękny
Definition
красивый
Term
szybko (2)
Definition
скоро
Term
wpierw, przed
Definition
прежде
Term
pić
Definition
пить
Term
spotkanie
Definition
встреча
Term
dyrektor
Definition
директор
Term
rubel (waluta ros.)
Definition
рубль
Term
pewnego razu, raz
Definition
однажды
Term
służba
Definition
служба
Term
proces
Definition
процесс
Term
bliski
Definition
близкий
Term
czysty
Definition
чистый
Term
prezydent, prezes
Definition
президент
Term
pamięć
Definition
память
Term
przez, poprzez
Definition
сквозь
Term
poinformować
Definition
сообщить
Term
ludzki
Definition
человеческий
Term
nazwać, wymienić
Definition
назвать
Term
ten (2)
Definition
сей
Term
bohater
Definition
герой
Term
dusza (1)
Definition
дух
Term
chudy
Definition
худой
Term
mimo że
Definition
мимо
Term
możliwie
Definition
возможно
Term
wróg
Definition
враг
Term
zabić
Definition
убить
Term
przy okazji
Definition
кстати
Term
obcy
Definition
чужой
Term
zgodzić się
Definition
согласиться
Term
szczęście
Definition
счастье
Term
cios
Definition
удар
Term
starszy
Definition
старший
Term
zamiast
Definition
вместо
Term
samolot
Definition
самолёт
Term
skomplikowanie
Definition
трудно
Term
uśmiechnąć się
Definition
улыбнуться
Term
wioska
Definition
деревня
Term
obraz
Definition
картина
Term
uśmiechać się
Definition
улыбаться
Term
poczuć
Definition
почувствовать
Term
przyszłość
Definition
будущее
Term
korytarz
Definition
коридор
Term
gruby
Definition
толстый
Term
podobać się
Definition
нравиться
Term
prawy
Definition
правый
Term
chory
Definition
больной
Term
rozum
Definition
ум
Term
mniej
Definition
менее
Term
przywieść
Definition
привести
Term
zaoferować
Definition
предложить
Term
wezwać
Definition
вызвать
Term
mało
Definition
мало
Term
gabinet
Definition
кабинет
Term
wielu/wiele
Definition
многие
Term
lekko (1)
Definition
легко
Term
kolano
Definition
колено
Term
chwytać
Definition
хватать
Term
przynieść
Definition
принести
Term
wszelakie
Definition
всякое
Term
butelka
Definition
бутылка
Term
rządowy
Definition
государственный
Term
pracownik/robotnik
Definition
рабочий
Term
sto
Definition
сто
Term
telefon
Definition
телефон
Term
firma
Definition
компания
Term
duży (2)
Definition
крупный
Term
otwarty
Definition
открытый
Term
lekarz (2)
Definition
доктор
Term
akceptować
Definition
принимать
Term
na dół, w dół
Definition
вниз
Term
autor
Definition
автор
Term
chłop
Definition
мужик
Term
we wszystkim
Definition
вовсе
Term
interes/ciekawość
Definition
интерес
Term
spędzić/przeprowadzić
Definition
провести
Term
wystarczyć
Definition
хватить
Term
dwoje
Definition
двое
Term
zimny
Definition
холодный
Term
konto
Definition
счёт
Term
spokojnie
Definition
спокойно
Term
tutejszy/miejscowy/lokalny
Definition
местный
Term
porucznik/zastępca
Definition
лейтенант
Term
broń
Definition
оружие
Term
gra
Definition
игра
Term
przypadać
Definition
приходиться
Term
krzyknąć
Definition
крикнуть
Term
spytać
Definition
попросить
Term
żądać
Definition
требовать
Term
walka/bój
Definition
бой
Term
jakość
Definition
качество
Term
śmiać się
Definition
смеяться
Term
ojczysty
Definition
родной
Term
żółty
Definition
жёлтый
Term
członek
Definition
член
Term
wystarczająco
Definition
достаточно
Term
chleb
Definition
хлеб
Term
przysłać
Definition
прислать
Term
złoty
Definition
золотой
Term
polityczny
Definition
политический
Term
zwykły
Definition
обычный
Term
rozwój
Definition
развитие
Term
ważny
Definition
важный
Term
bank
Definition
банк
Term
rada
Definition
совет
Term
tyle
Definition
столько
Term
wracać się
Definition
возвращаться
Term
rurka
Definition
трубка
Term
dłoń
Definition
ладонь
Term
metalowy
Definition
железный
Term
okazywać się
Definition
оказываться
Term
uczelnia
Definition
институт
Term
zgubić
Definition
потерять
Term
pani młoda/niewiasta
Definition
молодая
Term
rząd
Definition
правительство
Term
inni
Definition
остальной
Term
pić/wypić
Definition
выпить
Term
pokazywać
Definition
показывать
Term
pomysł
Definition
идея
Term
punkt
Definition
точка
Term
poziom
Definition
уровень
Term
profesor
Definition
профессор
Term
nauka
Definition
наука
Term
wydarzenie (1)
Definition
событие
Term
związek
Definition
союз
Term
król
Definition
король
Term
połowa
Definition
половина
Term
metr
Definition
метр
Term
oddać
Definition
отдать
Term
wiara
Definition
вера
Term
kiwnąć, skinąć
Definition
кивнуть
Term
dziedzina, strefa, obwód
Definition
область
Term
zniknąć
Definition
исчезнуть
Term
sytuacja
Definition
ситуация
Term
kuchnia
Definition
кухня
Term
nadzieja
Definition
надежда
Term
ród/rodzaj/gatunek
Definition
род
Term
oficer
Definition
офицер
Term
niebieski (2)
Definition
синий
Term
bieg/przebieg/nurt
Definition
течение
Term
informacja
Definition
информация
Term
wyjść, wypaść/wyniknąć
Definition
получиться
Term
ciepły
Definition
тёплый
Term
milcząc
Definition
молча
Term
niemiecki (język)
Definition
немецкий
Term
widocznie
Definition
видимо
Term
bić
Definition
бить
Term
częsty
Definition
частый
Term
późny
Definition
поздний
Term
stworzyć
Definition
создать
Term
czterdzieści
Definition
сорок
Term
granica
Definition
граница
Term
łza
Definition
слеза
Term
ponieważ, dlatego że
Definition
поскольку
Term
opowiadanie
Definition
рассказ
Term
wspominać, przypominać
Definition
вспоминать
Term
dostawać, otrzymywać
Definition
получать
Term
trawa
Definition
трава
Term
sześć
Definition
шесть
Term
upaść
Definition
упасть
Term
trzydzieści
Definition
тридцать
Term
walka
Definition
борьба
Term
dostać, dosięgnąć
Definition
достать
Term
szyja
Definition
шея
Term
dziesiątek
Definition
десяток
Term
mieć nadzieję
Definition
надеяться
Term
tłum
Definition
толпа
Term
moskiewski
Definition
московский
Term
rodzic
Definition
родитель
Term
reguła, zasada
Definition
правило
Term
posyłać, przesyłać
Definition
слать
Term
sekunda
Definition
секунда
Term
westchnąć
Definition
вздохнуть
Term
stanowczy/pewny (czegoś)
Definition
уверенный
Term
nieznany, niewiadomy
Definition
неизвестный
Term
program
Definition
программа
Term
nazwisko
Definition
фамилия
Term
dźwięk
Definition
звук
Term
powieść
Definition
роман
Term
wiele
Definition
много
Term
nieoczekiwanie
Definition
неожиданно
Term
precz/oto
Definition
вон
Term
cienki
Definition
тонкий
Term
herbata
Definition
чай
Term
wewnętrzny
Definition
внутренний
Term
rola
Definition
роль
Term
świadomość, przytomność
Definition
сознание
Term
słuszny/wierny
Definition
верный
Term
zespół/załoga/rozkaz
Definition
команда
Term
dziękuję
Definition
спасибо
Term
śliczny/wspaniały
Definition
прекрасный
Term
śpiewać
Definition
петь
Term
sklep
Definition
магазин
Term
po raz pierwszy
Definition
впервые
Term
amerykański
Definition
американский
Term
wrota
Definition
ворота
Term
wybaczyć
Definition
простить
Term
pułkownik
Definition
полковник
Term
przyroda/natura
Definition
природа
Term
silnie
Definition
сильно
Term
zapach, woń
Definition
запах
Term
poeta
Definition
поэт
Term
dzielnica, rejon
Definition
район
Term
liść/arkusz
Definition
лист
Term
przestać
Definition
перестать
Term
szkło
Definition
стекло
Term
wyżej
Definition
выше
Term
ilość
Definition
количество
Term
piętro
Definition
этаж
Term
typ/rodzaj
Definition
тип
Term
obdarzyć/odwiedzić, zawitać
Definition
пожаловать
Term
wolność
Definition
свобода
Term
but z cholewami
Definition
сапог
Term
sąd
Definition
суд
Term
czyj
Definition
чей
Term
wyjście
Definition
выход
Term
dziadek
Definition
дед
Term
czoło
Definition
лоб
Term
fotel
Definition
кресло
Term
córka
Definition
дочь
Term
poważny
Definition
серьёзный
Term
oczekiwać
Definition
ожидать
Term
charakter
Definition
характер
Term
doświadczenie
Definition
опыт
Term
plac
Definition
площадь
Term
znowu (2)
Definition
вновь
Term
szybki (1)
Definition
быстрый
Term
pojawiać się
Definition
появляться
Term
kierowanie
Definition
управление
Term
związany
Definition
связанный
Term
zdanie
Definition
мнение
Term
z przodu/na czele
Definition
впереди
Term
wykorzystywać
Definition
использовать
Term
spojrzeć
Definition
взглянуть
Term
rewolucja
Definition
революция
Term
długi (1)
Definition
долгий
Term
uśmiech
Definition
улыбка
Term
wzrost
Definition
рост
Term
koń
Definition
лошадь
Term
cichy
Definition
тихий
Term
głęboki
Definition
глубокий
Term
lewy
Definition
левый
Term
skóra
Definition
кожа
Term
przybysz
Definition
пришлый
Term
gwiazda
Definition
звезда
Term
pociąg
Definition
поезд
Term
przeciągnąć
Definition
протянуть
Term
służyć/pracować
Definition
служить
Term
siostra
Definition
сестра
Term
proszę
Definition
пожалуйста
Term
wyjechać
Definition
уехать
Term
uwierzyć
Definition
поверить
Term
baba/kobieta
Definition
баба
Term
nie ma czego/nie ma co
Definition
нечего
Term
kwiatek
Definition
цветок
Term
deszcz
Definition
дождь
Term
życzenie
Definition
желание
Term
choroba
Definition
болезнь
Term
wzywać/wywoływać
Definition
вызывать
Term
nazywać się
Definition
называться
Term
spotkać
Definition
встретить
Term
sąsiad
Definition
сосед
Term
przykład
Definition
пример
Term
rozmawiać
Definition
разговаривать
Term
pozwolić
Definition
позволить
Term
wykryć/ujawnić
Definition
обнаружить
Term
dama
Definition
дама
Term
obracać się/przekręcać się
Definition
повернуться
Term
organ
Definition
орган
Term
pole
Definition
поле
Term
skrzynka
Definition
ящик
Term
cena
Definition
цена
Term
podchodzić
Definition
подходить
Term
gorący
Definition
горячий
Term
miły
Definition
милый
Term
słaby
Definition
слабый
Term
ach
Definition
ах
Term
karta
Definition
карта
Term
sława
Definition
слава
Term
radość
Definition
радость
Term
za to/natomiast/lecz
Definition
зато
Term
cień
Definition
тень
Term
wisieć
Definition
висеть
Term
operacja
Definition
операция
Term
wyglądać
Definition
выглядеть
Term
działać/postępować
Definition
действовать
Term
nieść
Definition
нести
Term
muzyka
Definition
музыка
Term
niebieski (1)
Definition
голубой
Term
palić się
Definition
гореть
Term
fabryka
Definition
завод
Term
dodać
Definition
добавить
Term
lato
Definition
лето
Term
bardzo/wielce
Definition
весьма
Term
usiąść (1)
Definition
садиться
Term
ponieważ/gdyż
Definition
ибо
Term
drobny
Definition
мелкий
Term
pomagać
Definition
помогать
Term
kochany/ulubiony
Definition
любимый
Term
stacja
Definition
станция
Term
powód
Definition
повод
Term
wola
Definition
воля
Term
literatura
Definition
литература
Term
dziecinny
Definition
детский
Term
prawidłowo
Definition
правильно
Term
głupiec
Definition
дурак
Term
rozkaz
Definition
приказ
Term
obywatel
Definition
гражданин
Term
interesująco
Definition
интересно
Term
szczęśliwy
Definition
счастливый
Term
dach
Definition
крыша
Term
kolor
Definition
цвет
Term
wesoły
Definition
весёлый
Term
powtórzyć
Definition
повторить
Term
niemożliwie
Definition
невозможно
Term
artykuł
Definition
статья
Term
kręg/koło
Definition
круг
Term
tak/tak bardzo
Definition
столь
Term
fakt
Definition
факт
Term
bok/strona
Definition
бок
Term
odnosić się/ustosunkować się
Definition
относиться
Term
przy czym
Definition
причём
Term
uczyć się
Definition
учиться
Term
krzesło
Definition
стул
Term
zdziwić się
Definition
удивиться
Term
średni
Definition
средний
Term
współczesny
Definition
современный
Term
obóz
Definition
лагерь
Term
wojsko
Definition
войско
Term
niedawno
Definition
недавно
Term
przyjemność
Definition
удовольствие
Term
wino
Definition
вино
Term
wiek (1)
Definition
возраст
Term
zginąć
Definition
погибнуть
Term
zdolny/utalentowany
Definition
способный
Term
schody
Definition
лестница
Term
trzymać się
Definition
держаться
Term
minister
Definition
министр
Term
front
Definition
фронт
Term
przetłumaczyć/przełożyć
Definition
передать
Term
z powrotem
Definition
обратно
Term
strzelać
Definition
стрелять
Term
Petersburg
Definition
Петербург
Term
czyżby (1)
Definition
неужели
Term
ogród
Definition
сад
Term
spędzać
Definition
проводить
Term
zadanie
Definition
задача
Term
ostry
Definition
острый
Term
molo
Definition
мол
Term
ostrożnie
Definition
осторожно
Term
wolny
Definition
свободный
Term
wchodzić
Definition
входить
Term
ciemność
Definition
темнота
Term
nazwa
Definition
название
Term
poruszać się
Definition
двигаться
Term
pojawić się
Definition
возникнуть
Term
większość
Definition
большинство
Term
organizacja
Definition
организация
Term
dym
Definition
дым
Term
wyższy
Definition
высший
Term
kilometr
Definition
километр
Term
zadzwonić
Definition
позвонить
Term
zakrzyczeć
Definition
закричать
Term
ze względu na
Definition
ради
Term
przewodniczący
Definition
председатель
Term
rozkazać/polecić
Definition
приказать
Term
prosty
Definition
прямой
Term
i tak dalej
Definition
прочее
Term
lekko (2)
Definition
слегка
Term
spróbować
Definition
попробовать
Term
wkrótce
Definition
вскоре
Term
w górę/ do góry
Definition
вверх
Term
nocny
Definition
ночной
Term
dolar
Definition
доллар
Term
nosić
Definition
носить
Term
wyrażenie
Definition
выражение
Term
kończyć się
Definition
кончиться
Term
płakać
Definition
плакать
Term
czołg
Definition
танк
Term
przeszkadzać
Definition
мешать
Term
suchy
Definition
сухой
Term
zima
Definition
зима
Term
znak
Definition
знак
Term
siedem
Definition
семь
Term
okazywać się/wynikać
Definition
получаться
Term
mózg
Definition
мозг
Term
nauczyciel
Definition
учитель
Term
chcieć/życzyć
Definition
желать
Term
koniecznie
Definition
обязательно
Term
major
Definition
майор
Term
przyzwyczaić się
Definition
привыкнуть
Term
zrozumiale
Definition
понятно
Term
sądzić
Definition
судить
Term
cisza
Definition
тишина
Term
łóżko
Definition
кровать
Term
kolejny
Definition
очередной
Term
działalność
Definition
деятельность
Term
USA
Definition
США
Term
ryba
Definition
рыба
Term
policzek
Definition
щека
Term
ptak
Definition
птица
Term
obiecać
Definition
обещать
Term
strasznie (bać się)
Definition
страшно
Term
stawiać
Definition
ставить
Term
dziwnie
Definition
странно
Term
tatuś
Definition
папа
Term
dotykać/poruszać
Definition
касаться
Term
wódka
Definition
водка
Term
budynek
Definition
здание
Term
rąbać/ukłuć
Definition
колоть
Term
lustro
Definition
зеркало
Term
zebrać się
Definition
собраться
Term
sztuka
Definition
искусство
Term
początek
Definition
начало
Term
pachnieć
Definition
пахнуть
Term
powstawać
Definition
возникать
Term
mimo czegoś
Definition
несмотря
Term
wagon
Definition
вагон
Term
stąd
Definition
отсюда
Term
automat
Definition
автомат
Term
dupa
Definition
жопа
Supporting users have an ad free experience!