Shared Flashcard Set

Details

פרק 8
השפעה חברתית
67
Psychology
Undergraduate 2
07/28/2012

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
מהם שלושת הסוגים של השפעה חברתית?
Definition
קונפורמיות
היענות
ציות
Term
מהי קונפורמיות?
Definition
שינוי באמונות או בהתנהגות של האדם בעקבות לחץ גלוי או סמוי (אמיתי או מדומה) של אחרים
Term
מהי היענות?
Definition
תגובה חיובית לבקשה גלויה של אדם אחר, שהינו דמות סמכותית או שאיננו.
Term
מהו ציות?
Definition
מילוי אחר דרישה (ולא בקשה) של דמות סמכותית.
Term
מדוע אנחנו מחקים אחרים?
Definition
Ideomoter action
הכנה לאינטראקציה עם אחרים
Term
מהי Ideomoter action?
Definition
חשיבה על פעולה מסוימת הופכת את ביצועה ליותר סביר
Term
כיצד ניסוי הפריימינג של זקנה תומך בתיאוריית ה- Ideomoter action?
Definition
כאשר אנחנו הולכים לאט יותר אנחנו מוכנים יותר לאינטראקציה עם זקנים
Term
כיצד יגיבו נבדקים שיש להם גישה שלילית לזקנים?
Definition
ילכו מהר יותר.
Term
איזה מחקר בחן הבדלים בין תרבויות בחיקוי?
Definition
הנבדקים הגיעו לראיון עבודה.
תנאי 1 - המראיין חיקה / לא חיקה את המרואיינים
תנאי 2 - הנבדקים היו אנגלו-סקסיים או היספניים.
משתנה תלוי - הביצוע בראיון.
רק ההיספניים הושפעו מחיקוי התנהגותם כיוון שהתאמה לרגשות ולתנהגות של האחר, מאפיינת יותר את תרובת ההיספניים מאשר האנגלו-סאקסיים.
Term
מהו ניסוי הקונפורמיות של שריף? איזה השפעה חברתית הוא בודק?
Definition
הניסוי עם נקודת האור שזזה.
השפעה חברתית אינפורמטיבית
Term
השפעה חברתית אינפורמטיבית (Informational social influence)?
Definition
: השפעה של אחרים כתוצאה משימוש בתגובות או בהתנהגות של אחרים כמקור מידע לגבי מה נכון, יאה או אפקטיבי
Term
איזה סוג קונפורמיות בחן הניסוי של אש?
Definition
השפעה חברתית נורמטיבית
Term
מהי השפעה חברתית נורמטיבית (Normative social influence)?
Definition
השפעה של אחרים כתוצאה מהימנעות מגינוי, שיפוט נוקשה, חרם או כל סנקציה חברתית אחרת
Term
מהו הממצא בנוגע להשפעה חברתית ובולימיה.
Definition
ככל שחברותיה יותר בולימיות – כך סביר שאישה תהיה בולמית יותר
Term
אילו גורמים משפיעים על קונפורמיות?
Definition
גודל הקבוצה
מידת ההסכמה הקבוצתית
מומחיות ומעמד
תרבות
חשיבות הקבוצה
מגדר
קושי ועמימות המטלה
הקונטקסט הפירושי של חוסר הסכמה
Term
כיצד גודל הקבוצה משפיע על קונפורמיות?
Definition
ככל שהקבוצה גדולה יותר כך ההשפעה החברתית הנורמטיבית והאינפורמטיבית חזקה יותר..
עם זאת ההשפעה מתמתנת די מהר (מעל 4-5 איש כבר אין הבדל)
Term
כיצד מידת ההסכמה הקבוצתית משפיעה על קונפורמיות?
Definition
כאשר יש בן ברית יש פחות קונפורמיות נורמטיבית ואינפורמטיבית
Term
האם בן הברית צריך לבחור באותה תשובה של הנבדק?
Definition
לא. העיקר שישמיע דעה אחרת משל הקבוצה.
Term
כיצד הסכמה קבוצתית משפיעה על חופש הדיבור?
Definition
כאשר נשברת ההסכמה הקבוצתית (גם ע"י הצהרות שווא מתועבות) זה משחרר אחרים לומר דברים אחרים שהינם בעלי ערך
Term
כיצד הסכמה קבוצתית משפיעה על בניית חבר המושבעים?
Definition
בחבר המושבעים בארה"ב יש 12 איש בכדי למנוע מצב של עריצות הרוב ולאפשר יותר סיכוי לבעל ברית
Term
כיצד מומחיות ומעמד משפיעים על קונפורמיות?
Definition
ככל שקבוצה נחשבת למומחית יותר הקונפורמיות האינפורמטיבית עולה.
ככל שהקבוצה נחשבת לבעלת מעמד גבוה יותר הקונפורמיות הנורמטיבית עולה.
Term
תארי את הניסוי שבחן השפעת סטטוס וקונפורמיות בחיל האויר.
Definition
ככל שהסטטוס היה גבוה יותר (טייס, נווט, תותחן) כך הייתה יותר נטייה לקונפורמיות
Term
כיצד תרבות משפיעה על קונפורמיות?
Definition
בתרבויות תלויות (inerdependent) הקונפורמיות הנורמטיבית והאינפורמטיבית נפוצה הרבה יותר.
Term
תארי את המחקר של מילגרם שבחן זאת.
Definition
העביר את המטלה של אש לנורווגים ולצרפתים.
לנורווגים יותר חשובה האחדות הקבוצתית.
הנורווגים הראו יותר קונפורמיות.
Term
כיצד מגדר משפיע על קונפורמיות?
Definition
נשים נוטות מעט יותר לקונפורמיות (באופן לא משמעותי)
בעיקר במצבים של פנים מול פנים.
גברים מראים יותר קונפורמיות בנושאים בהם הם מבינים פחות (וגם נשים)
Term
כיצד קושי ועמימות המטלה משפיעים על קונפורמיות?
Definition
כאשר המטלה קלה:
אין השפעה חברתית אינפורמטיבית
יש השפעה חברתית נורמטיבית

כאשר המטלה קשה:
יש השפעה חברתית אינפורמטיבית ונורמטיבית
Term
כיצד אנונימיות משפיעה על קונפורמיות?
Definition
מבטלת כל השפעה חברתית נורמטיבית
Term
מהי הפנמה/ קבלה פרטית Internalization/Private acceptence?
Definition
קבלה פרטית של הצעה, נטייה או אידאולוגיה.
Term
באיזה סוג השפעה חברתית היא מתרחשת?
Definition
אינפורמטיבית
Term
מהי היענות ציבורית (Public compliance)?
Definition
הסכמה עם מישהו או קבלת עמדה מסוימת בציבור, למרות שאנו ממשיכים להאמין במשהו אחר באופן פרטי.
Term
באיזה סוג השפעה חברתית היא מתרחשת?
Definition
נורמטיבית
Term
כיצד הקונטקסט הפירושי של חוסר הסכמה – The interpretative context of disagreement משפיע על הקונפורמיות?
Definition
ידיעת הסיבה למדוע הדעות של אחרים שונות משלי – מפחיתה את שתי ההשפעות החברתיות
Term
תארי את הניסוי שהראה פחות קונפרומיות כאשר ניתן להסביר מדוע הדעה שלי שונה משל השאר.
Definition
כמו הניסוי של אש. הוסיפו תנאי בו היה כדאי למשתפי הפעולה לענות תשובה לא נכונה על מנת להשיג נקודות.
Term
כיצד דעת המיעוט משפיעה על קונפורמיות?
Definition
אין השפעה חברתית נורמטיבית
יש השפעה חברתית אינפורמטיבית (מדוע המיעוט מחזיק בדעה זו?)
Term
איזה מחקר בחן זאת?
Definition
נבדקים היו צריכים להכריע האם צבע מסוים הוא כחול או ירוק.
כאשר המיעוט היה עקבי, יותר נבדקים הגיבו בהתאם.

אותם נבדקים היו צריכים להכריע מתי צבע מתחלף מכחול לירוק.
כאשר המיעוט היה עקבי, יותר נבדקים הגיבו בהתאם.
מסקנה: כאשר המיעוט הוא עקבי ישנה השפעה סמויה על השיפוט הפרטי.
Term
על מה דעת הרוב והמיעוט משפיעות - על הפנמה או היענות לציבור?
Definition
דעת הרוב - היענות לציבור
דעת המיעוט - הפנמה
Term
כיצד הרמות השונות של מודעות למצבו של התלמיד שינו את התגובות של הנבדקים?
Definition
ככל שהמודעות לתלמיד עלתה - לנבדק היה קשה יותר לתת את השוקים החשמליים – והצייתנות ירדה.
Term
כיצד סמכותיות הנסיין השפיע על פעולות הנבדק?
Definition
o ככל הנסיין נתפס כפחות סמכותי – קל יותר לנבדק להתנגד להמשך הניסוי והצייתנות יורדת.
Term
האם הניסוי של מילגרם עובר את "מבחן הזדהות" (empathy test)?
Definition
לא. רוב האנשים לא חושבים שהם היו מגיבים כמו הנבדקים בניסוי.
Term
כיצד ניתן להסביר את הפעולה האכזרית של הנבדקים?
Definition
הם "יוצאי דופן" - אלו אנשים סדיסטים ואכזריים.
הם "נורמטיביים" - כמעט כל אחד במצב הזה היה פועל כך.
Term
האם הניסוי של מילגרם היה מקבל את אותן תוצאות גם היום?
Definition
ככל הנראה כן.
נבדקים שעברו את ה-150 וולט לרוב ממשיכים עד לשוק המקסימאלי (4 מתוך 5).
כיום ניתן לבדוק רק עד 150 וולט מטעמי אתיות. 70% הגיעו לשוק זה (הבדל לא מובהק מהניסוי המקורי 82%)
Term
כיצד יותר קל להזדהות עם הנבדקים של מילגרם?
Definition
כאשר אנו מודעים לכך שהם ניסו לבצע פעולות של אי ציות אך באופן לא יעיל.
Term
איזה מאפיינים בניסוי גרמו לנבדקים להמשיך ולציית?
Definition
ניסיונות לאי ציות נחסמו
שחרור מאחריות
מעורבות בצעד אחר צעד (התחילו בשוק מאוד חלש)
Term
מדוע שנענה לבקשה של אדם שאין לו סמכות עלינו?
Definition
גישות של היגיון:
נורמה של הדדיות (3 טכניקות)
רגל בדלת a foot in the door
זה לא הכל that’s not all
דלת בפנים - ויתור הדדי a door in the face

גישות של רגש:
יצירת מצב רוח חיובי
הפחתת רגשות שליליים
Term
מהי נורמה של הדדיות (norm of reciprocity)?
Definition
נורמה שמכתיבה כי על אנשים להחזיר טובה למי שמיטיב עמם.
Term
איזה ניסוי מדגים כיצד נורמת ההדדיות גורמת להיענות?
Definition
כאשר "משת"פ" קנה לנבדק משקה בהפסקה, הנבדק כמה פי 2 כרטיסי הגרלה מאשר נבדק שלא היה חייב טובה.
Term
מהי טכניקת הדלת בפנים (טכניקת הויתור הדדי)?
Definition
בקש ת טובה גדולה מאדם אחר, שלה בטח לא יסכים. לאחר מכן בקשה לטובה קטנה יותר (נתפס כויתור), אותה הוא ירגיש מחוייב לכבד בויתור משלו לכן להיענות.
Term
תארי את הניסוי שתומך בטכניקת הדלת בפנים שנערך על סטודנטים באריזונה.
Definition
נבדקים שביקשו מהם בקשה גדולה (לייעץ לנערים עבריינים פעמיים בשבוע במשך שנתיים) נענו יותר לבקשה הקטנה (להעביר ביקור בגן חיות), מאשר נבדקים שלא נדרשו לבקשה הגדולה.
Term
מה יקרה כאשר הבקשה תתבצע על ידי שני אנשים שונים?
Definition
ללא תתרחש העלייה בהיענות.
Term
תארי ניסוי נוסף בקרב פרופסורים שבחן זאת.
Definition
פרופסורים שביקשו מהם בקשה גדולה (להעביר כל שבוע הרצאה בנוגע לנושא שמעניין את הסטודנטים) נענו יותר לבקשה הקטנה (להעביר הרצאה אחת של 20 דקות), מאשר פרופסורים שלא נדרשו לבקשה הגדולה כלל.
Term
מהי טכניקת זה-לא-הכל – That's-Not-All?
Definition
הוספת דבר-מה להצעה המקורית, מה שיוצר לחץ להחזיר גמול.
Term
תארי את מחקר העוגיות שתומך בטכניקה זו.
Definition
כאשר נאמר שעוגה אחת עולה 75 סנט ואח"כ נאמר שהמחיר כולל גם שתי עוגיות נמכרו יותר עוגות מאשר במצב בו מראש אמרו שעוגה ושתי עוגיות עולים 75 סנט.
Term
מהי טכניקת הרגל בדלת – Foot-In-the-door?
Definition
התחלה בבקשה קטנה, לה כל אחד יסכים, ואחריה בקשה גדולה יותר, בה באמת מעוניינים.
Term
תארי את הניסוי עם השלט המכוער בגינה שתמך בטכניקה זו.
Definition
נבדקים שביקשו מהם בקשה קטנה (לשים שלט בחלון בנוגע לזהירות בדרכים) הסכימו יותר לבקשה הגדולה (לתלות שלט מכוער בגינה שנוגע לאותו נושא).
Term
כיצד ההיענות תושפע אם הנושא עליו מדברים בבקשה הקטנה והגדולה יהיה שונה?
Definition
היא לא תושפע.
Term
כיצד מצב רוח משפיע על היענות לבקשות?
Definition
מצב רוח חיובי מגביר את ההיענות
Term
תארי את הניסוי הקשור לקבלת מתנה והיענות לבקשה התומך בכך
Definition
נבדקים שקיבלו מתנה נענו יותר לאדם שהתקשר וביקש להעביר מסר לאדם אחר.
ככל שעבר זמן מקבלת המתנה ההיענות ירדה.
Term
מהן הסיבות לכך שמצב רוח חיובי גורם ליותר היענות?
Definition
מצב-הרוח משפיע על האופן בו אנו מפרשים אירועים.
אנו רוצים לשמר מצב-רוח חיובי.
Term
איזה ניסוי תומך בכך שהיענות נובעת מהרצון לשמר מצב רוח חיובי?
Definition
נבדקים קיבלו / לא קיבלו עוגיות.
התבקשו לעזור / להקשות על נבדק בניסוי.
הנבדקים במצב רוח החיובי נענו פי 2 כאשר התבקשו לעזור. לא היה הבדל בתנאי בו התבקשו להקשות.
Term
כיצד מצב רוח שלילי יכול להגביר היענות?
Definition
תחושת אשמה.
Term
איזה ניסוי תמך בכך?
Definition
קתולים לפני וידוי (חשים אשמים) נענו יותר לתרומה למען ארגון אימהות ותינוקות מאשר קתולים לאחר וידוי.
Term
תארי את ניסוי העכבר והשוק המדגים כיצד אשמה גורמת להיענות
Definition
נבדקים שחשבו שהרסו את הניסוי נענו לתרומה פי 3 מאנשים אחרים.
Term
ומה בנוגע לנבדקים שלא חשו אשמה?
Definition
גם כן תרמו פי 3. ככל הנראה להיות עד לנזק מעורר רצון לעשות משהו טוב.
Term
מהי היפותזת ההקלה על מצב שלילי – The negative state relief hypothesis?
Definition
אנשים מבצעים פעולות מסוימות, כגון היענות לבקשות אחרים, בכדי להקל על רגשות שליליים שלהם ולהרגיש טוב יותר לגבי עצמם.
Term
תארי את ניסוי הפלת כרטיסי המחשב המדגים כיצד היענות תורמת להקלה בתחושות השליליות
Definition
נבדקים שחשו אשמה עקב הפלת כרטיסי מחשב נענו יותר לבקשה לעזור לנסיין אחר בראיונות טלפוניים, מאשר נבדקים שלא חשו אשמה.
Term
כיצד בחנו האם תחושת האשמה היא שגרמה לנבדקים להיענות או הצורך בהקלה מהתחושות השליליות?
Definition
חלק מהנבדקים עברו מטלה ששיפרה את מצב רוחם.
נבדקים אלו נענו פחות לבקשת הנסיין לבצע ראיונות טלפוניים.
מסקנה: הצורך בהקלה הוא שהשפיע על הנבדקים
Term
כיצד נוכל להתנגד להשפעה חברתית?
Definition
כאשר יש איום על החופש שלי
אימון
בן ברית
לא להתפתות למדרונות חלקים (צעד אחר צעד)
לדחות את התגובה (על מנת שהרגש יפחת)
Supporting users have an ad free experience!