Shared Flashcard Set

Details

Nevyem Leson: Sentences
These are the sentence exercises from Lesson 9
9
Language - Other
Professional
03/15/2012

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
There are too many paper in your desk
Definition
Gen twòp papye nan biwo ou
Term
Tomorrow you ought to file some paper
Definition
Demen ou dwe klase kèk papye
Term
What are you doing?
Definition
Ki sa w'ap fè?
Term
That's what I'm doing
Definition
Se sa m'ap fè.
Term
I am cutting down this tree with my machete
Definition
M'ap koupe pye bwa sa a, ak manchèt mwen
Term
You ought to use your ax. A man broke his leg yesterday because he did what you are doing
Definition
Ou dwe sèvi ak rach ou. Yon nonm te kase kanm li yè, paske li te fè sa w'ap fè a
Term
When you have finished cutting down the tree, take two horses to pull it and put it over there
Definition
Lè ou fini koupe pye bwa a , pran de chwal pou rale l' e mete l' bò la a
Term
How many pens have you here?
Definition
Konbyen plim ou genyen isit?
Term
There were seven there yesterday, but there is only one today. I cannot find the others at all.
Definition
Te genyen sèt yè, men gen yon sèl jodi a. Mwen pa kapab jwen lòt yo di tou.
Supporting users have an ad free experience!