Shared Flashcard Set

Details

7Legal Glossary - G
Legal Glossary - G
22
Law
Not Applicable
01/14/2010

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
gag order
Definition
lệnh cấm phát biểu
Term
gambling
Definition
cờ bạc
Term
garnish
Definition
sai áp lương
Term
garnishment
Definition
trừ tiền lương
Term
general assignment
Definition
sự chuyển nhượng tổng quát
Term
general jurisdiction
Definition
thẩm quyền tổng quát
Term
glue sniffing
Definition
hìt keo
Term
good cause
Definition
lý do chính đáng
Term
good faith
Definition
sự chân thật
Term
good samaritan rule
Definition
quy luật nghĩa hiệp
Term
good time
Definition
sự bơt hớời gian tù nhờ hạnh kiểm tốt
Term
grand jury
Definition
đại bồi thẩm đoàn
Term
grand thef
Definition
ăn cắp với giá trị cao
Term
grantor or settlor
Definition
người lập quỹ tín thác
Term
great bodily injury
Definition
thương tích trầm trọng
Term
gross negligence
Definition
sự cẩu thả quá đáng
Term
grounds
Definition
cơ sở; nền tảng, lý do
Term
guardian
Definition
người giám hộ
Term
guardian ad litem
Definition
người giám hộ cho vụ án
Term
guardianship
Definition
sự giám hộ
Term
guilty
Definition
có tội
Term
guilty plea
Definition
nhận tội
Supporting users have an ad free experience!