Shared Flashcard Set

Details

Coğrafik Bilgi Sistemlerine Giriş
Coğrafik Bilgi Sistemlerine Giriş
76
Education
Advanced
02/19/2020

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term

Coğrafya

 
Definition
Coğrafya, Dünya’daki fiziksel, sosyal ve ekonomik olayları insan ve çevre özellikleri ile olan ilişkileri içinde ve kendi prensipleri açısından inceler. Coğrafyanın temel amacı; doğal çevreyle insan arasındaki ilişkileri belirlemek ve bu olayların coğrafi dağılımını, bu dağılımın neden ve sonuçlarını ortaya çıkartmaktır.
Term

Coğrafyanın yararlandığı başlıca bilimler

 
Definition

Antropoloji: İnsanın ve insanlığın incelenmesini konu alan bilim dalıdır.

Astronomi: Gökbilim (gök bilimi, astronomi), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve

kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronomi terimi eski Yunanca’daki astron ve nomos sözcüklerinden türetilmiş olup, “yıldızların yasası” anlamına gelir.

Botanik: Bitkileri ve bitki yaşamını inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi: Sınırsız olan insan gereksinimlerini, sınırlı olan kaynaklarla en etkin şekilde karşılayabilmeyi amaçlayan, bu kapsamda üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm vb. ile ilgili etkinliklerin bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

Etnografya: Toplumların kültür unsurlarını tümüyle ele alan bilim dalıdır.

İstatistik: Bir amaca yönelik olarak veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme,

 

sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini belirleme süreçlerini kapsayan bilim dalıdır.

Hidroloji: Sözcük anlamı su bilimi olan hidroloji, suların yerküre üzerindeki

 

dağılımıyla mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bir bilimdir.

Jeofizik: Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim dalıdır.

Jeodezi: Genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bir bilim dalıdır.

Jeoloji: Yer bilimi.

Jeopolitik: Devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri ve doğal etkenlerin politikalar üzerindeki etkilerini inceleyen, politik coğrafyanın bir alt dalıdır.

Kartoğrafya, genel bir tanımla, harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplayan, bu bilgileri işleyen, bu gösterimlerde kullanılan grafik işaretlerin özelliklerini belirleyen, haritanın çizimsel tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ve coğrafi bilginin grafik, kabartma veya sayısal formda sunulmasını, iletişimini, organizasyonunu ve kullanılmasını sağlayan teknik bir bilim dalıdır.

Meteoroloji: Gök olaybilim olarak Türkçeleştirilmiş olan, hava bilimi ya da

 

bilgisi anlamına gelen meteoroloji, atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, rüzgar, yıldırım, yağmur, dolu gibi olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır.

Petrografi: Yer biliminin, yer kabuğunun kütlelerini inceleyen dalıdır. 

Sosyoloji:toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir sosyal bilimdir. 

Tarih: Geçmişte yaşanmış olaylara ilişkin bilinenleri, objektif bir şekilde insan kayıtlarına, yazılı ya da sözlü kaynaklara dayanarak, yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisini anlatarak inceleyen ve bu bilinenlere bağlı olarak geçmişte yaşanmış olayları güncel düşünce çerçevesinde yorumlanmasıyla tarihi bilgileri ortaya çıkaran bilim dalıdır.

Zooloji: Zoo “hayvanlar topluluğu” ve logos “bilim” sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir sözcük olup biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen alt dalıdır.

Yukarıda sayılan bilimler içerisinde yer alan kartoğrafya ve jeodezi, doğrudan coğrafi bilgi sistemleri ile ilişkili olan bilim dallarıdır.

 

Term

Coğrafyanın Bölümleri

 
Definition

Genel Coğrafya

Yerel Coğrafya

Term

Genel Coğrafya

 
Definition
Nüfusun dağılışı, iklim tipleri, yer şekilleri, volkanizma olayları gibi konular genel coğrafyanın inceleme alanına girer. Olayların oluşum nedenlerini, biçimlerini, dağılışlarını ve bu dağılışın sonuçlarını inceler.
Term

Genel coğrafya, kapsadığı konular

 
Definition

Fiziki coğrafya, 

Beşeri coğrafya,

Ekonomik coğrafya 

Term

Fiziki coğrafyanın alt grupları

 
Definition

Matematik coğrafya

Hidroğrafya

İklim bilimi

Biyocoğrafya

Jeomorfoloji

Term

Beşeri coğrafyanın alt grupları

 
Definition

Nüfus coğrafyası

Yerleşme coğrafyası

Term

Ekonomik coğrafyanın alt grupları

 
Definition

Maden coğrafyası

Sanayi coğrafyası

Tarım coğrafyası

Ulaşım coğrafyası

Term

Yerel Coğrafya

 
Definition

Yerel coğrafyada esas alınan konu değil alandır. Bu incelemelerin konusu, bölgeler ise “bölge coğrafyası”, ülkeler ise “ülkeler

coğrafyası”, kıtalar ise “kıta coğrafyası” adıyla anılır.

Term

Gezegenler

 
Definition
Güneş’e olan uzaklıklarına göre şu şekilde sıralanırlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton.
Term

İç Gezegenler

 
Definition
Merkür, Venüs, Dünya ve Mars
Term

Dış Gezegenler

 
Definition
Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton
Term
Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ilk öne süren 
Definition
İyonya’lı filozof Pitagaros olmuştur.
Term

Geoid nedir?

 
Definition
Yerkürenin ekvator kesiminden şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü küremsi şekline “geoid” adı verilir.
Term
Dünya’nın küreye benzer yuvarlak biçiminin en önemli sonuçları 
Definition

İklim kuşaklarının oluşmasına yol açar.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüzün oluşumu gerçekleşir.

Term

Ekvator çevresi:

 
Definition
40.070 km
Term
Meridyen çevresi:
Definition

40.009 km

 
Term

Ekvator yarıçapı:

 
Definition
6.378 km 
Term

Kutuplar yarıçapı: 

 
Definition

6.357 km

 
Term

Yarıçaplar arasındaki fark:

 
Definition
 21 km
Term

Dünyanın yüzölçümü: 

 
Definition
510.000.000 km2
Term

Dünyanın hacmi:

 
Definition

 1.083.320.000 km3

 
Term

Kutuplarda basıklık oranı:

 
Definition
 1/297
Term
Paraleller
Definition
Ekvatorun kuzeyindeki kuzey yarım kürede ekvatordan kuzey kutup noktasına kadar 90 tane (kuzey paralelleri), güneyindeki güney yarım kürede de ekvatordan güney kutup noktasına kadar 90 tane (güney paralelleri) olmak üzere 180 tane paralel dairesi bulunmaktadır.
Term
Paralel daireleri;
Definition
Ekvatordan kutuplara doğru uzanır, aralarında eşit uzaklık (111 km) bulunur, kutuplara yaklaştıkça küçülür ve kutuplarda bir nokta haline gelirler.
Term

Meridyenler;

 
Definition

 İki kutup noktasını birleştiren ve ekvatoru dik olarak kesen

yarım dairelerdir. Ekvator üzerinde, aralarındaki uzaklık eşit olan (111 km) meridyenler, kutuplara uzandıkça birbirine yaklaşır ve kutuplarda bir noktada birleşirler. Dairenin çevresi 360° olduğundan, aralarında 1’er derecelik uzaklık bulunan 360 meridyen yayı bulunur.

Term

Enlem ve Boylam

 
Definition
Paralel daireleri ve meridyen yayları arasındaki noktaların yerlerini bulmak için, bir derecelik yaylar dakikalara ve saniyelere bölünmüştür. Böylece, üzerinden bir paralel dairesi ve meridyen geçmeyen noktaların ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığını bulmak kolaylaşır. Buna göre; yeryüzündeki bir noktanın, ekvatora olan uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden açı değerine enlem denir. Aynı noktanın, başlangıç meridyenine olan uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden açı değerine ise boylam adı verilir.
Term

İstanbul’un enlem ve boylamı

 
Definition
41° 00' 16" kuzey ve 28° 58' 59" doğu olarak belirtilir. 
Term

Matematik Konum

 
Definition

Enlem ve boylama göre belirlenen konuma matematik konum denir. Türkiye’nin

matematik konumu; “Türkiye, 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasındadır.” şeklinde belirtilir.

Term

Bir yerin enlemi o yerin;

 
Definition

• İklimi,

• Bitki örtüsü,

• Hayvan toplulukları,

• Toprak çeşitleri,

• Ürün çeşitleri,

• Yerleşme özellikleri,

• Akarsu rejimleri, 

• Deniz sularının özellikleri üzerinde etkili olur.

Term
Bir yerin boylamı o yerin;
Definition
o yerin yerel saatini belirler
Term

Kom nedir?

 
Definition
Hayvancılıkla uğraşan ve birkaç evden oluşan yerleşmelere kom denir.
Term

Mezra nedir?

 
Definition
Birkaç evden oluşan ancak tarım ile uğraşan kır yerleşimlerine ise mezra denir.
Term

Yön Bulmak İçin Kullanılan Yöntemler

 
Definition

Pusula İle Yön Bulma

Kutup Yıldızı İle Yön Bulma

Güneş’ten Yararlanma

Çubuk ve Gölge Yöntemi

Karınca Yuvaları Yardımıyla Yön Bulma

Yosunlar Yardımıyla Yön Bulma

 

Term
Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu günler
Definition
21 Mart ve 23 Eylül
Term
Yer Kabuğunun Yapısı
Definition

Yer Kabuğu: Kalınlığı ortalama 35 km’ dir.

Manto: Yer kabuğunun bitiminden yaklaşık 2900 km’ye kadar devam eden bu küre ağır maddelerden oluşmuştur.

Çekirdek: Manto’nun altında, Dünya’nın merkezine kadar inen bölümdür. Yer kabuğunda derinliklere inildikçe sıcaklık, ortalama her 33 metrede 1C° artar. Dünya’nın merkezinde sıcaklık 2500 C° civarındadır.

Term
Yer kabuğunun tarihi;
Definition

İlkel zaman (Prekambrien ve Arkeen),

Birinci zaman (Paleozoik),

İkinci zaman (Mezozoik),

Üçüncü zaman (Tersiyer),

Dördüncü zaman (Kuaterner) olarak beş “jeolojik devir” e ayrılmıştır.

Term
Kayalar
Definition

Kayalar, oluşum biçimlerine göre üç grupta toplanır:

Püskürük (Mağmatik) Kayalar:

Tortul Kayalar:

Başkalaşmış (Metaformik) Kayalar: 

Term

Dünya üzerindeki kıtalar

 
Definition

Asya,

Afrika,

Kuzey Amerika,

Güney Amerika,

Antarktika,

Avrupa

ve

Avustralya

 
Term
Okyanuslar
Definition

Büyük Okyanus (Pasifik),

Atlas Okyanusu (Atlantik)

ve

Hint Okyanusu

Term
Orojenez:
Definition

Dağ oluşumu demektir. Yer kabuğunun oynak yerlerinde tabakaların

kıvrılmaları sonucunda dağların oluşması “orojenez” diye adlandırılır.

Term
Epirojenik Hareketler:
Definition
 “Kıta oluşum hareketleri” olarak da adlandırılan dikey yönlü bu hareketlerle, yer kabuğunun üzerinde geniş alanlı kubbeleşmeler ve büyük yayvan çukurlaşmalar oluşur.
Term

Volkanizma:

 
Definition

 Yer kabuğunun altında bulunan mağmanın yeryüzüne çıktığı

yerlere “volkan” denir. Volkanlar koni şeklinde tepelerdir. Her volkanın bacası ve krater adı verilen ağzı vardır. Volkanların püskürttüğü maddelere “lav” denir.

Term

Depremler:

 
Definition
Yer kabuğunun doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hareketleri sonucu hissedilen sarsıntılara deprem denir. Depremler oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar:Volkanik Depremler, Tektonik Depremler, Çöküntü Depremleri.
Term
Çözülmeler:
Definition
 Kayaların dış kuvvetlerin etkisiyle ufalanıp dağılmasına “çözülme” denir. Çözülen kayaların erimesi, çürümesi, dağılması ve parçalanması sonucunda yeryüzünde ufalanmış taşlar örtüsü ve bunlardan oluşan toprak ortaya çıkar.
Term

Yer Göçmeleri ve Kaymalar:

 
Definition

 Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olaylardan biri de toprak kaymaları ve göçmelerdir. Toprak tabakaları yer değiştiriyorsa buna

“toprak kayması”, toprak tabakalarıyla birlikte kayalar da yer değiştiriyorsa buna da “göçme” veya “heyelan” denir. 

Term

Toprak Erozyonu:

 
Definition

 Toprağın rüzgar ve su gibi doğal güçlerin etkisiyle başka

bir yere sürüklenmesidir. Suların oluşturduğu erozyona su erozyonu, rüzgarların oluşturduğu erozyona da rüzgar erozyonu denir.

Term

Akarsuların Etkileri:

 
Definition

 Akarsuların şekillendirici etkileri üç farklı olayla gerçekleşir; aşındırma, taşıma ve biriktirme.

Aşındırma: Kimyasal ve mekanik yoldan olur. Akarsuların, kayaların içindeki kolay eriyen mineralleri eritip beraberinde sürüklemesine “kimyasal aşındırma”; akarsuların yataklarından kopardıkları toprak ve diğer maddeleri sürüklemesine de “mekanik aşındırma” denir.

Taşıma: Akarsular, yataklarındaki ve yamaçlardan kopardıkları maddeleri taşırlar ve bunları güçlerinin bittiği bir yerde biriktirirler. Bir akarsuyun taşıma gücü, taşıdığı su miktarı ve hızıyla doğru orantılıdır.

Biriktirme: Akarsuların hızları azalınca taşıma güçleri de azalır ve taşıdıkları maddeleri biriktirmeye başlarlar. Bu biriktirmeler sonucunda; dağ ovaları, dağ eteği ovaları, taban seviyesi ovaları ve delta ovaları oluşur.

Term
Başlıca yeryüzü şekilleri
Definition
dağlar, ovalar, platolar ve vadilerdir.
Term

Harita:

 
Definition

Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine geçirilmesidir.

Term

Projeksiyon:

 
Definition

Yuvarlak olan yeryüzünü düz kâğıt üzerine düşürme yolları, harita iz düşümü, harita açılımı.

Term

Kartoğrafya:

 
Definition

Yeryüzünün tümünün ya da bir bölümünün bir düzleme geçirilmek üzere ana çizgilerinin, ağlarının çizilmesini gösteren harita bilimidir.

Term
Planlar:
Definition

Ölçekleri 1:20.000’den büyük haritalardır. Genellikle belediyelerin kullandığı 1:1000, 1:5000 ölçekli imar planları bu gruba iyi bir örnektir.

Term

Büyük Ölçekli Haritalar:

 
Definition

Ölçekleri 1:20.000 ile 1:100.000 arasında olan haritalardır. Yüzey şekillerinin fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin gösterildiği topoğrafya haritaları en yaygın olanlarıdır.

Term

Orta Ölçekli Haritalar:

 
Definition

Genellikle bir ülkeyi veya kıtayı gösteren haritalardır. Ölçekleri 1:100.000 ile 1:800.000 arasında olan haritalar bu gruba girerler.

Term
Küçük Ölçekli Haritalar:
Definition

Ölçekleri, 1:800.000’den daha küçük olan haritalardır. Bir ülkeyi veya bir grup ülkeyi bir arada gösteren duvar haritaları bu türdendir. 

Term

Genel Haritalar:

 
Definition

Konuları gereği toplumun büyük kısmına hitap ederler. Topoğrafya haritaları, atlaslar, duvar haritaları, şehir haritaları ile turistik, fiziki, idari ve siyasi haritalar genel haritaları oluştururlar.

Term
Özel Haritalar:
Definition

Bir konunun uzmanları tarafından yapılan ve kullanılan özel amaçlı haritalardır. Jeolojik haritalar, jeomorfoloji, iklim, nüfus, toprak, orman ve ekonomi haritaları özel haritalardır.

Term

Haritalarda Ölçek

 
Definition

[image]

ölçek, harita üzerinde belirli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki gerçek uzaklığa oranıdır.

Term
HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ
Definition

Jeomorfoloji Haritaları: Yüzey şekilleri işaretlerle gösterilir. Özel amaçlarla

kullanılan bu haritalar pek yaygın değildir. Topoğrafya Haritaları: Yüzey şekillerini göstermek için farklı yöntemler kullanılır.

Term

Topoğrafya Haritaları:

 
Definition

1. İzohips Yöntemi:

2. Tarama Yöntemi:

3. Gölgelendirme Yöntemi:

4. Renklendirme Yöntemi:

Term

Eğim;

 
Definition

Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik farkının, bu iki nokta arasındaki uzaklığa olan oranıdır.

Term

Profil Çıkarma

 
Definition

Coğrafi anlamda, yer şekillerinin yandan görünüşü olarak ifade edilebilir. İzohips haritalarından yararlanarak herhangi bir yerin profili çıkarılabilir.

Term
PLAN HİYERARŞİSİ
Definition

Ulusal mevzuat kapsamında belirlenen plan hiyerarşisi ana hatlarıyla şu şekilde sınıflandırılabilir:

1.  Mekânsal Strateji Planları

2.  Bölge Planları

3.  Çevre Düzeni Planları

4.  İmar Planları

a) Nazım İmar Planı   

b) Uygulama İmar Planı   

c) İlave İmar Planı   

d) Revizyon İmar Planı   

e) İlave İmar Planı   

f) Koruma Amaçlı İmar Planı

5.  Özel Planlar   

a) Uzun Devreli Gelişme Planları   

b) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı   

c) Ulaşım Ana Planı

Term
Mekânsal Strateji Planı
Definition

Ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ve bölge planı kararları arasında ilişki kurarak mekânsal organizasyonunu sağlayan planlardır.

Term

Bölge Planları

 
Definition

Yerleşmelerin Sosyo - Ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyellerini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanan planlardır. Bölge planları mekânsal planların sektörel kararlarının geliştirilmesine destekleyecek niteliktedir.

Term
Çevre Düzeni Planları
Definition

Mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejik kararları ile bölge planlarının sektörel kararlarına uygun olarak hazırlanan bu planlar, kentsel ve kırsal yerleşim alanları ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarının belirlendiği, yerleşme ve sektörler arasındaki ilişkilerin kurulduğu, orman, akarsu, göl ve tarım arazileri alanların koruma-kullanma dengesini gözetletildiği planlardır.

Term

Nazım İmar Planı

 
Definition

 Çevre Düzeni Planı ve diğer Üst ölçek planların, hedef 

ve kararlarına uygun olarak, genel arazi kullanış biçimlerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini belirleyen ve uygulama imar planlarını yönlendirmek amacıyla hazırlanan planlardır.

Term
Uygulama İmar Planı
Definition

Nazım imar planı kararlarına uygun olarak alanının coğrafi, sosyal, iklimsel vb. özellikleri de dikkate alınarak yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, inşaat alanı, taşıt, yaya ve bisiklet yolları ile kapsadığı nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlendiği planlandır.

Term
Revizyon İmar Planı (Yenileme)
Definition

Kentsel ve çevresel alanlarda; uygulama

aşamasına geçilmiş yürürlükte bir imar planı bulunması, ancak bu planın değişen koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığının belirlenmesi sonucunda, aksayan konularda ve topluca düzeltilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, yürürlükteki planın temel ilke kararları değiştirilmeden bu plan üzerinde uygulamaya dönük ayrıntılarda getirilen gerekli bir dizi düzeltme ve yenileme yapılarak, yürürlükteki planın yenilenmesi(revize edilmesi) dir. 

Term
Yerel Plan (Mevzii İmar Planı)
Definition

Mevcut İmar Planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan plandır.

Term

İlave İmar Planı

 
Definition
Uygulama aşamasına geçilmiş yürürlükte bir imar planı bulunan, ancak bu planla karar getirilmemiş yakın ya da uzak çevredeki alanlarda değişen koşullar nedeniyle arazi kullanma kararları üretilmesi gerekli görünen hallerde, bu alanlarda düzenlenen ve mevcut planla bütünleşen yada ilişkilendirilen sınırlı ve dar kapsamlı plandır.
Term

Koruma Amaçlı İmar Planları

 
Definition

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 644 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde tespit edilen alanlarda var olan değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanmaktadır. 

Term
Özel Planlar
Definition

Ülkemizdeki plan hiyerarşisinde, özel statülü alanlara yönelik ya da belirli konular özelinde hazırlanan özel amaçlı planlar da yer almaktadır. Bu planlar belirli amaçları ve hedefleri doğrultusunda, kapsadıkları alanlara yönelik üretilen mekânsal ve stratejik kararları içermektedir. Bu planlar Uzun Devreli Gelişme Planları, Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Ulaşım Ana Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planlarıdır.

Term

Uzun Devreli Gelişme Planları

 
Definition

Ülkemizdeki plan hiyerarşisi kapsamında üst ölçek planlar arasında yer alan ve ilgili yasal mevzuatı kapsamında sınırları belirlenen milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi doğal alanların korunması, yönetilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken teknik, sosyal, ekonomik eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği planları ifade etmektedir.

Term
Ulaşım Ana Planı
Definition

Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile doğrultusunda; şehir ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu ile geleceğe dönük ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun olarak her türlü ulaşım sistemine yönelik stratejilerin üretildiği planlardır.

Supporting users have an ad free experience!