Shared Flashcard Set

Details

540 er røv
540
93
Physics
Not Applicable
01/11/2020

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Åben system
Definition
Kan udveksle både energi & indhold m. dens surroundings
Term
Lukket system
Definition
Udveksle energi, men IKKE indhold med surroundings
Term
Isoleret system
Definition
Udveksle IKKE enten energi eller indhold
Term
Heating
Definition
Energi kan udveksles mellem lukket og dens surroundings under work eller via processen kaldes for "varme"
- Temp forskel mellem system & surroundings
- Ikke en form for energi
Term
Exothermic
Definition
Et system som overfører energi som varme til dens surroindings
Term
Endothermic
Definition
System absorbere varme fra dens surroundings
Term
Adiabatic
Definition
Væggene opnår ikke varme - selvom der er temperatur forskel.
Term
Diathermic
Definition
Væggene opnår varme ved overførsel af energi
Term
Når det fås afvide et arbejde er expansion og derved er arbejdet isotherm. Det betyder?
Definition
Der bliver ikke udført arbejde, og W vil derfor være 0. Samt er den indre (dU) værdi 0.
Term
Energy
Definition
The capacity to fo work
Term
Work (w)
Definition
Process of moving against an opposing force
- er ikke en form for energi
Term
System
Definition
En den af termodynamic
Term
Surroundings
Definition
Hvor vi gør af vores observationer
Example: Uanset hvilke ændringer der bliver foretaget på systemet, som f.eks. et vandbad hvoraf der vil være ændring på energi i systemet. Så vil temperaturen på surroundings fortsat være konstant.
- Konstant temp, volumen & pressure uanset hvad systemet udsættes for
Term
Isoterm
Definition
- KOnstant temrperatur, mens varm og arbejde kan godt ændre sig
Term
Expansion arbejde
Definition
- Når et system ekspanderes/udvider mod et modsat tryk
[image] & [image]

dV= Forskel af volumen
[image] = Konstant ydre tryk
W= work
Term
HEat capacity (C)
Definition
Varmen afhænger af temperaturen, dT

[image]
q er energi overførslen
Term
Heat og work
Definition
Er ekvivalente måde at overføre energi ind eller ud af systemet
- Varme og arbejde er det samme
Term
Internal energi (U)
Definition
- Summen af alle kinetisk og potential energi bidrag til systemet.
- Den totale energi af systemet m. en værdi som afhænger af temperatur samt tryk.
- Varme under konstant V
- En state function
• Energien af en gas falder når pistonen udvides, og derved vil temperaturen af gasen falde når gasen udvides.
• Ved frigivelse af piston vil den spontan bevæge sig op, fordi gasen inde i pistonen har et højt tryk. Men energien af gasen vil ikke ændres under udvidelse.
Term
Ideal gas loven
Definition
- Afhænger af den indre energi af temperaturen. F.eks. når temperature er 0 K, så må energien også være 0J

- PV=nRT (Ideal gas lovs formlen)
P er trykket
V er rumfanget (Volumen)
N er stofmængden
R er gaskonstanten
T den absolutte temperatur
Term
Første lov
Definition
- Internal energi af et isoleret system bevares konstant
[image]

• q er positiv hvis: Varmen transporteres til systemet
• w er positiv hvis: arbejde er gjort på systemet
q er varme udskillelsen mellem system og dens omgivelser
w er arbejde
Term
Enthaply, H
Definition
• Varm under konstant P
• H = U + pV
• State function
Term
Heat capacity under konstant tryk
Definition
[image]
Term
Forskellen mellem molar varme kapacitet af perfekt gas
Definition
[image]

Varme kapaciteten mellem to gasser, hvoraf man finder ideal gas loven (R)
Term
Entropi, S
Definition
• Uorden: Spredning af energi eller indhold i termodynamik
• Den er altid positiv
- T∆S
Term
2nd lov
Definition
Entropien af et isoleret system vil øge

Entropiændring
[image]

Lille ændring i S er lig med en lille ændring i transporteret varme, hvilket er reversibelt, divideret med den absolutte temperatur (T).
Term
Ændring i entropi i temperatur
Definition
[image]

Lille ændring i S er altid større end transporten af varme divideret med den absolutte temperatur. Denne kan ikke benyttes til at beregne S.
Term
Entropi ændring af faseovergang
Definition
• Entropi øges når der sker smeltning og fordamper (vaporizes) -> Pga. mere uorden
• Overførsel af energi som varme er reveribel ved smelte temperatur f.eks. når man varme vand, men efter sætter det i køleskabet (Reversibel)
• Hvis, temperaturen af surroundings er lavere end systemet, så vil energien flyde ud af systemet som varme og substansen vil fryse.
Term
Varme kapacitet under fase overgangen
Definition
Enhalpi og volumen stiger når den møder fase overgangen.
Hydrogen forbliver i vand fasen fordi den er linket til hydrogen bindinger. Når der sker en faseovergang, vil hydrogen bindingen brydes som er de bindinger som holder molekylet sammen i vand.
Term
Faseovergang: Unfolding protein
Definition
Foldet og ufoldet er to forskellige stadier. – Når temperaturen stiger stiger enthapi også. På et tidspunkt sker der unfoldning, fordi temperaturen stiger for meget så aminosyrene ikke kan fungere. Al energien bliver brugt til at bryde hydrogen bindingerne og van der Waals interaktioner som holder strukturen stabil og foldet.

[image]
Term
Gibbs
Definition
Den frie energi
G=H-TS

Alle er state funktioner
- Jo større entalpi jo større Gibbs energi
- Jo større entropi jo mindre Gibbs energi
Term
Gibbs energi og non expansion work
Definition
∆G=w_(max,non-exp)
Term
LIgevægt af gibbs?
Definition
∆G=0
Term
Spontan?
Definition
∆G<0

- When ΔS > 0 and ΔH < 0, the process is always spontaneous as written.
- When ΔS < 0 and ΔH > 0, the process is never spontaneous, but the reverse process is always spontaneous.
- When ΔS > 0 and ΔH > 0, the process will be spontaneous at high temperatures and non-spontaneous at low temperatures.
- When ΔS < 0 and ΔH < 0, the process will be spontaneous at low temperatures and non-spontaneous at high temperatures
Term
Sammenlægning af Gibbs energi
Definition
[image]
Term
Faseovergang = G er spontan
Definition
Fase 1 til fase 2 – så skal Gibbs energi være mindre mindre end fase 1, før den er spontan.
Term
Fase diagram
Definition
Graf over
• Temperatur og tryk
a) Fase boundaries:
• Damp trykket øger temperaturen, når temperaturen øges

[image]
Term
Smelte temperatur
= Væske og solid fasen
Definition
Fordi substanten smelter i den samme temperatur som den fryse, så er smelte og fryse temperaturen det samme.
Term
Smelte temperature [image]
Definition
Smeltningen øger styrken og antallet af intermolekylære og interaktioner i molekylet.
Term
Denaturering =cooperative process
Definition
Biopolymer bliver modtagelige for denaturere processen.
Term
Transition
Definition
Transition Fra høj til lav
Term
Fase transition I membrane
Definition
Ses som en smeltende gel til luqiud crystaler
Membranen indeholder
• C=C bindinger
• I andre tilfælde C-C bindinger only
Term
Chemical potential
Definition
Det gælder
• At vi kender den partiale molar Gibbs energi af en mixture
• Skal kende Gibbs energi af substance A og B (mixturen) -> Derved beregne den totale Gibbs energi

[image]

Partial molar Gibbs energi er det man kalder chemical potential

[image]

Det gælder nu
μ_A : Chemical potentiale af A I mituren
μ_B: Chemical potentiale af B
Term
Raoults lov
Definition
Damp trykket som findes af systemet og dens omgivelser til at opnå en højere entropi
Term
Formel: Kemisk potentiale for solvent for en ideal opløsning

Solute(liquid)
solvent(solid)
Definition
Hvor
[image]
Term
Colligative properties
Definition
Egenskaber ved opløsninger, der afhænger af forholdet mellem antallet af opløste partikler og antallet af opløsningsmiddelmolekyler i en opløsning og ikke af arten af de kemiske arter, der er til stede.
• Ingen påvirkning på enthapli af opløsningen
• Men påvirker entropi for når dS>0 når en opløsning genstand (salt) blandes i en ideal opløsning opnås følgende
I. Sænker fordampningen
II. Hæver kogepunktet
III. Mindsker fryse punktet
IV. Hæver det osmotiske tryk
Term
The osmotic pressure, Π
Definition
Det osmotiske tryk af opløsningen er protportional til koncentrationen af opløsning.
• Opløsning bevæger fra venstre til højre
Osmotisk tryk = det tryk der skal til for at der ikke sker transport over membran.
Beregning af de osmotiske tryk:

Π[image]
Term
Van’t Hoff ligning
Definition
[image]
Term
Ændring i fryse- og smeltetemperatur.
Definition
[image]
Term
Termodynamiske baggrund
Definition
Den spontane ændring under konstant temperature og tryk, så vil dG<0.
Term
Gibbs energi reaction
Definition
a A + b B → c C + d D
Term
Change in Gibbs free (Free enthalpy)
Definition
[image]
Term
Definitionen af ligevægts konstant
Definition
[image]
Term
Gibbs ligevægt konstant
Definition
[image]
Term
Produkt og reaktant
Definition
[image]

Reaktion: Reaktant --> product
Term
Adiabatic expansion
Isothermal expansion
Definition
[image]

Adiabatic:
• kan ikke udveksle varme eller stof med omgivelser
• systemet er isoleret
• drop in temperatur and Ekin

Isothermal:
• kan afgive og optage varme med omgivelserne (heat bath)
• Konstant T
• Ekin konstant
Term
Reversibel work
Definition
man bevæger stemplet så langsomt at gasmolekylerne har tid til at "vænne sig" til ændringen - tid nok til at ækvelibrere.
Term
Covalent bonds energies are modeled by Morse potential
Definition
[image]
r0 is the optimal bond length and Kb is known as the force
constant.
Term
Electrostatic interactions are governed by Coulomb’s law
Definition
[image]
where qi and qj are the charges on the two atoms, and rij is the distance separating them. The parameter ε0 is known as the permittivity of vacuum
Term
Ligand binding
Definition
Enzymer, antigener til antistoffer, hormoner
Term
Binding
Definition
Genkendelsen af en binding af en hydrofobiske binding.
Term
Dissociations konstant (Kd)
Definition
Når ligand koncentrationen af større end Kd så er mætningen fuldstændig

Relateret til den Gibbs frie energi med en relation med
[image]
Term
Allosteric protein
Definition
Mere end et ligand bindingssite
Term
Non allosterisk
Definition
Kun ét bindingssite
[image]
Term
Affinity vs specificity
Definition
1. High affinity binding: Øger det hydrofobiske ligand
2. Specificity: Hydrogen bindings interaktionen
Term
K
Definition
Ligevægtkonstanten
Term
Ka
Definition
Association konstanten
[image]
Term
Standard fri energi ændring, ΔGo
Definition
[image]
Term
Kd
Definition
Dissociation konstant
[image]
Term
Binding free energi
Definition
[image]
Term
Fractional saturation
Definition
KD værdien binder til ligand koncentationen når proteinet er half saturated.
når ligandkoncentrationen er lig i størrelse med dissocieringsværdien
konstant.

[image]
Term
Binding isotherm / binding kurve
Definition
Fractional saturation som en funktion af ligand koncentrationen under konstant temperatur
Term
Fraction, f, of the protein that is bound to the ligand
Definition
[image]
The fraction of the protein that is not bound to ligand is given by 1 − f
Term
Positiv cooperativity
Definition
To eller flere ligander binder til et protein og derfor stykrer proteins bindings affinitet, og derved gør bindingssitet åbent.
[image]
Term
Negativ cooperativity
Definition
Når liganden lukker for bindingssitet
[image]
Term
Sigmoid binding kurve
Definition
Der er tale om to stadier henholdsvis
• R (relax)
• T (Tense)
Begge stadier kan binde sig til liganden, mens den med mest signifikant sigmoid form har størst affinitet hvilket er R stadie.
Term
Hill coefficient, nH,
Definition
[image]
Term
Elementary reaction
Definition
[image]
Term
Reaction order
Definition
[image]
Term
A reaction in
which an intermediate, B, is formed, that then goes on to product, C
Definition
[image]
Term
A reversible unimolecular reaction
Definition
[image]
where kf and kr are the rate constants for the forward and reverse reactions
Term
Steady state
Definition
At steady state, the concentrations of metabolites before
the slowest step will be higher than those after the slowest step.
[image]
At steady state, the concentrations of metabolites before
the slowest step will be higher than those after the slowest step.

Steady state er ikke lig med ligevægt. Koncentrationer holdes måske konstant i steady state, men der kommer hele tiden reaktanter og produkter ind og ud. Inflow og outflow er blot det samme i steady state.
Et steady state system kan udføre arbejde, fx kan drive andre kemiske eller fysiske processer i en celle.
Der kommer et konstant plateu når inflow = outflow.
Term
Elektrostatiske bindinger
Definition
binding mellem ladede molekyler. Enten ioner eller polære interaktioner.
Term
Competitive inhibitors
Definition
Konkurrere om bindingssite
Term
Kinetik binding
Definition
Bindingstrinene er en bimolekylær, da den ene retning er bimolekylær og den anden er monomolekylær
Term
Equilibrium constant
Definition
[image]
Man kan stadig lave differentialligninger med flere reversible trin. For alle ligevægts reaktioner kan man opstille en ligevægtskonstant (q)
Term
Overall net equilibrium constant
Definition
[image]
Den overordnede ligevægt (K) er lig med produktet af de enkelte konstanter (gælder for lineære reaktionsveje). K = S3/S0 (det sidste og første substrat
Term
Diffusion
Definition
[image]

Lokal samling af substans - vil ikke fortsætte sådan grundet diffusion. Vil fordele sig ligeligt, flere måder at ordne sig på => højere entropi.
Processen kan også ske med en membran - hvis der er fri passage over membranen vil molekylerne også fordele sig ligeligt. Man opnår ligevægt, hvor molekylerne stadig bevæger sig frem og tilbage, men påvirker ikke koncentrationen på hver side af membranen (netto).
Gradient: koncentrationsforskel over fx en membran.
Term
Flux, J
Definition
Number of molecules moving across the plane per second, per unit area
[image]
Term
The diffusion equation
Definition
[image]
Term
The diffusion equation
Passiv transport
Definition
Kun diffusion
Term
Active transport
Definition
Kræver energikilde
Term
Diffusion constant, D
Definition
Værdi afhænger af opløsningen og dens interaktioner med med den anden opløsning.
Term
r.m.s. displacement
Definition
[image] [image]
Supporting users have an ad free experience!