Shared Flashcard Set

Details

інформація
відомості про навколишній світ
20
Computer Science
Undergraduate 3
09/14/2010

Additional Computer Science Flashcards

 


 

Cards

Term
Інформація-
Definition
це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні.
Term
Інформація-
Definition
комунікація та зв`язок, в процесі якого усувається невизначеність (теорія зв`язку,американський вчений Клод Шеннон).
Term
Інформація-
Definition
міра неоднорідності розподілу матеріїта енергії у просторі та у часі, міра змін,якими супроводжуються всі процеси, що протікають у світі (український вчений Віктор Михайлович Глушков).
Term
Інформація-
Definition
позначення змісту, отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього і пристосування до нього наших почуттів(американський вчений Норберт Вінер).
Term
Інформація-
Definition
універсальна субстанція, що пронизує усі сфери людської діяльності, слугує провідником знань та думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, утвердження стереотипів мислення та поведінки (ЮНЕСКО).
Term
Цінність інформації-
Definition
визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої перед отримувачем інформації.
Term
Достовірність-
Definition
відповідність отриманої інформації об`єктивній реальності навколишнього світу.
Term
Актуальність-
Definition
міра відповідності цінності та достовірності інформації поточному часу (певному часовому періоду).
Term
Оперативність-
Definition
властивість даних, яка полягає в тому, що час їх збору та переробки відповідає динаміці зміни ситуації.
Term
Ідентичність-
Definition
властивість даних відповідати стану об`єкту.
Term
Суспільна природа-
Definition
джерелом інформації є пізнавальна діяльність людей, суспільства.
Term
Мовна природа-
Definition
інформація виражається за допомогою мови - знакової системи будь-якої природи, яка служить засобом спілкування,мислення, висловлювання думки.
Term
Дискретність-
Definition
одиницями інформації як засобами висловлювання є слова, речення, уривки тексту, а у плані змісту - поняття, висловлювання, описання фактів, гіпотези, теорії, закони, тощо.
Term
Інформація-
Definition
абстрактне поняття, що має різні значення залежно від тексту. Походить від латинського слова "informatio", яке має декілька значень:
* роз`яснення; виклад фактів, подій;
*представлення, поняття;
*ознайомлення просвіта.
Term
Стан-
Definition
сукупність значин характеристик учасника дії.
Term
Дія-
Definition
змінювання стану учасника дії.
Term
Подія-
Definition
факт пройдення певного етапу у перебігу дії.
Term
Пресконференція-
Definition
це збори представників засобів масової інформації (ЗМІ), які проводяться офіційними особами, державними і громадськими діячами,представниками культури, науки,ділових кіл.
Term
Брифінг-
Definition
(англ. briefing) – коротка нарада представників засобів масової інформації, на якій подається погоджена сторонами-учасниками переговорів, засідань, конференцій інформація про їх хід, погляди сторін тощо.
Term
Інформаційний привід-
Definition
новина, яка напевно зацікавить журналістів і має суспільну значеність.
Supporting users have an ad free experience!