Shared Flashcard Set

Details

2nd year chinese
Lesson 5 characters
70
Language - Chinese
Undergraduate 2
10/04/2010

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
xuǎn
Definition
Term
zhuānyè
Definition
专业
Term
dōngyàshǐ
Definition
东亚史
Term
tǒngjìxué
Definition
统计学
Term
wénxué
Definition
文学
Term
qítā
Definition
其他
Term
zhǔnbèi
Definition
准备
Term
xuédào
Definition
学到
Term
shòu bu liǎo
Definition
受不了
Term
duì...láishuō
Definition
对。。。来说
Term
fǎnfù
Definition
反复
Term
jìzhù
Definition
记住
Term
dàbàn
Definition
大半
Term
wèi (prep)
Definition
Term
hòutiān
Definition
后天
Term
zhǐdǎo jiàoshòu
Definition
指导教授
Term
tǎolùn
Definition
讨论
Term
líao
Definition
Term
kěndìng
Definition
肯定
Term
zhìyú
Definition
至于
Term
bìyè
Definition
毕业
Term
shuāng xuéwèi
Definition
双学位
Term
wùlǐ
Definition
物理
Term
diànnǎo
Definition
电脑
Term
Definition
Term
xuéfēn
Definition
学分
Term
dǎsuàn
Definition
打算
Term
yánjiūsuǒ
Definition
研究所
Term
yàome....yàome
Definition
要么。。。要么
Term
gōngxuéyuàn
Definition
工学院
Term
guǎnlǐ xuéyuàn
Definition
管理学院
Term
wénkē
Definition
文科
Term
zhuànqián
Definition
赚钱
Term
yīxuéyuàn
Definition
医学院
Term
yùanyì
Definition
愿意
Term
dāng
Definition
Term
zhěngtiān
Definition
整天
Term
bìngrén
Definition
病人
Term
dǎ jiāodào
Definition
打交道
Term
ài
Definition
Term
zhéxué
Definition
哲学
Term
Xīfāng
Definition
西方
Term
háizi
Definition
孩子
Term
guǎn
Definition
Term
shēnqǐng
Definition
申请
Term
zhèyàng
Definition
这样
Term
fángzū
Definition
房租
Term
fànqián
Definition
饭钱
Term
shěng xiàlái
Definition
省下来
Term
búguò
Definition
不过
Term
kǎolǜ
Definition
考虑
Term
shíxí
Definition
实习
Term
jīngyàn
Definition
经验
Term
lǚlì
Definition
履历
Term
Definition
Term
yìjiàn
Definition
意见
Term
zánmén
Definition
咱们
Term
jiànyì
Definition
建议
Term
Lǐ Zhé
Definition
李哲
Term
wàijiāo xuéyuàn
Definition
外交学院
Term
shāngxuéyuàn
Definition
商学院
Term
fǎxuéyuàn
Definition
法学院
Term
xīnlǐxué
Definition
心理学
Term
jīngjìxué
Definition
经济学
Term
xiàndài wénxué
Definition
现代文学
Term
kuàijìxué
Definition
会计学
Term
huàxué
Definition
化学
Term
guójìmàoyìxué
Definition
国际贸易学
Term
jiānglái
Definition
将来
Term
shāngdiàn shòuhuòyuán
Definition
商店售货员
Supporting users have an ad free experience!