Term 1

Peter and and his only brother plays football

Definition 1

Kongruensfejl. Der er uoverensstemmelse mellem subjektet "peter and his brother" som er pluralis og verbet plays der er singularis

Term 2

The boy's mothers were all present

Definition 2

Fejl i genitiv. Substantivet boys kan kun være pluralis da en dreng ikke kan have flere mødre. Derfor skal apostroffen placeres efter flertals -s.

Term 3

The fashion shop only sells lady's hats

Definition 3

Genitivfejl. Substantivet lady skal være pluralisform ladies og derfor skal apostroffen placeres efter ordet ladies'
-

Term 4

She played exceptionally beautiful at the concert last night

Definition 4

Adverbiumsfejl. adjektivet "beautiful" skal være et adverbium fordi det lægger sig til verbet played. Derfor skal ordet tilføjes endelsen -ly

Term 5

My mother and me went shopping together at the new shopping mall last week.

Definition 5

Fejl i det personlige pronomen "me" som i denne sætning skal være " I" fordi det står som subjekt.

Term 6

Karen was happy about that she had found her lost keys.

Definition 6

Aldrig præposition + that-sætning

På engelsk kan en præposition (her: about) ikke efterfølges af en that-sætning.

Problemet kan løses på flere måder:
1. I visse tilfælde, specielt når præpositionen er uden større betydning, kan den udelades.

2. Præpositionen efterfølges i stedet af en ing-form.

3. I visse tilfælde kan man indføje udtryk som 'the fact' mellem præpositionen og that-sætningen.

-

Term 7

I have some furnitures to sell because I am moving.

Definition 7

'furniture' = utælleligt substantiv.

Ordet kan ikke sættes i flertal

-furnitures skal derfor ændres til furniture.

Bemærk at utællelige substantiver altid har verbet i ental.

Term 8

He run's fast in order to catch the bus.

Definition 8

Forkert anbragt apostrof

Apostroffer bruges i forbindelse med genitiv og sammentrækninger.

Apostroffen i run's skal derfor fjernes, da der blot er tale om et verbum i 3. person ental - præsens.

Term 9

Peter and his friends is playing football while John rests.

Definition 9

Kongruensfejl

Der er uoverenstemmelse mellem subjekt og verballedet i tal.

Peter and his friends (subjekt) = flertal

is playing (verballed) = ental

-

Term 10

The questions where building up while the school teacher was away.

Definition 10

Ortografisk fejl/stavefejl/forkert ord

Where skal udskiftes med were

Where = adv./konj. (dansk: hvor)

Were = verbum (dansk: var)

Term 11

The dogs tail is long, black and hairy.

Definition 11

Genitivfejl

Dogs står i genitiv

- der mangler derfor en apostrof efter g'et i dog.

(dog's)

Term 12

Sarah and James were terrible upset about the fact that their honeymoon was cancelled due to a strike at the airport.

Definition 12

Adjektiv - adverbium

terrible (=adj.) skal ændres til terribly (=adv.),

da terribly siger noget om adjektivet upset.

Adv. lægger sig til: verber, adj, adv + hele sætninger

Adj. lægger sig til: substantiver og substantiviske led

-

Term 13

The police is investigating the murder that took place outside Downing Street yesterday

Definition 13

Kongruensfejl


police har ikke en flertalsform, men har flertalsbetydning.

police har altid verbet i flertal.

Verbet is (ental) skal derfor ændres til are (flertal)

Term 14

The knifes are very sharp because they have just been sharpened.

Definition 14

Substantiv - uregelmæssig flertalsdannelse

13 substantiver, der ender på -f eller -fe, har uregelmæssig flerdalsdannelse:

-f forsvinder og endelsen bliver til -ves

(knife - knives)

De 13 ord er:

calf, half, knife, life, wife, elf, self, shelf, leaf, sheaf (=neg), thief, loaf, wolf.

Term 15

In Denmark, it is illegal to have two wifes.

Definition 15

Substantiv - uregelmæssig flertalsdannelse

Visse substantiver, der ender på -f eller -fe, har uregelmæssig flertalsdannelse:

-f forsvinder og endelsen bliver til -ves

(one wife - two wives)

-

Term 16

Matt and Katie want to have a lot of babys once they graduate.

Definition 16

Fejl i flertalsdannelse

Efter konsonant + y forsvinder y og endelsen bliver -ies

(one baby - two babies)

Term 17

Last year five men builded a big, brown house.

Definition 17

Uregelmæssigt verbum

to build = uregelmæssigt verbum

build hedder i præteritum/datid: built

(build, built, built)

Term 18

When they one cold December evening came home, their house was on fire.

Definition 18

Placering af længere adverbielle led

(her: one cold December evening)

Normalt skal et længere adverbialt led på engelsk stå først eller sidst i sætningen

-og det må aldrig placeres mellem et pronomen/subjekt og verballeddet.

-

Term 19

He was going to Denmark to meet a dane

Definition 19

Alle nationalitetsbetegnelser skal skrives med stort begyndelsesbogstav: Her: Dane

Term 20

He waited a hour befor the train arrived

Definition 20

Forkert kendeord (artikel). Det skal være an foran ord, hvis UDTALE begynder med en vokallyd.

Term 21

The boy's mothers loved zumba

Definition 21

Boy's er skrevet i ental genitiv. Da én dreng ikke kan have flere mødre, må der være tale om flere drenges mødre. Derfor skal genitiven være flertal: boys'
-

Term 22

She looked very beautifully

Definition 22

Fejl i adverbium/adjektiv: Ved sanseverber bruges adjektiv: dvs her: beautiful

Term 23

The peacock has some informations for you

Definition 23

Substantivet information er utælleligt, dvs uden flertals -s

Term 24

The three racoons meets with a giraffe

Definition 24

Kongruensfejl. der er ikke overensstemmelse mellem subjektet racoons (flertal) og verbet meets (3. person ental): Det skal her være: meet
-

Term 25

Try to avoid to step on the black tiles

Definition 25

"avoid" er et af de verber der ikke kan efterfølges af en infinitiv. Der skal i stedet bruges en ing-form: avoiding

Term 26

Would you like to feed the deers?

Definition 26

Uregelmæssig plralisformer. "deer" kan ikke have flertalsendelse, fordi det er ens i singularis og pluralis

Term 27

He didn't give her the money, didn't he?

Definition 27

Efterhængte spørgsmål (tag-questions) udtrykkes ved at verbet gentages med "modsat fortegn": her: did he?
-

Term 28

Sasha put out the leg, so that Lindsey tripped over it.

Definition 28

Der er tale om subjektets legemsdel, og så bruger man possesive pronominer (ejestedord)i stedet for bestemt kendeor. Her: her leg

Term 29

The last time I saw him, was he crying

Definition 29

På engelsk er der næsten altid ligefrem ordstilling, hvilket vil sige at subjektet kommer før verbet. The last time I saw him, he was crying

Term 30

Someone are going to be killed.

Definition 30

Kongruensfejl. Der er ikk eoverensstemmels mellem subjekt og verbum. Ord der ender på -one, -thing, -body er altid 3. person ental.Derfor skal verbet her være "is" (3. person ental nutid)
-

Term 31

Does he has a girlfriend?

Definition 31

Ved do-omskrivning er det kun do der skal bøjes (nutid datid)

Term 32

When she after many failures finally succeeded in math, she was very happy.

Definition 32

"længere" adverbialled må ikke adskille subjekt (her she) og verbum (her succeeded) NÅR subjektet er et pronomen (stedord)

Term 33

How many knifes do yo have in your drawer?

Definition 33

Substantivet "knife" bøjes uregelmæssigt. f ændres til -ves i flertal (som calf, half, loaf, wife osv.)
-

Term 34

I need a dress badly, and it has to be the pretty.

Definition 34

adjektivet "pretty" kan ikke bruges alene. Der mangler et støtteord: one (eller dress)

Term 35

What did you bring the book I didn't want to be read to out of up for?

Definition 35

søtning der ender på hele 5 præpositioner - men hvad betyder sætningen??