Shared Flashcard Set

Details

full chinese words
2+ characters
282
Language - Chinese
12th Grade
02/11/2012

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
Definition
animal radical
Term
Definition
bird radical
Term
表演
Definition
biǎoyǎn (performance)
Term
Definition
border radical
Term
Definition
bào (hug)
Term
Definition
bái (white)
Term
背后
Definition
bèihòu (back)
Term
Definition
bèn (stupid)
Term
部首
Definition
bùshǒu (radical)
Term
北京
Definition
běijīng
Term
Definition
bīng (ice)
Term
比萨
Definition
bĭsà (pizza)
Term
Definition
bǎi (hundred)
Term
比赛
Definition
bǐsài (competition)
Term
唱歌
Definition
chànggē (to sing)
Term
Definition
chá (tea)
Term
Definition
chī (to eat)
Term
春节
Definition
chūnjié (Spring Festival)
Term
春天
Definition
chūntiān (spring)
Term
吵架
Definition
chǎojià (argue)
Term
Definition
cuò (wrong, false)
Term
Definition
cài (food, cuisine)
Term
从前
Definition
cóngqián (from before)
Term
参加
Definition
cānjiā (participate)
Term
聪明
Definition
cōngmíng (smart)
Term
彩色笔
Definition
cǎisèbǐ (colored pencils)
Term
Definition
de (possessive or modifying particle, noun...noun)
Term
Definition
de
Term
Definition
de from kuàikuàide, mànmànde / dì from tǔdìgōng (adverb...verb)
Term
电话
Definition
diànhuà (telephone)
Term
电脑
Definition
diànnǎo (computer)
Term
电视
Definition
diànshì (tv)
Term
电影
Definition
diànyǐng (movie)
Term
Definition
diǎn (point, dot)
Term
Definition
double standing person radical
Term
Definition
duì (correct, towards)
Term
对不起
Definition
duìbuqĭ (sorry)
Term
Definition
duō (many)
Term
多少钱?
Definition
duōshǎoqián (how much?)
Term
Definition
dào (to...to)
Term
Definition
dì (place, as in 1st)
Term
动物
Definition
dòngwù (animal)
Term
Definition
dú (read)
Term
Definition
dāng (to be; to act as)
Term
当然
Definition
dāngrán (of course, certainly)
Term
冬天
Definition
dōngtiān (winter)
Term
Definition
dǎ (to hit)
Term
打电话
Definition
dǎdiànhuà (cellphone)
Term
打篮球
Definition
dǎlánqiú (basketball)
Term
Definition
dǒng (to understand, to know)
Term
Definition
field radical
Term
Definition
food radical
Term
Definition
fàn (food/rice)
Term
Definition
fēi (fly)
Term
非常
Definition
fēicháng (extremely)
Term
疯子
Definition
fēngle (crazy)
Term
分钟
Definition
fēnzhōng (minute)
Term
Definition
ge (amount)
Term
Definition
grass radical
Term
Definition
guò (to cross)
Term
Definition
guó (country)
Term
冠军
Definition
guānjūn (champion)
Term
故事
Definition
gùshì (story)
Term
钢琴
Definition
gāngqín (piano)
Term
Definition
gāo (tall)
Term
Definition
gēn (with)
Term
Definition
gěi (to give)
Term
感恩节
Definition
gǎnēnjié (Thanksgiving)
Term
Definition
gǒu (dog)
Term
Definition
huà (to draw/paint)
Term
Definition
huài (bad)
Term
画儿
Definition
huàr (a painting)
Term
Definition
huáng (yellow)
Term
Definition
huì (to be able to)
Term
Definition
huí (turn)
Term
Definition
huā (flower)
Term
火鸡
Definition
huǒjī (turkey)
Term
汉堡包
Definition
hànbǎobāo (hamburger)
Term
汉字
Definition
hànzì (Chinese character)
Term
Definition
hái (still)
Term
还可以
Definition
háikěyǐ (ok, so-so)
Term
还是
Definition
háishì (or)
Term
Definition
hé (and/with)
Term
Definition
hé (river)
Term
Definition
hóng (red)
Term
猴子
Definition
hóuzi (monkey)
Term
Definition
hēi (black)
Term
Definition
ice or two drop water radical
Term
Definition
jiàn (see)
Term
Definition
jié (festival)
Term
Definition
jiù (as soon as, approach, then)
Term
Definition
jiā (family, house, a person who_)
Term
将来
Definition
jiānglái (future)
Term
Definition
jiǎ (fake)
Term
饺子
Definition
jiǎozi (dumplings)
Term
觉得
Definition
juéde (to feel, think)
Term
吉他
Definition
jítā (guitar)
Term
今天
Definition
jīntiān (today)
Term
Definition
jǐ (which)
Term
几点
Definition
jǐdiǎn (what time?)
Term
几个
Definition
jǐge (how many)
Term
Definition
kuài (money unit)
Term
快快地
Definition
kuàikuàide (quickly)
Term
Definition
kàn (to watch)
Term
看书
Definition
kànshū (reading)
Term
看一看
Definition
kànyíkàn (to have a look)
Term
Definition
kù (cool)
Term
开始
Definition
kāishǐ (begin)
Term
开心
Definition
kāixīn (feel happy)
Term
可乐
Definition
kělè (cola)
Term
可怕
Definition
kěpà (scary)
Term
可是
Definition
kěshì (but)
Term
Definition
kū (cry)
Term
孔岚睿
Definition
kǒnglánruì (great mountain mist clever)
Term
恐龙
Definition
kǒnɡlónɡ (dinosaur)
Term
口人
Definition
kǒurén (headcount)
Term
Definition
le (past tense)
Term
Definition
left ear radical
Term
练习
Definition
liànxí (practice)
Term
聊天
Definition
liáotiān (chat)
Term
Definition
liǎng (two, a couple, both)
Term
Definition
lán (blue)
Term
Definition
lèi (tired)
Term
Definition
líng (zero)
Term
Definition
lóng (dragon)
Term
老虎
Definition
lǎohǔ (tiger)
Term
老鼠
Definition
lǎoshǔ (mouse)
Term
礼物
Definition
lǐwù (gift)
Term
绿
Definition
lǜ (green)
Term
Definition
miàn (face)
Term
Definition
movement radical
Term
麦城
Definition
màichéng (Madison)
Term
慢慢地
Definition
mànmànde (slowly)
Term
没关系
Definition
méiguānxì (it's ok)
Term
秘密
Definition
mìmì (secret)
Term
迷路
Definition
mílù (lost)
Term
Definition
míng (bright, next)
Term
名字
Definition
míngzì (name)
Term
Definition
mù (eye)
Term
目标
Definition
mùbiāo (goals)
Term
Definition
māo (cat)
Term
Definition
mĕi (beautiful)
Term
Definition
mǎi (buy)
Term
Definition
nián (year)
Term
Definition
niú (cow, cool)
Term
难过
Definition
nánguò (sad)
Term
男孩
Definition
nánhái (boy)
Term
哪里
Definition
nǎlǐ (where)
Term
努力
Definition
nǔlì (work hard)
Term
女儿
Definition
nǚér (daughter)
Term
粉红
Definition
fěnhóng (pink)
Term
漂亮
Definition
piàoliang (beautiful)
Term
Definition
pà (to be scared)
Term
派对
Definition
pàiduì (party)
Term
苹果
Definition
píngguǒ (apple)
Term
拍拍手
Definition
pāipaishǒu (clap)
Term
拼音
Definition
pīnyīn (phonetic writing)
Term
Definition
pǎo (run)
Term
跑步
Definition
pǎobù (running)
Term
Definition
qián (money)
Term
巧克力
Definition
qiǎokèlì(chocolate)
Term
起立
Definition
qǐlì (stand up)
Term
Definition
rain radical
Term
骑马
Definition
qímǎ (ride horse)
Term
Definition
right ear radical
Term
Definition
roof with chimney radical
Term
然后
Definition
ránhòu (then)
Term
热狗
Definition
règǒu (hot dog)
Term
如果
Definition
rúguŏ (if)
Term
Definition
scholar radical
Term
睡觉
Definition
shuìjiào (sleep)
Term
水饺
Definition
shuǐjiǎo (dumpling)
Term
上海
Definition
shànghǎi
Term
上课
Definition
shàngkè (have class)
Term
上网
Definition
shàngwǎng (go on internet)
Term
Definition
shé (snake)
Term
什么
Definition
shénme (what)
Term
什么时候
Definition
shénmeshíhòu (when)
Term
Definition
shì (test)
Term
世界
Definition
shìjiè (world)
Term
Definition
shān (mountain)
Term
Definition
shēng (voice/tone)
Term
生词
Definition
shēngcí (vocabulary)
Term
生气
Definition
shēngqì (angry)
Term
生肖
Definition
shēngxiào (zodiac)
Term
Definition
shū (book)
Term
Definition
shū (to lose, or to transport/carry)
Term
Definition
shǎo (few, little)
Term
手 or 扌
Definition
shǒu (hand)
Term
Definition
sickness radical
Term
Definition
sunset radical
Term
Definition
suì (years old)
Term
所以
Definition
suǒyǐ (therefore)
Term
Definition
sè (color)
Term
跳舞
Definition
tiàowǔ (dancing)
Term
Definition
tiáo (measure word for long objects)
Term
Definition
tiān (day)
Term
天气
Definition
tiānqì (weather)
Term
Definition
tuī (to push)
Term
太贵了
Definition
tàiguìle (too expensive)
Term
糖果
Definition
tángguǒ (candy)
Term
弹钢琴
Definition
tángāngqín (play piano)
Term
Definition
tíng (stop)
Term
同学们
Definition
tóngxuémen (classmates)
Term
同意
Definition
tóngyì (agree)
Term
Definition
tóu (head)
Term
兔子
Definition
tùzi (rabbit)
Term
Definition
tā (it)
Term
Definition
tīng (to listen)
Term
土地公
Definition
tǔdìgōng (earth god)
Term
万圣节
Definition
wànshèngjié (Halloween)
Term
Definition
wán (finished)
Term
Definition
wán (fun)
Term
Definition
wáng (jade or king)
Term
玩游戏
Definition
wányóuxì (game)
Term
为什么
Definition
wèishénme (why)
Term
问题
Definition
wèntí (problem, crazy)
Term
Definition
wén (language)
Term
威斯康星州 / 威洲
Definition
wēisīkāngxīngzhōu / wēizhōu (WI)
Term
乌龟
Definition
wūguī (turtle)
Term
晚上
Definition
wǎnshàng (evening)
Term
Definition
wǔ (noon)
Term
Definition
xià (down)
Term
现在
Definition
xiànzài (now)
Term
Definition
xiào (smile)
Term
下午
Definition
xiàwǔ (afternoon)
Term
Definition
xióng (bear)
Term
熊猫
Definition
xióngmāo (panda)
Term
Definition
xiě (write)
Term
Definition
xiǎng (to think/miss)
Term
小心
Definition
xiǎoxīn (pay attention)
Term
学习
Definition
xuéxí (to learn, to study)
Term
心 or 忄
Definition
xīn (heart)
Term
Definition
xīn (new)
Term
Definition
xīng (star)
Term
星巴克
Definition
xīngbākè (Starbucks)
Term
星期
Definition
xīngqī (week)
Term
新年
Definition
xīnnián (New Year)
Term
需要
Definition
xūyào (need)
Term
喜欢
Definition
xǐhuān (to like)
Term
元宵节
Definition
yuánxiāojié (Lantern Festival)
Term
Definition
yuè (moon)
Term
Definition
yáng (goat or sheep)
Term
意思
Definition
yìsi (meaning)
Term
Definition
yíng (to win)
Term
Definition
yòng (use)
Term
游泳
Definition
yóuyǒng (swimming)
Term
玉帝
Definition
yùdì (jade emperor)
Term
Definition
yú (fish)
Term
鸭子
Definition
yāzi (duck)
Term
应该
Definition
yīnggāi (should)
Term
因为
Definition
yīnwèi (because)
Term
以前
Definition
yǐqián (then, from before)
Term
Definition
yǒu (to have)
Term
站起来
Definition
zhànqǐlái (stand up)
Term
这里
Definition
zhèlǐ (here)
Term
Definition
zhù (reside)
Term
住在
Definition
zhùzài (to live at)
Term
Definition
zhēn (really, real)
Term
Definition
zhī (only)
Term
知道
Definition
zhīdào (to know)
Term
周末
Definition
zhōumò (weekend)
Term
Definition
zhū (pig)
Term
Definition
zhǎo (to find)
Term
主意
Definition
zhǔyì (idea)
Term
Definition
zi (child)
Term
Definition
zuò (sit)
Term
Definition
zuò (to do)
Term
作业
Definition
zuòyè (homework)
Term
Definition
zuó (last, yesterday)
Term
Definition
zài (again)
Term
Definition
zài (at a place, doing at this moment)
Term
再见
Definition
zàijiàn (goodbye)
Term
怎么
Definition
zěnme (how to)
Term
怎么办
Definition
zěnmebàn (what to do)
Term
怎么样
Definition
zěnmeyàng (how was it?)
Term
早上
Definition
zǎo (morning)
Term
Definition
zǒu (walk)
Term
走路
Definition
zǒulù (walking)
Term
Definition
ài (to love)
Term
饿
Definition
è (to be hungry)
Term
儿子
Definition
érzi (son)
Supporting users have an ad free experience!