Shared Flashcard Set

Details

10Legal Glossary - J & K
Legal Glossary - J & K
39
Law
Not Applicable
01/14/2010

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
jail
Definition
nhà tù quận
Term
jeopardy
Definition
sự nguy cơ
Term
join
Definition
đồng ý gia nhập
Term
joinder
Definition
sự đồng ý quan điểm
Term
joint and several liability
Definition
sự trách nhiệm liên đới
Term
joint tenancy
Definition
sở hữu liên kết
Term
joint venture
Definition
liên doanh
Term
joyriding
Definition
lái xe không có phép
Term
judge
Definition
thẩm phán
Term
judgment
Definition
phán quyết; án văn
Term
judgment creditor
Definition
chủ nợ
Term
judgment debtor
Definition
con nợ
Term
judicial council
Definition
hội đồng tư pháp
Term
judicial notice
Definition
sự ghi nhận của tòa
Term
judicial officer
Definition
viên chức tư pháp
Term
judicial review
Definition
việc tái xét tư pháp
Term
jurat
Definition
phần chứng thực bản lời khai
Term
jurisdiction
Definition
thẩm quyền
Term
jurisdictional hearings
Definition
phiên xữ xác định thẩm quyền
Term
jurisprudence
Definition
luật học
Term
juror
Definition
bồi thẩm viên
Term
juror, alternate
Definition
bồi thẩm viên dự khuyết
Term
jury
Definition
bồi thẩm đoàn
Term
jury box
Definition
chổ ngồi của bồi thẩm đoàn
Term
jury commissioner
Definition
úy viên đặc trách bồi thẩm
Term
jury forman
Definition
bồi thẩm trưởng
Term
hung jury
Definition
bồi thẩm đoàn bế tắc
Term
jury instructions
Definition
huấn thị bồi thẩm đoàn
Term
jury trial
Definition
phiên xữ bởi bồi thẩm đoàn
Term
justification
Definition
sự biện minh
Term
justifiable
Definition
có thể biện minh được
Term
justifiable homicide
Definition
sự sát nhân khả biện
Term
juvenile
Definition
thiếu nhi
Term
juvenile court
Definition
tòa án thiếu nhi
Term
juvenile hall
Definition
nơi giam giữ thiếu nhi
Term
juvenile waiver
Definition
sự khước từ quyền được xét xữ bởi tòa án thiếu nhi
Term
kidnapping
Definition
sự bắt cóc
Term
keeper
Definition
người bảo quản
Term
knowingly
Definition
chủ tâm
Supporting users have an ad free experience!