Shared Flashcard Set

Details

מושגים למבחן באקלים - חלק 2
מושגים למבחן מסכם באקלים - חלק 2
126
Geography
Undergraduate 1
06/26/2015

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
תהליכים של קרינה שפוגעת בכדה"א
Definition
פיזור
בליעה
החזרה
Term
אפקט החממה הטבעי
Definition
קרינה פוגעת בכדה"א
החזרת קרינת IR מכדה"א לאטמוספירה
חימום גזי החממה באטומוספירה ע"י הקרינה
חימום כדה"א
ללא גזי חממה - כדה"א היה בטמפ' של 18- מע' צלזיוס
Term
השפעת הזווית על האנרגיה
Definition
אנרגיה של קרן שמש תתפזר יותר ככל שהזווית הפגיעה תהיה שטוחה יותר.
Term
מאזן קרינה
Definition
Net radiation - Wm²
קרינה שמגיעה - קרינה שנפלטת
בלילה המאזן שלילי כי יש פליטה של קרינה שהצטברה במהלך היום
שעות הקרינה (קיץ/חורף) - מאוד משפיעות על המאזן - כמות השעות שבהן השטח מקבל קרינה.
Term
זיכרון תרמי
Definition
יש השפעה מצטברת של הטמפ' בחורף ובקיץ על הטמפרטורה:
ביום השיוויון של האביב קר יותר מיום השיווין של הסתיו כתוצאה מהקור המצטבר מהחורף
Term
שיא הקרינה - שיא הטמפרטורה
Definition
יש עיכוב בין שיא הקרינה לבין שיא הטמפרטורה כי האדמה ממשיכה להתחמם גם אחרי שיא הקרינה
Term
טמפרטורה עולמית ממוצעת בינואר
Definition
קווי הטמפרטורה בחצי כדור הדרומי ישרים יותר ומקבילים לקווי הרוחב בגלל שרוב הכדור הדרומי הוא ים.
הים בחצי הכדור הצפוני חם יותר מהיבשה
Term
טמפרטורה עולמית ממוצעת ביולי
Definition
הים קר יותר מהיבשה
מערב אירופה יותר חמה ממזרח ארה"ב בגלל שהטמפ' של המים גבוהה עקב זרם הגולף שמגיע ממפרץ מקסיקו
Term
התחזורת הכללית של האטמוספירה
Definition
מערכת שקעים ורמות שמאזנת את הטמפ' על פני כדה"א.
Term
הסירקולציה הגלובלית של כדה"א
Definition
תא קונבקציה ברמה הגלובלית בין הקטבים לכדה"א שמופרעת ע"י כוח קוריוליס.
נוצרים 3 תאי קונבקציה קטנים יותר:
תא הדלי - יוצא מקו המשווה ויורד בקו רוחב 30 (צפון/דרום)
תא פרל - מ30 עד 60 (צפון/דרום)
תא פולרי - מקו רוחב 60 (צפון/דרום) עד הקוטב
Term
תא הדלי
Definition
תא קונבקציה יוצא מקו המשווה ויורד בקו רוחב 30 (צפון/דרום) - נגרם מתהליך תרמי
השקע הטרופי / המשווני
התא הגבוה ביותר
Term
תא פרל
Definition
תא קונבקציה בין קווי רוחב - 30 עד 60 (צפון/דרום) - נגרם מתהליך דינמי (כוח קוריוליס)
בקו רוחב 30 - רמה סובטורפית - קו המדבריות העולמי
בקו רוחב 60 - שקע סובפולרי
Term
תא פולרי
Definition
מקו רוחב 60 (צפון/דרום) עד הקוטב - נגרם כתוצאה מתהליך תרמי.
רמה פולרית בקטבים.
Term
שקע או רמה תרמיים
Definition
נובעים מגורמים תרמיים - כמו בשקע משווני ורמה פולרית
באזור המשווה חם ולכן האוויר עולה ואילו באוזר הקטוב קר ולכן האוויר נוחת
Term
שקע או רמה דינמיים
Definition
נובעים מגורמים דינמיים - כמו בשקע סוב-פולרי שנובע ממפגש גוש אוויר שגורם לאוויר לעלות
או הרמה הסוב-רופית שנובעת מהתמככות האוויר בקו רוחב 30
Term
ITCZ
Definition
איזור התכנסות טרופי בקו המשווה.
Term
מערכת הרוחות העולמית
Definition
מקו הרוחב 30 לקו המשווה - רוחות מזרחיות
בין קו הרוחב 30 לקו רוחב 60 - רוחות מערביות
מקו רוחב 60 עד הקוטב - רוחות מזרחיות
Term
רוחות הסחר - Trade winds
Definition
רוחות מזרחיות באיזור קו המשווה - פאסטיות
Term
פאסטים
Definition
רוחות מזרחיות
Term
אנטי פאסטים
Definition
רוחות מערביות
Term
משקעים לפי קווי רוחב
Definition
בקו המשווה - L - אוויר עולה כלפי מעלה -> משקעים
קווי הרוחב 30 - H- אוויר יורד כלפי מטה - התחממות - רצועת המדבריות
קווי הרוחב 60 - L- אוויר עולה כלפי מעלה -> משקעים
בקטבים -H אוויר יורד כלפי מטה - מדבריות הקרח
Term
זרם סילון
Definition
זרם אוויר חזק וצר יחסית בשכבות הגבוהות של הטרופוספירה
נוצר מניגודי לחץ וטמפרטורה - יוצרים רוח חזקה בכיוון קבוע
רוח מעל 150 קמ"ש
בכל הימספירה - שני זרמי סילון - הסוב טרופי ופולרי
Term
תנועות הגליות באטמוספירה
Definition
השתנות של רמות ושקעים- במצב ההתחלתי - אוויר קר בקטבים, אוויר חם בקו המשווה
תנועת האוויר מקבלת תנועת גליות שדוחפת אוויר חם צפונה ואוויר קר צפונה
Term
השפעות סולאריות על הסירקולציה העולמית
Definition
תנועת הזנית בין קווי הרוחב משנה את גודל תאי הקונבקציה בקווי הרוחב השונים
תאים מתרחבים ומתכווצים בהתאם למיקום השמש בשנה
Term
אקלים ים תיכוני
Definition
אקלים בקו הרוחב 30 כאשר יש ים ממערב:
סוב-טרופי, יבש בקיץ, משקעים בחורף
Term
הסיבות להבדלי טמפרטורה ממקום למקום
על פני כדה"א
Definition
עצמת ומשך הקרינה
הבדלי ים / יבשה
זרמי האוקיאנוסים
גובה מעל פני הים
Term
האיזור הטרופי
Definition
האיזור בין מיקום קו ה-ITCZ ביוני ובינואר
Term
התפלגות גלובלית בינואר וביולי
Definition
איזותרמות מקבילות לקוווי הרוחב
האיזותרמות צפופות יותר בחורף מאשר בקיץ
בחורף הטמפרטורות הנמוכות ביותר במרכז היבשות
בקיץ הטמפרטורות הגבוהות ביותר במרכז היבשות
השינויים במרכז האוקיאנוסים בין החורף לקיץ - קטנים
Term
הלחות באטומוספירה
Definition
תכולת המים באטמוספירה
כמות אדי המים באטומוספירה - 0-5%
קובעים עם ירד גשם או לא
קובעים את יציבות גוש האוויר
מהווים וסת חום
קובע את הרגשת הנוחות של האדם
Term
חום כמוס
Definition
כמות אנרגיה לשינוי מצב צבירה של החומר
Term
אדי מים באוויר
Definition
ככל שהאוויר חם יותר הוא יכול להכיל יותר אדי מים
Term
גורמים שמשפיעים על התאדות
Definition
טמפרטורה: ככל שהטמפ' עולה ההתאדות גוברת
כמות הלחות באוויר: ככל שהאוויר לח יותר האידוי קטן
מהירות הרוח: ככל שמהירות הרוח גוברת כך האידוי גדל
Term
הגדרות של מצבי לחות
Definition
specific humidity -לחות סגולית
absolute humidity -לחות מוחלטת
לחות מוחלטת ברוויה
לחות יחסית - RH
Term
specific humidity -לחות סגולית
Definition
מסת אדי המים בנפח מסוים ליחידת משקל של אוויר.
נמדד ביחידות של גרם/ק"ג
Term
absolute humidity -לחות מוחלטת
Definition
מסת אדי המים ביחידת נפח של אוויר.
נמדד ביחידות של גרם / מ"ר
Term
לחות מוחלטת ברוויה
Definition
כאשר שגוש האוויר מכיל את כל כמות אדי המים שהוא יכול להכיל בטמפ' מסויימת
Term
לחות יחסית - RH
Relative humidity
Definition
יחס בין הלחות הקיימת לבין לחות מקסימלית (לחות מוחלטת ברוויה) שיחידת אוויר מסוגלת להכיל הטמפרטורה ולחץ נתונים
נמדד באחוזים
Term
עליה וירידת אוויר בשקע
Definition
בגלל החיכוך הרוח חגה סביב לשקע ומתכנסת ליד הקרקע, האוויר זורם כלפי מעלה ומתבדר ברום
גוש אוויר שעולה למעלה - מתקרר ומגיע לרוויה = עננים ומשקעים
Term
עליה וירידת אוויר ברמה
Definition
בגלל החיכוך יש התבדרות של רוח ממרכז הרמה לצדדים קרוב לקרקע, השת ההתבדרות וצניחת הרוח קיימת התכנסות ברום
Term
מאזן הקרינה הגלובלי
Definition
בקו המשווה יש יותר קרינה שנכנסת מאשר קרינה שנפלטת -surplus
בקטבים יש יותר קריה שנפלטת מאשר קרינה שיוצאת - deficit
Term
זרמי סילון
Definition
יש שני סוגים של זרמי סילון:
פולרי - 60 צפון/דרום
סוב-טרופי - 30 צפון/דרום
נעים ממערב למזרח
Term
משתנים פיזיקליים שמשפיעים על מטרולוגיה
Definition
קרינה -> טמפ'
לחץ -> רוח
לחות -> משקעים
Term
מים בטבע
Definition
נמצא בשלושה מצבי צבירה - גז, נוזל, מוצק
במעבר בין מצבי צבירה יש הוספת אנרגיה או גריעת אנרגיה - חום כמוס
Term
מעברי פאזה
Definition
כשמגיעים לנקודת קיפאון - הטמפ לא ממשיכה לעלות עד שכל הקרח הפך לנוזל
כשמגיעים לנקודת רתיחה - הטמפ' לא ממשיכה לעלות עד שכל הנוזל הפך לגז
Term
לחות סגולית
Definition
היחס בין מסת האדים MV בנפח נתון לבין מסת האוויר כולו הנמצא בנפח זה גר'/ק"ג
Term
לחות מוחלטת
Definition
מסת אדי המים ביחידת נפח של אוויר.
נמדד ביחידות של גרם / מ"ר
Term
לחות מוחלטת ברוויה
Definition
הכמות המקסימלית של אדי מים שגוש אוויר יכול להכיל
Term
יחס בין חום לכמות אדי מים
Definition
ככמות אדי המים המירבית בגוש האוויר הנתון לחץ קבוע תלויה בומפ' גוש האוויר בלבד
כל שגוף חם יותר - הוא יכול להכיל יותר אדי מים
Term
לחות יחסית - RH
Relative humidity
Definition
לחות מוחלטת
חלקי
לחות מוחלטת ברוויה
Term
הגעה לרוויה
Definition
ניתן להגיע לרוויה
1. ע"י הורדת טמפרטורה של גוש אוויר (כמות אדי מים קבועה) - קונבקציה
2. שינוי כמות אדי המים בגוש האוויר בטמפ' קבועה - אדווקציה
Term
דיאבטי
Definition
יש השפעה של הסביבה על טמפ' חבילת האוויר
דוגמה: ערפל
האדמה הקרה מקררת את האוויר מעליה עד רוויה
יש מעבר חום בין האוויר וחבילת האוויר
Term
אדיאבטי
Definition
אין השפעה של הסביבה על טמפ' חבילת האוויר.
דוגמה: ענן
האוויר החם מסביבתו עולה ותוך כדי כך מתקרר
אין העברת חום מהסביבה לחבילה
Term
מפל אדיאבטי לח
Definition
בעליית גוש אוויר רווי יש ירידת טמפ' ביחס ישר לגובה
כל ק"מ יורדים ב-6 מעלות
Term
מפל אדיאבטי יבש
Definition
בעליית גוש האוויר יש ירידת טמפ' ביחס ישר לגובה
כל ק"מ יורדים ב-10 מעלות
Term
נק' הטל
Definition
הטמפ' שאליה צריך לקרר את חבילת האוויר על מנת להגיע לרוויה.
נק' הטל משתנה לפי גובה - יורד 2 מע' לכל ק"מ שעולים
Term
הגדרת יציבות
Definition
יציב- שואף לחזור למצבו ההתחלתי
נטרלי - נשאר במצבו הנוכחי
אי-יציבות - שואף לשנות מצב
אי יציבות על תנאי - דורש טריגר ראשוני על מנת לשנות מצב
Term
מפל טמפ'
Definition
הפרש טמפ'
---------------- = e _x001F_
הפרש גובה
Term
מצב אטומוספירי יציב
Definition
טמפ' הסביבה > ממפל טמפ' לח > ממפל טמפ' יבש
Term
מצב אטמוספירי לא יציב
Definition
טמפ' הסביבה < ממפל טמפ' יבש < ממפל טמפ' לח
Term
אינוורסיה
Definition
טמפרטורת הסביבה גדלה עם הגובה
הטמפ' בגרף כתובה במינוס (5°C-)
Term
אי יציבות על תנאי
Definition
מפל טמפ' יבש < טמפ' הסביבה < ממפל טמפ' לח
Term
התעבות
Definition
הדרך היחידה בה אפשר להפוך כמויות ניכרות של אדי מים לנוזל או למוצק
כאשר גוש אוויר מתקרר קטנה הקיבולת שלו להכיל אדי מים ואז מתרחשת ההתעבות
Term
צורות התעבות
Definition
בשכבות הנמוכות - קירור כתוצאה מקרינה או הולכה = טל, ערפל
בשכבות הגבוהות - עליה של גושי אוויר גדולים כלפי מעלה כתוצאה מ:
1. שקע ברומטרי
2. אורוגרפיה
3. שילוב בין שניהם
Term
תנאים להתפתחות משקעים
Definition
קיום כמות מספיקה של אדי המים
עליה של גוש האוויר לגובה - שקע ברומטרי
ירידה אל מתחת לנק' הטל - התעבות ועננות
קיום גרעיני התעבות היגרוסקופיים - בלי הגרעין הטיפה לא תרד למטה
התלכדות טיפות המים
גודל טיפה המתגבר על כוח העילוי
Term
גרעינים התעבות היגרוסקופיים
Definition
נתרן וקלציט
סופחים טיפות מים - ממשיך לעלות
קופא והקרח נהיה גרעין התעבות
עד לגודל טיפה מספיק גדול.
Term
עננים נמוכים
Definition
בסיסם מפני הקרקע עד 1 ק"מ
סטרטוס
סטרטוסקומולוס
קומולוס
Term
עננים בינוניים
Definition
אלטו
בסיסם מ-1 ק"מ עד 6 ק"מ
Term
עננים גבוהים
Definition
מ-6 ק"מ ומעלה
Term
ענני גשם
Definition
קומולונימבוס
ניבוסטרטוס
Term
מיון עננים לפי צורה
Definition
עננים ערמתיים - קומולוס
ענני שכבה - סטרטוס
ענני נוצה - צירוס
Term
דרכים להגיע לרוויה
Definition
הוספת אדי מים
קירור חבילת האוויר
Term
גראופל
Definition
ברד רך. נוצר כאשר טיפות מים מתעבות סביב פתית שלג.
יורד כאשר הטמפרטורה היא 2-10 מעלות
Term
גשם-שלג (sleet)
Definition
משקע המורכב מפתיתי שלג וטיפות גשם במעורב בו זמנית.
קורה כשהטמפרטורה מעט מעל 0 מעלות צלסיוזס
Term
רסס (רביבים)
Definition
טיפות זעירות מעננות שכבתית
Term
גשם
Definition
טיפות בינוניות, עוצמה מתונה
Term
מטר
Definition
טיפות גדולות מעננים ערמתיים
Term
ברד
Definition
מטר של טיפות מים שהועלו וקפאו לכדורי קרח
Term
שלג
Definition
משקע בצורת פתיתי קרח גבישיים ואווריריים, גדולים יחסית הנופלים מעננים לקרקע
Term
גושי אוויר
Definition
יחידת מסה גדולה אשר בתוכה תנאים אחידים של טמפרטורה ולחות (שמשתנים רק עם הגובה).
Term
אזורי מוצא של גושי אוויר
Definition
האזורים שמקנים לגושים את תכונותיהם (אוקיאנוס, יבשה גדולה).
גוש אוויר יכול לעזוב את איזור המוצא שלו ולהיות מושפע מאיזור אחר ולהשפיע עליו
Term
מיון מקורות גושי אוויר לפי קווי רוחב
Definition
E - משווני (15 צפון - 15 דרום)
T - טרופי (15 - 35 צפון /דרום)
P - פולריים (40 - 60 צפון/ דרום)
A - ארקטי (60- 90 צפון)
AA - אנטארקטי (60 -90 דרום)
Term
מיון מקורות גושי אוויר לפי אופי פני השטח
Definition
C - יבשתי (קונטיננטלי)
M - ימי (מריני)
Term
גלי רוסבי Rossby Waves
Definition
התנועה הגלית שמקבל זרם הסילון בגלל שינויים בגושי האוויר בים וביבשה
Term
חזית
Definition
מקום מפגש בין שני גושי אוויר בעלי תכונות מנוגדות
חם ולח נפגש עם קר ויבש או קר ולח נפגש עם חם ויבש
מי שקובע את סוג החזית - הוא האוויר שדוחף
אוויר חם שדוחף אוויר קר - חזית חמה
אוויר קר שדוחף אוויר חם - חזית קר
Term
חזית קרה
Definition
אוויר קר נכנס לאזור של אוויר חם - קו כחול, משולשים כחולים
Term
חזית חמה
Definition
אוויר חם נכנס לאזור של אוויר קר - קו אדום, חצאי עיגולים אדומים
Term
חזית סטציונרית (קבועה)
Definition
חזית שאינה מתקדמת במרחב. גושי אוויר נעים לאורכה
מצב נדיר מאוד בטבע
Term
אוקלוזיה
Definition
כאשר חזית קרה משיגה חזית חמה ומתלכדות יחד
Term
איזור חזיתי
Definition
איזור בו גרדאינט הטמפרטורה מקסימלי
Term
גורמים שמעצבים את האקלים
Definition
עוצמת הקרינה השמשית בקווי הרוחב השונים
תפרוסת ימים ויבשות
זרמי אוקיאנוס
הרוחות השכיחות
מיקום הרמות והשקעים הברומטריים
מחסומים הרריים
גובה מעל פני הים
Term
תפרוסת ימים ויבשות
Definition
ימים ממתנים את התופעות, יבשות מקצינות
Term
זרמי אוקיאנוסיים
Definition
יש תחזרות של זרמים בתוך האוקיאנוסים
הזרמים האלו משנים את טמפ' המים
מיזוג הטמפרטורה באמצעות רוחות הזורמות מעל הים.
Term
הרוחות השכיחות
Definition
רוחות שכיחות לפי תאי התחזרות הכללית
Term
upwelling
Definition
בצבוץ
כאשר מים קרים עולים מעומק האוקיאנוס לפני השטח
קורה קרוב לקו המשווה בחופים המערביים
באיזורים האלו מתפתחות רמות - מדבריות
Term
סוגי מדבריות
Definition
מדבריות של לחץ אוויר גבוה
מדבריות צל גשם
מדבריות של אוקיאנוסים קרים
Term
סיווג גושי אוויר
Definition
1. יבשתי / ימי
2. טמפ'
3. לחות
Term
איזור קפן A
Definition
טמפ' מעל 18 מע' צלזיוס
אין חורף
גשמי יער/ מונסון טרופיים
1500 מ"מ בשנה
+/-20 מע' סביב המשווה
Term
איזור קפן B
Definition
גרעון של מים - יותר התאדות ממשקעים
מדבריות סובטרופיים
0-250 מ"מ עם שונות גדולה
קווי רוחב - 20-30 צפון / דרום
Term
איזור קפן C
Definition
סוב טרופי לח/יבש (התמוככות)
כולל אקלים ים תיכוני
טמפ' חודש קר: 3- עד 18
קווי רוחב 30-30 צפון /דרום
Term
מדבר בצל גשם
Definition
במקומות שההרים חוסמים את הלחות מהים
האיזור הגדול - מדבר גובי במונגוליה וסין
Term
איזור קפן D
Definition
יבשתי
מעל יבשות גדולות
טמפ' חודש קר בממוצע - 3-
בין קווי רוחב 40-70 צפון / דרום
Term
איזור קפן E
Definition
טמפ' חודש חם< °10,
חופים צפוניים של צפ' אמריקה, אירואסיה, גרינלנד.
Term
איזור קפן H
Definition
איזור הרים גבוהים. יכול להימצא בכל קו רוחב על פני כדה"א בתנאי שהוא גבוה
גובה ההר יוצר גרדיאנט אקלימי גדול. 300 מ' בגובה = 3 מעלות רוחב
Term
אזור צחיח למחצה לפי קפן - מדבר
BSh
BSk
Definition
P - כמות המשקעים השנתית הממוצעת
T - הטמפרטורה השנתית הממוצעת
כאשר המשקעים יורדים בחורף - P=20T
כאשר המשקעים יורדים בקיץ - (P=20(T+14
כאשר המשקעים פזורים על כל השנה - (P=20(T+7
Term
אזור צחיח לפי קפן - שממה
BWh
BWk
Definition
P - כמות המשקעים השנתית הממוצעת
T - הטמפרטורה השנתית הממוצעת
כאשר המשקעים יורדים בחורף - P=10T
כאשר המשקעים יורדים בקיץ - (P=10(T+14
כאשר המשקעים פזורים על כל השנה:- (P=10(T+7
Term
הגורמים להיווצרות איזורים צחיחים
Definition
התמוככות מסה של גושי אוויר
צל גשם
מרחק מהים
זרמי ים קרים
Term
מאפינים של איזורים צחיחים (חם)
Definition
משקעים מעטים
עננות מעטה
קרינה סולרית חזקה
טמפרטורות גבוהות מאוד בעונת הקיץ
משרעי טמפ' יממתיים ושנתיים גדולים מאוד
לחות נמוכה מאוד ביום ויכולה להיות גבוהה בלילה
רוחות חזקות
סופות חול ואבק
Term
סוגי קרה
Definition
קרה קרינתית
קרה של הסעה
קרה משולבת
Term
קרה מטארולוגית
Definition
סבסוכה מטארולוגית (בגובה 2 מטר מעל הקרקע) הטמפרטורה יורדת מתחת לנקודת הקיפאון
Term
קרה חקלאית
Definition
הטמפרטורה ליד הקרקע (תרמומטר מינימום בגובה 5 ס"מ מעל הקרקע) היא של 0 מע"צ ומטה
Term
קרה קרינתית
Definition
כדה"א פולט את הקרינה בלילה. קורה בלילות ללא עננים - אין שמירת חום.
גורם היווצרות: התקררות לילית
מימדים: מקומי
משך: לילה
רוחות: חלשות
לחות: לרוב גבוהה ובעלייה בלילה
תופעות מז"א נוספות: אד, ערפילים, סטרטוס
Term
קרה הסעה
Definition
גם קרינה וגם הסעה
Term
טורנדו - מאפיינים כללים
Definition
נוצר מעל שטח יבשתי
מזג האוויר האלים ביותר- הסופה הפראית וההרסנית ביותר.
נראה כמשפך המשתלשל כלפי מטה מענן סערה ונעשה צר עם הגיעו לקרקע.
צבע המשפך אפור כהה עד שחור, בשל שאיבת עפר.
בסערות מפותחות יכולות להיווצר מס' סופות זו לצד זו הנעות בתנועה מעגלית סביב מרכז משותף.
Term
הוריקן - מאפיינים כללים
Definition
נוצר מעל שטח ימי
הוריקן=טייפון=ציקלון.
קיים בתוכו עין הסערה- אזור בתוך הסופה בו אין סערה.
בגלל הרוחות העצומות והעובדה שההוריקן פוגע בקווי חוף,
הסופה תבוא לידי ביטוי גם בהצפות כתוצאה מהים הגועש.
Term
טורנדו - היכן נפוץ?
Definition
נפוץ בעיקר במרכז ארה"ב באזור המישורים הגדולים והאגן המרכזי. אזור שקיבל את הכינוי "פרוזדור הטורנדו".
יכול להתרחש גם באוסטרליה, דרום מז' אסיה ואפילו ישראל.
נפוץ בעיקר בעונת האביב ובראשית הקיץ,
בעיקר בשעות אחה"צ כאשר הקרקע חמה ויש אי יציבות אטמוספרית שמאפשרת עלייה של אוויר חם.
Term
טורנדו- גורמים להיווצרות
Definition
צר מתוך ענן סערה מפותח במיוחד. כאשר יש מפגש בין שני גושי אוויר מנוגדים (אוויר חם ולח עם אוויר קר ויבש)
זרמי האוויר היורדים נמצאים רחוק מהאזור בו נמצאים זרמי האוויר העולים.
כתוצאה מכך אין מה שיבלום את זרמי האוויר העולים והם מתחזקים ומתפתחים.
בשל החזית הקרה שנוצרת, האוויר החם שעולה מתחיל להסתובב ונוצר סחרור
במקום שבו חלה עלייה של אוויר, יורד הלחץ ואזור זה מתכווץ ומתארך לכיוון תחתית ענן הסערה.
הסופה מאוד נקודתית, נוצרת מעל שטחי יבשה מישוריים נרחבים בהם החיכוך קטן יותר ולכן יכולות להתפתח רוחות עזות.
הטורנדו דועך ונעלם כאשר נפסקת המערבולת, נפסקת עליית האוויר החם וענן הסערה מתחיל להתפוגג.
Term
טורנדו - - גודל
Definition
נע במסלול שאורכו בממוצע 7 ק"מ.
Term
טורנדו - משך הסופה
Definition
סופה מאוד נקודתית, הנמשכת לרוב מס' דקות. במקרים קיצוניים נמשך מס' שעות ונע למרחק של מאות ק"מ.
Term
טורנדו - מהירות
Definition
המשפך הוא החלק ההרסני ביותר בסופה והוא נע במהירות שיכולה להגיע ליותר מ300 קמ"ש.
את המהירות ניתן רק להעריך ולא למדוד במדויק.
Term
טורנדו -סולם המדידה
Definition
סולם פוג'יטה: בעל 6 דרגות של מהירות הרוח שמשפיעות על הנזק הפוטנציאלי. F0-F5.
Term
הוריקן - היכן נפוץ?
Definition
באזורים בעלי משטח ימי גדול (אוקיינוסים) וטמפ' מים שתהיה מעל 25 מעלות.
Term
הוריקן- גורמים להיווצרות
Definition
כאשר קיים שקע ברומטרי שמאפשר לאוויר לעלות כדי שיוכל להתעבות, באזור אוקייני עם טמפ' מעל 25 מעלות צלזיוס, הסופה נוצרת ונעה בהתאם למערכת הרוחות העולמית. כאשר הסופה עולה ליבשה אז היא מתנתקת ממקור המים שלה ונחלשת בהדרגה.
Term
הוריקן - גודל
Definition
גדול יותר מטורנדו.
Term
הוריקן - משך הסופה
Definition
הסופה מחזיקה מס' שעות.
Term
הוריקן - מהירות
Definition
נע במהירות של 250 קמ"ש בממוצע.
Term
הוריקן -סולם המדידה
Definition
סולם סאפיר סימפסון (Saffir-simpson): בעל 5 דרגות של הרס.1-5. 1
Supporting users have an ad free experience!