Shared Flashcard Set

Details

42 thủ ấn
Chú Đại Bi - 42 thủ ấn
17
Religious Studies
Professional
01/06/2012

Additional Religious Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hóa Phật thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào cũng được nghe Phật Pháp hoặc sinh về Phật tịnh độ để nghe Pháp.
Term
La Tát thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu tâm thần được an ổn
Term
Thí Vô Úy thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu được sự không sợ hãi
Term
Bạch Phất thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu trừ các tai nạn
Term
Bàn Bài thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu trừ các ác thú
Term
Việt Phủ thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu trừ chướng nạn và thị phi
Term
Bảo Kích thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu trừ kẻ thù hảm hại, kẻ ác ám hại
Term
Dương Liễu Chi thủ
Definition
Như Lai bộ, Tức Tai pháp, hào quang trắng Cầu trừ các bệnh khổ
Term
Như Ý Bảo Châu thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu tài phú thuộc công đức
Term
Bảo Cung thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu danh vọng nhưng sau đó phải hộ trì Phật pháp
Term
Bảo Kinh thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu tăng ích thông minh tài trí
Term
Bạch Liên Hoa thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng Cầu tăng ích công đức thế gian
Term
Thanh Liên Hoa thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu sinh thập phương tịnh độ
Term
Bảo Đạc thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu thành tựu phạm âm
Term
Tử Liên Hoa thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu thấy được thập phương chư Phật
Term
Bồ Đào thủ
Definition
Ma Ni bộ, Tăng Ích pháp, hào quang vàng
Cầu cây trái được mùa
Supporting users have an ad free experience!